Hotărârea nr. 26/2021

HOTĂRÂRE privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute asupra unor terenuri proprietate publica a Municipiului Iași în favoarea S.C. DELGAZ GRID SA pentru executarea lucrărilor de alimentare înlocuire rețea electrica aeriana cu rețea subterana modernizare reabilitare subtraversări și alte tipuri de lucrări efectuate asupra unor capacitați electrice (8 locații)

Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute asupra unor terenuri proprietate publica a Municipiului Iași, în favoarea S.C. DELGAZ GRID SA, pentru executarea lucrărilor de alimentare, înlocuire rețea electrica aeriana cu rețea subterana, modernizare, reabilitare, subtraversări și alte tipuri de lucrări efectuate asupra unor capacitați electrice (8 locații)

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară, în data de 29.01.2021;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economico - Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 110973/02.11.2020, întocmit de Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 115734/13.11.2020, întocmit de Direcția Juridică, Serviciul Legislație, Metodologie și Avize Legalitate;

Având în vedere Adresele cu numerele de înregistrare : 106489/20.10.2020 ; 106482/20.10.2020 ;106483/20.10.2020 ;106487/20.10.2020 ;109206/28.10.2020 ;1092 11/28.10.2020 ;109223/28.10.2020 ;109221/28.10.2020 ;109219/28.10.2020 ;109214/2 8.10.2020 ;109210/20.10.2020 ; 111047/02.11.2020 - transmise de S.C. DELGAZ GRID SA. prin care se solicită acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute asupra unor suprafețe de teren situate în Iași, aparținând domeniului public, în vederea executării lucrărilor de alimentare, înlocuire rețea electrica aeriană cu rețea subterană, modernizare, reabilitare, subtraversări și alte tipuri de lucrări efectuate asupra unor capacitați electrice amplasate pe domeniul public al municipiului Iași ;

Având în vedere Hotărârea de Consiliu Local nr. 304 din 15 septembrie 2011 privind amplasarea pe domeniul public al Municipiului Iași a rețelelor tehnico-edilitare și a echipamentelor tehnice aferente;

Având în vedere Legea nr.123 din 10.07.2012 - Legea energiei electrice și a gazelor naturale;

Având în vedere Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 privind Codul civil*** republicată ;

Având în vedere Hotărârea de Consiliu Local nr. 212/2018 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională in administrația publică, republicată;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă constituirea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute asupra unor terenuri proprietate a Municipiului Iași, in favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A., pentru executarea lucrărilor de alimentare, înlocuire rețea electrică aeriană cu rețea subterana, modernizare, reabilitare, subtraversări și alte tipuri de lucrări efectuate asupra unor capacitați electrice (8 locații), în conformitate cu Anexa 1, parte componentă din prezenta hotărâre.

(2)Terenurile menționate la alin.(1) sunt amplasate în Iași, fiind aferente străzilor afectate de executarea lucrărilor de alimentare, înlocuire rețea electrica aeriana cu rețea subterana, modernizare, reabilitare, subtraversări și alte tipuri de lucrări efectuate asupra unor capacitați electrice conform Planșelor din Anexa 2, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Constituirea cu titlu gratuit a unor dreptului de uz și servitute asupra suprafeței de teren prevăzute la alin.(1) se face pe durata existentei capacitaților electrice.

Art. 2. Se aproba modelul de Contract - cadru de constituire a dreptului de uz și servitute, conform Anexei 3, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Contractul de constituire a dreptului de uz și servitute va fi încheiat in forma autentica. Cheltuielile privind încheierea in forma autentica cad in sarcina beneficiarului - S.C. DELGAZ GRID S.A.

Art. 4. Predarea primirea terenurilor se va face pe bază de proces verbal.

Art. 5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată către: Primarul Municipiului Iași, Direcția de Evidenta a Patrimoniului Public si Privat, Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare, Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, SC DELGAZ GRID SA. și Instituția Prefectului Județului Iași.

Art. 6.     (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi

asigurată întotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția de Evidenta a Patrimoniului Public si Privat, Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare, Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale și SC DELGAZ GRID SA.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Răzvan Timofciuc


Contrasemnează pentru legalitate, Secretar General,

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 26 din 29 ianuarie 2021

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa 1 a HCL nr. 26 din 29 ianuarie 2021

LOCATII, SUPRAFETE SI LUCRARI EFECTUATE DE SC DELGAZ GRID SA

PENTRU CARE SE CONSTITUIE CU TITLU GRATUIT DREPTURI DE UZ SI SERVITUTE ASUPRA UNOR TERENURI PROPRIETATEA PUBLICA A MUNICIPIULUI IASI PE CARE SUNT AMPLASATE SAU SE CONSTITUIE CAPACITATI ELECTRICE

NR. CRT.

