Hotărârea nr. 25/2021

HOTĂRÂRE privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute asupra terenului in suprafata de 270 mp situat in Iasi strada George Margarit-DCL 1823 proprietate a Municipiului Iasi în favoarea S.C. DELGAZ GRID SA in vederea extinderii conductei de gaze naturale si a statiei de reglare masurare gaze naturale pentru imobilul situat in Iasi strada Aleea Iftimie Barladeanu nr. 26-29

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute asupra terenului in suprafata de 270 mp situat in Iasi strada George Margarit-DCL 1823 proprietate a Municipiului Iasi, în favoarea S.C. DELGAZ GRID SA, in vederea extinderii conductei de gaze naturale si a statiei de reglare masurare gaze naturale pentru imobilul situat in Iasi strada Aleea Iftimie Barladeanu nr. 26-29

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 ianuarie 2021;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economico - Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 108253 din 26.10.2020, întocmit de către Directia Juridica;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 107073 din 18.11.2020, întocmit de către Direcția de Arhitectura si Urbanism - Serviciul Gis-Cadastru ;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 129201/22.12.2020, întocmit de Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere adresa nr. 105029/15.10.2020, prin care investitorul SC Miroslava Developement 4 S.R.L., solicită Municipiului Iasi acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute catre S.C. DELGAZ GRID SA asupra suprafetei de 270 mp de teren din DCL 1823(strada George Margarit) ce apartine domeniului public al municipiului Iasi, pe durata de existenta a instalatiilor de utilitate publica de distributie gaze naturale, teren ce va fi ocupat de conducte subterane proiectate pentru transport gaze naturale ;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 304 din 15 septembrie 2011 privind amplasarea pe domeniul public al Municipiului Iasi a retelelor tehnico-edilitare si a echipamentelor tehnice aferente ;

Având în vedere prevederile Legii nr.123 din 10.07.2012 - Legea energiei electrice si a gazelor naturale-Titlul II;

Având în vedere prevederile Legii nr. 287 din 17 iulie 2009 privind Codul civil*** Republicată ;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 212/2018 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași;

Având în vedere Certificatul de Urbanism nr.176 din 25.08.2020 ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă constituirea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute asupra terenului avand suprafata de 270 mp proprietate publica a Municipiului Iași, teren situat in Iasi strada George Margarit - DCL 1823, in favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. Terenul va fi ocupat de conducte subterane proiectate pentru transport gaze naturale in vederea implementarii proiectului ‘’Extindere conducta si statie de reglare masurare gaze naturale pentru imobil situat in Iasi strada Aleea Iftimie Barladeanu , nr. 26-29 ‘’;

 • (2) Terenul in suprafata de 270 metri patrati mentionat la alin.(1) este amplasat în Iasi, face parte din strada George Margarit - DCL 1823 inventariat prin HCL nr.

365 din 31.08 2018 cu suprafata de 6.360 mp, numar cadastral 84728, CF 84728 -UAT Miroslava - domeniul public Municipiul Iasi, numar de inventar 800261 - conform Planselor 1-3, anexe care fac parte integranta din prezenta hotarare .

 • (3) Constituirea cu titlu gratuit a unor dreptului de uz si servitute asupra suprafetei de teren prevazute la alin.(1) se face pe durata existentei capacitatilor energetice de gaze naturale.

Art. 2. Se aproba Contractul - cadru de constituire a dreptului de uz si servitute, conform Anexei 4, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Contractul de constituire a dreptului de uz si servitute se va incheiat in forma autentica. Cheltuielile privind incheierea in forma autentica cad in sarcina beneficiarului- SC DELGAZ GRID SA.

Art. 4. Predarea primirea terenurilor se va face pe bază de proces verbal.