LUCRARE/LOCATIE

suprafața TEREN ATRIBUIT PENTRU CONSTITUIRE DREPT DE UZ SI SERVITUTE

1

„Securizare branșament postcosumator-beneficiar Irimia Popescu- din strada Maior Iriamia Popescu nr. 35.”

Beneficiar- Irimia Popescu- din strada Maior Iriamia Popescu nr. 35 prin SC DELGAZ GRID SA

Total suprafata teren 3 mp( 2 metri lungime)

Inlocuirea cablului pe o lungime de 14 metri liniari dupa cum urmeaza:

 • -10 metri pe stalp

 • - 4 metri - inlocuire bransament aerian cu unul subteran ce va traversa 2 metri pe trotuar (3 mp) teren proprietate publica Municipiul lasi si 2 metri pe teren proprietate Irimia Laurentiu-pana la BMPM -ul montat la limita de proprietate incastrat pe gardul beneficiarului.

2

„Securizare branșament postcosumator-beneficiar Botez Gheorghe Virgil - din strada Aleea Uzinei nr. 17.”

beneficiar Botez Gheorghe Virgil -din strada Aleea Uzinei nr. 17 prin SC DELGAZ GRID SA

Total suprafata teren 10 mp( 7 metri lungime)

Inlocuirea cablului pe o lungime de 18 metri liniari dupa cum urmeaza:

 • - 10 metri pe stalp

 • - 8 metri - inlocuire bransament aerian cu unul subteran de 8 metri - cablul subteran va traversa 7 metri pe carosabil (10 mp) teren proprietate publica Municipiul lasi si 1 metru pe teren proprietate Botez Gheorghe Virgil -pana la BMPM -ul montat la limita de proprietate incastrat pe gardul beneficiarului.

3

„Securizare bransament postcosumator-beneficiar Balan Catalina - din strada Ogorului nr. 10.” beneficiar Balan Catalina - din strada Ogorului nr. 10 prin SC DELGAZ GRID SA

Total suprafata teren 2 mp (1 metru lungime)

Inlocuirea cablului pe o lungime de 12 metri liniari dupa cum urmeaza:

 • - 10 metri pe stalp

 • - 2 metri - inlocuire bransament aerian cu unul subteran de 1 metru pe trotuar cu pavele (2 mp) teren proprietate publica Municipiul lasi si 1 metru pe teren proprietate Balan Catalina - pana la BMPM -ul montat la limita de proprietate incastrat pe gardul beneficiarului.

4

„Securizare              branșament

postcosumator-beneficiar Buruiana Cristian - din strada Ion Creanga nr. 93 avand nr. cad. 139903.”

beneficiar Buruiana Cristian - din strada Ion Creanga nr. 93 prin SC DELGAZ GRID SA

Teren in suprafata de 56 mp(lungime traseu lucrari 80 metri) din care :

Inlocuirea cablului pe o lungime de 80 metri liniari dupa cum urmeaza:

 • - 10 metri pe stalp

 • - 20 metri pe trotuar( 16 mp) cu pavele,

inlocuire bransament aerian cu unul subteran teren proprietate publica Municipiul lasi

 • - 20 m cale de acces asfaltata (16 mp)

inlocuire bransament aerian cu unul subteran teren proprietate publica Municipiul lasi

- 30 m drum pietruit teren(24 mp)

inlocuire bransament aerian cu unul subteran teren proprietate publica Municipiul lasi si spre proprietatea lui Buruiana Cristian pana la BMPM -ul montat la limita de proprietate incastrat pe gardul beneficiarului.

5

„Securizare             branșament

postcosumator-beneficiar     Varvara

Luminita - din strada Profesor Cujba nr. 10.”

beneficiar Varvara Luminita - din strada Profesor Cujba nr. 10 prin SC DELGAZ GRID SA

Teren in suprafata de 4 mp(lungime 5 metri) din care :

inlocuirea cablului pe o lungime de 15 metri liniari dupa cum urmeaza:

 • - 10 metri pe stalp,

 • - 2 metri pe trotuar asfaltat (2 mp)

 • - 3 metri pe carosabil(2 mp) - pana la BMPM -ul montat la limita de proprietate incastrat pe gardul beneficiarului.