Art. 5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată : Primarului Municipiului Iași; Directiei de Evidenta a Patrimoniului Public si Privat; Direcției Generale Tehnice si Dezvoltare; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale; SC DELGAZ GRID SA. si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 6. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de către Directia de Evidenta a Patrimoniului Public si Privat; Direcția Generala Tehnica si Dezvoltare; Directia Generala Economica si Finante Publice Locale; SC DELGAZ GRID SA.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Răzvan Timofciuc                    Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 25 din 29 ianuarie 2021

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa 4 la Hotararea Consiliului Local nr. 25/29.01.2021

CONTRACT CADRU DE CONSTITUIRE A DREPTULUI DE UZ SI SERVITUTE

AL MUNICIPIULUI IASI

Nr.           din data          .2020

Preambul

În temeiul Legii nr. 123 din 10.07.2012 - Legea energiei electrice si a gazelor naturale, a Legii Nr. 287 din 17 iulie 2009 privind Codul civil*** Republicată , a Codului Administrativ aprobat prin OUG nr. 57/03.07.2019 si a Hotararii de Consiliu Local nr. ______/2019 ;

 • I . Partile contractante:

Intre:

MUNICIPIUL IAȘI, cu sediul în Iași, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, Nr. 11, cod poștal 700064, telefon 0232-211215, fax 0232-211200, cod fiscal 4541580, cont RO95TREZ24A705000200130X și deschis la Trezoreria lași, reprezentat prin PRIMAR -Mihai Chirica, denumit in continuare proprietar, pe de o parte,

Și

SC DEL GAZ GRID SA, cu sediul în Targu Mures, B-dul Pandurilor nr. 42, et.4 jud Mures, nr. inregistrare in Registrul Comertului : J26/326/2000, CUI RO 10976687, cod IBAN RO11BRDE 270 SV27540412700 deschis la BRD Tg Mures, reprezentata legal prin ___________________, in calitate de Beneficiar, pe de alta parte,

a intervenit prezentul contract.

 • II . Obiectul contractului

Art. 1 Obiectul contractului il reprezinta constituirea cu titlu gratuit de catre Proprietar in favoarea Beneficiarului, a dreptului de uz si servitute asupra terenului de 270 mp, situat in Iasi, strada George Margarit - DCL 1823, aflat in proprietatea publica a Municipiului Iasi, conform schitelor/planurilor de situatie , anexe la prezentul contract. Terenul va fi utilizat pentru realizarea proiectului ’’ ‘’Extindere conducta si statie de reglare masurare gaze naturale pentru imobil situat in Iasi strada Aleea Iftimie Barladeanu , nr. 26-29, judetul Iasi ’’.

Art. 2 Predarea primirea obiectului contractului va fi consemnata in procesul verbal de predare -primire care se incheiere la predarea amplasamentului.

 • III Durata contractului

Art. 3 Prezentul contract se incheie pe durata existentei bransamentelor/retelelor de utilitati etc, incepand cu data punerii in functiune.

 • IV Obligatiile partilor

Art. 4 Proprietarul se obliga :

 • a) sa predea spre folosinta cu titlu gratuit terenul de 270 mp necesara pentru realizarea proiectului de ‘’Extindere conducta si statie de reglare masurare gaze naturale pentru imobil situat in Iasi strada Aleea Iftimie Barladeanu , nr. 26-29, judetul Iasi ;

 • b) sa nu solicite eliberarea terenului pe care este amplasata lucrarea de ‘’Extindere conducta si statie de reglare masurare gaze naturale pentru imobil situat in Iasi strada Aleea Iftimie Barladeanu , nr. 26-29, judetul Iasi, executata pe cheltuiala Beneficiarului, inainte de finalizarea contractului sau fara acordului acestuia atunci cand situatia o impune, respectiv cand sunt necesare a fi executate lucrari importante de interes public ;

 • c) sa permita neconditionat si cu titlu gratuit accesul Beneficiarului la imobilul ce face obiectul prezentului contract in vederea efectuarii reviziilor, reparatiilor si a tuturor operatiunilor curente, precum si a tuturor operatiunilor specifice si necesare exploatarii si intretinerii

 • d) in caz de instrainare a imobilului, sa transmita noilor proprietari obligatiile asumate prin prezentul contract.