-

6

„Securizare             bransament

postcosumator - beneficiar Boian Emil-Dan - din strada Ionel Teodoreanu nr. 7 bis.”

beneficiar Boian Emil-Dan - din strada Ionel Teodoreanu nr. 7 bis prin SC DELGAZ GRID SA

Teren in suprafata de 8 mp(16 metri lungime)

inlocuirea cablului pe o lungime de 16 metri liniari dupa cum urmeaza:

 • - 8 metri pe stalp

 • - 2 metri(2 mp) drum de pamant teren proprietate publica Municipiul lasi

 • - 6 metri (6 mp) subtraversare drum pietruit cu cablu protejat in tuburi rigide PVC profil T-teren proprietate publica Municipiul lasi - pana la BMPM -ul montat la limita de proprietate incastrat pe gardul beneficiarului.

7

„Securizare             branșament

postcosumator - beneficiar Carlan Eugen - din strada Eternitatea nr.111.”

beneficiar Carlan Eugen - din strada Eternitatea nr.111 prin SC

DELGAZ GRID SA

Teren in suprafata de 4,5 mp(11 metri lungime)

inlocuirea cablului pe o lungime de 11 metri liniari dupa cum urmeaza:

 • - 8 metri pe stalp

 • - 3 metri (4,5 mp) subtraversare strada asfaltata in profil T) - teren proprietate publica Municipiul lasi - pana la BMPM -ul montat la limita de proprietate incastrat pe gardul beneficiarului

8

Alimentare cu energie electrica(medie tensiune L.E.S.20(6) kv), amplasare modul conexiune (M.C.Av.6(20)kv) si post transformare (P.T. Av.20(6)/0,4kv-1x1000kVA) pentru Birouri din imobil situat in lasi Calea Chisinaului nr. 29 nr. cad. 148537, 158154 beneficiar SC OFFICE&LOGISTIC SRL - din Calea Chisinaului nr. 29”

beneficiar SC OFFICE&LOGISTIC SRL - din Calea Chisinaului nr. 29 prin SC DELGAZ GRID SA

Teren in suprafata de 80 mp (40 metri lungime)

Alimentare cu energie electrica pe o lungime de 130 metri liniari dupa cum urmeaza:

 • - intre punctul A si B - 40 metri liniari(aproximativ 40x2=80 mp) teren proprietate publica Municipiul lasi

 • - intre punctul B si C - 25 metri liniar(aproximativ        25x2=50mp)teren

proprietate privata

 • - post transformare si modul conexiune -punctul C - teren proprietate privata

Președinte de ședință, Consilier local Răzvan Timofciuc

Anexa 3 a HCL nr. 26 din 29 ianuarie 2021

CONTRACT CADRU DE CONSTITUIRE A DREPTULUI DE UZ SI SERVITUTE

AL MUNICIPIULUI IASI

Nr.          din data          .2020

Preambul

În temeiul Legii nr. 123 din 10.07.2012 - Legea energiei electrice si a gazelor naturale, a Legii Nr. 287 din 17 iulie 2009 privind Codul civil*** Republicată , a Codului Administrativ aprobat prin OUG nr. 57/03.07.2019 si a Hotararii de Consiliu Local nr. ______/2020;

 • I . Partile contractante:

  Intre:

MUNICIPIUL IAȘI, cu sediul în Iași, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, Nr. 11, cod poștal 700064, telefon 0232-211215, fax 0232-211200, cod fiscal 4541580, cont RO95TREZ24A705000200130X și deschis la Trezoreria lași, reprezentat prin PRIMAR -Mihai Chirica, denumit in continuare proprietar, pe de o parte,

Și

SC DEL GAZ GRID SA, cu sediul în Targu Mures, B-dul Pandurilor nr. 42, et.4 jud Mures, nr. inregistrare in Registrul Comertului : J26/326/2000, CUI RO 10976687, cod IBAN RO11BRDE 270 SV27540412700 deschis la BRD Tg Mures, reprezentata legal prin ___________________, in calitate de Beneficiar, pe de alta parte,

a intervenit prezentul contract.

 • II . Obiectul contractului

Art. 1 Obiectul contractului il reprezinta constituirea cu titlu gratuit de catre Proprietar in favoarea Beneficiarului, a dreptului de uz si servitute asupra terenului in suprafata de _______mp, situat in Iași,, aflat in proprietatea Municipiului Iași, identificat conform schitelor/planurilor de situatie, anexe la prezentul contract. Terenul va fi utilizat pentru realizarea proiectului ____________________________ ”.

Art. 2 Predarea primirea obiectului contractului va fi consemnata in procesul verbal de predare - primire care se incheiere la predarea amplasamentului.

 • III Durata contractului

Art. 3 Prezentul contract se incheie pe durata existentei bransamentelor/retelelor de utilitati etc, incepand cu data punerii in functiune.