Art.5 Beneficiarul se obliga :

 • a) sa foloseasca bunul potrivit destinatiei mentionate la art.1 din prezentul contract;

 • b) sa solicite si sa obtina toate autorizatiile si avizele necesare pentru realizarea lucrarilor, pe cheltuiala sa, respectand legislatia in vigoare;

 • c) dupa executarea lucrarilor la sistemele de utilitati sa execute pe cheltuiala sa reabilitatea/asfaltarea carosabilului, trotuarelor, aleilor, spatiilor verzi si a altor bunuri care au fost afectate ca urmare a lucrarilor realizate cu agenti economici abilitati de Municipiul Iasi;

 • d) sa respecte prevederile HCL nr. 304 din 15 septembrie 2011 privind amplasarea pe domeniul public al Municipiului Iasi a retelelor tehnico-edilitare si a echipamentelor tehnice aferente ;

 • e) sa respecte conditiile stabilite in contract;

 • f) sa efectueze lucrarile de executie/revizie/reparatii curente de la data punerii in functiune pe cheltuiala proprie

 • g) sa intretina instalatiile de utilitati realizate pe cheltuiala sa

 • h) sa nu transmita catre terti drepturile pe care le are in urma acestui contract;

 • i) sa predea proprietarului bunul care i-a fost incredintat in aceleasi conditii in care i-a fost incredintat spre folosinta, fara a avea vreo pretentie materiala sau de alt gen asupra imbunatatirilor ce eventual le va face pe perioada contractului;

 • V Incetarea contractului

Art. 6 Prezentul contract inceteaza:

 • a) prin ridicarea, dezafectarea sau abandonarea lucrarilor realizate;

 • b) prin reziliere, dar numai la cererea partii interesate, n cazul nerespectarii obligatiilor de catre cealalata parte semnatara;

 • c) in cazul in care Beneficarul foloseste bunul, obiect al prezentului contract, in alt scop decat cel prevazut la art.1 din contract;

 • d) prin restituirea de catre Beneficiar a bunului care face obiectul contractului;

 • VI Forta majora

Art. 7

 • a) forța majoră este constatată de o autoritate competentă ;

 • b) in scopul prezentului contract, forta majora inseamna un eveniment sau o imprejurare care e mai presus de controlul rezonabil al uneia din Parti si care face imposibila indeplinirea de catre Partea respectiva a obligatiilor sale asumate prin prezentul contract si include, dar fara a se limita la acestea, razboi, revolutie, cutremur, incendiu, explozie, inundatie sau alte conditii meteo nefavorabile etc.

 • c) forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

 • d) indeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

 • e) partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

 • f) dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

 • g) Neîndeplinirea obligației de comunicare a forței majore antrenează obligația părții care o invocă de a repara pagubele pricinuite celeilalte părți ca urmare a neexecutării contractului.

 • VII Litigii

Art. 8 Partile convin de a face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea prezentului contract.

Art.9 Dacă partile nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, divergența va fi soluționată de către instanțele judecătorești din România.

 • VIII Comunicarile intre parti

Art. 10 Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract trebuie să fie transmisă în scris și înregistrată.

Art. 11 Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, fax sau e-mail, cu condiția confirmării primirii comunicării.

 • IX Clauze finale

Art.12 Modificarea prezentului contract se face numai prin acte aditionale, semnat de ambele parti.

Art. 13 Prezentul contract se supune legislației din România.

Părțile au înțeles să încheie astăzi, ...../....../......,  prezentul contract, în două

exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Proprietar, Municipiul Iasi

Beneficiar

SC DELGAZ


GRID SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Răzvan Timofciuc Consilier local,