 • IV Obligatiile partilor

Art. 4 Proprietarul se obliga :

 • a) sa predea spre folosinta cu titlu gratuit suprafata de ______ mp necesara pentru

realizarea lucrarii de ”_____________________________ ”

 • b) sa nu solicite eliberarea terenului pe care este amplasata lucrarea ”_________________________________ ”, executata pe cheltuiala Beneficiarului,

inainte de finalizarea contractului sau fara acordului acestuia atunci cand situatia o

impune, respectiv cand sunt necesare a fi executate lucrari importante de interes public ; c) sa permita neconditionat si cu titlu gratuit accesul Beneficiarului la imobilul ce face obiectul prezentului contract in vederea efectuarii reviziilor, reparatiilor si a tuturor operatiunilor curente, precum si a tuturor operatiunilor specifice si necesare exploatarii si intretinerii lucrarii                                                                                         de

”;

d) in caz de instrainare a imobilului, sa transmita noilor proprietari obligatiile asumate prin prezentul contract.

Art.5 Beneficiarul se obliga :

 • a) sa foloseasca bunul potrivit destinatiei mentionate la art.1 din prezentul contract;

 • b) sa solicite si sa obtina toate autorizatiile si avizele necesare pentru realizarea lucrarilor, pe cheltuiala sa, respectand legislatia in vigoare;

 • c) dupa executarea lucrărilor la sistemele de utilitati sa execute pe cheltuiala sa reabilitatea/asfaltarea carosabilului, trotuarelor, aleilor, spatiilor verzi si a altor bunuri care au fost afectate ca urmare a lucrarilor realizate cu agenti economici abilitati de Municipiul lasi ;

a) sa respecte prevederile HCL nr. 304 din 15 septembrie 2011 privind amplasarea pe domeniul public al Municipiului Iasi a retelelor tehnico-edilitare si a echipamentelor tehnice aferente ;

 • d) sa respecte conditiile stabilite in contract;

 • e) sa efectueze lucrarile de executie/revizie/reparatii curente de la data punerii in functiune pe cheltuiala proprie

 • f) sa intretina instalatiile de utilitati realizate pe cheltuiala sa

 • g) sa nu transmita catre terti drepturile pe care le are in urma acestui contract;

 • h) sa predea proprietarului bunul care i-a fost incredintat in aceleasi conditii in care i-a fost incredintat spre folosinta, fara a avea vreo pretentie materiala sau de alt gen asupra imbunatatirilor ce eventual le va face pe perioada contractului;

V Incetarea contractului

Art. 6 Prezentul contract inceteaza:

 • a) prin ridicarea, dezafectarea sau abandonarea lucrarilor realizate;

 • b) prin reziliere, dar numai la cererea partii interesate, n cazul nerespectarii obligatiilor de catre cealalata parte semnatara;

 • c) in cazul in care Beneficarul foloseste bunul, obiect al prezentului contract, in alt scop decat cel prevazut la art.1 din contract;

 • d) prin restituirea de catre Beneficiar a bunului care face obiectul contractului;

VI Forta majora

Art. 7

 • a) forța majoră este constatată de o autoritate competentă ;

 • b) in scopul prezentului contract, forta majora inseamna un eveniment sau o imprejurare care e mai presus de controlul rezonabil al uneia din Parti si care face imposibila indeplinirea de catre Partea respectiva a obligatiilor sale asumate prin prezentul contract si include, dar fara a se limita la acestea, razboi, revolutie, cutremur, incendiu, explozie, inundatie sau alte conditii meteo nefavorabile etc.

 • c) forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

 • d) îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

 • e) partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

 • f) dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

 • g) Neîndeplinirea obligației de comunicare a forței majore antrenează obligația părții care o invocă de a repara pagubele pricinuite celeilalte părți ca urmare a neexecutării contractului.

 • VII Litigii

Art. 8 Partile convin de a face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea prezentului contract.

Art.9 Dacă partile nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, divergența va fi soluționată de către instanțele judecătorești din România.

 • VIII Comunicarile intre parti

Art. 10 Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract trebuie să fie transmisă în scris și înregistrată.

Art. 11 Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, fax sau e-mail, cu condiția confirmării primirii comunicării.

 • IX Clauze finale

Art.12 Modificarea prezentului contract se face numai prin acte aditionale, semnat de ambele parti.

Art. 13 Prezentul contract se supune legislației din România.

Părțile au înțeles să încheie astăzi, ...../....../......, prezentul contract, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Proprietar,

Beneficiar

SC DELGAZ GRID


Municipiul Iasi

SA

Președinte de ședință, Consilier local Răzvan Timofciuc