Hotărârea nr. 23/2021

HOTĂRÂRE privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute asupra unor terenuri proprietate publica a Municipiului Iasi în favoarea S.C. DELGAZ GRID SA pentru executarea lucrarilor de alimentare inlocuire retea electrica aeriana cu retea subterana modernizare reabilitare subtraversari si alte tipuri de lucrari efectuate asupra unor capacitati electrice (2 locatii)

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute asupra unor terenuri proprietate publica a Municipiului Iasi, în favoarea S.C. DELGAZ GRID SA, pentru executarea lucrarilor de alimentare, inlocuire retea electrica aeriana cu retea subterana, modernizare, reabilitare, subtraversari si alte tipuri de lucrari efectuate asupra unor capacitati electrice

(2 locatii)

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 ianuarie 2021;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economico - Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 101855 din 07.10.2020, întocmit de către Directia Juridica;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 99763 din 07.10.2020, întocmit de către Direcția Arhitectura si Urbanism - Serviciul Gis-Cadastru ;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 99377/01.10.2020, întocmit de Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere Adresa cu numarul de inregistrare : 85478/26.08.2020 - SC General Tehnic SRL in numele S.C. DELGAZ GRID SA - prin care se solicită pentru beneficiarul Compania de Transport Public Iasi SA acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute conform Certificatului de Urbanism nr. 1169 din 26.05.2020 pentru proiectul de investitie ‘’Alimentare cu energie electrica punct de intretinere Hala CUG - spalatorie autobuze , strada Razoarelor, municipiul Iasi, judetul Iasi ‘’, asupra terenului in suprafata de 67 mp pe o lungime de 115 metri liniari - teren aflat in administrarea operativa a Municipiului Iasi ;

Având în vedere Adresa cu numarul de inregistrare : 80330/12.08.2020 - SC Elmond Com SRL in numele S.C. DELGAZ GRID SA solicită pentru beneficiarul Investitor SC Miroslava Developement 4 SRL acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute conform Certificatului de Urbanism nr.361 din 20.11.2019 pentru lucrarea ‘’Alimentare cu energie electrica 20 locuinte individuale si 4 locuinte cuplate , Aleea Iftimie Barleanu-zona Galata, Municipiul Iasi , judetul Iasi ‘’, asupra terenului in suprafata de 70 mp pe o lungime de 170 metri liniari teren aflat in proprietatea privata si publica a Municipiului Iasi ;

Având în vedere Adresele cu numerele de inregistrare : nr. 101838/07.10.2020; 6742/18.02.2020; 53130/24.06.2020 transmise de Direcția Arhitectura si Urbanism -Serviciul Gis Cadastru;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 304 din 15 septembrie 2011 privind amplasarea pe domeniul public al Municipiului Iasi a retelelor tehnico-edilitare si a echipamentelor tehnice aferente ;

Având în vedere prevederile Legii nr.123 din 10.07.2012 - Legea energiei electrice si a gazelor naturale;

Având în vedere prevederile Legii nr. 287 din 17 iulie 2009, privind Codul civil*** Republicată ;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 212/2018 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 225/30.06.2020 privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă constituirea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute asupra unor terenuri proprietate a Municipiului Iași, in favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A., pentru executarea lucrarilor de alimentare, inlocuire retea electrica aeriana cu retea subterana, modernizare, reabilitare, subtraversari si alte tipuri de lucrari efectuate asupra unor capacitati electrice in conformitate cu Anexa 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

(2)Terenurile mentionate la alin.(1) sunt amplasate în Iasi, fiind aferente strazilor afectate de executarea lucrarilor de alimentare, inlocuire retea electrica aeriana cu retea subterana, modernizare, reabilitare, subtraversari si alte tipuri de lucrari efectuate asupra unor capacitati electrice conform Planselor din Anexa 2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

(3) Constituirea cu titlu gratuit a unor dreptului de uz si servitute asupra suprafetei de teren prevazute la alin.(1) se face pe durata existentei capacitatilor electrice.

Art. 2. Se aproba modelul de Contract - cadru de constituire a dreptului de uz si servitute, conform Anexei 3, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3. Contractul de constituire a dreptului de uz si servitute va fi incheiat in forma autentica. Cheltuielile privind incheierea in forma autentica cad in sarcina beneficiarului- SC DELGAZ GRID SA.

Art. 4. Predarea primirea terenurilor se va face pe bază de proces verbal.

Art. 5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată : Primarului Municipiului Iași; Directiei de Evidenta a Patrimoniului Public si Privat; Direcției Generale Tehnice si Dezvoltare; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale SC DELGAZ GRID SA. si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 6. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de către Directia de Evidenta a Patrimoniului Public si Privat; Direcția Generala Tehnica si Dezvoltare; Directia Generala Economica si Finante Publice Locale; SC DELGAZ GRID SA.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Răzvan Timofciuc                    Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 23 din 29 ianuarie 2021

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

ANEXA 1

LOCATII, SUPRAFETE SI LUCRARI EFECTUATE DE SC DELGAZ GRID SA PENTRU CARE SE CONSTITUIE CU TITLU GRATUIT DREPTURI DE UZ SI SERVITUTE ASUPRA UNOR TERENURI PROPRIETATEA PUBLICA A MUNICIPIULUI IASI PE CARE SUNT AMPLASATE SAU SE CONSTITUIE CAPACITATI ELECTRICE

NR. CRT.

LUCRARE/LOCATIE

SUPRAFAȚA TEREN ATRIBUIT PENTRU CONSTITUIRE DREPT DE UZ SI SERVITUTE

1.

‘Alimentare cu energie electrica punct de intretinere Hala CUG - spălătorie autobuze , strada Razoarelor, municipiul Iasi, judetul Iasi ‘’

Beneficiar: Compania de Transport Public Iasi SA

Investiția propusa de Compania de Transport Public Iași SA consta in suplimentarea cu putere electrica de la 15 KW la 135 kW a Halei de intretinere din zona Selgros Iasi cu destinatia Spalatorie Auto- hala detinuta de Compania de Transport Public Iasi societate aflata in subordinea Municipiului Iasi .

Terenul afectat de lucrarile ce se vor executa la capacitatile electrice pentru alimentarea Halei CUG are o suprafata de aproximativ 115 metri liniari cu o suprafata de aproximativ 67 mp .

2.

’Alimentare cu energie electrica 20 locuinte individuale si 4 locuinte cuplate , Aleea Iftimie Barleanu-zona Galata, Municipiul Iasi , judetul Iasi ‘’

Beneficiar: SC Miroslava Developement 4 SRL

Lucrarea propusa de SC Elmond Com SRL in numele S.C. DELGAZ GRID SA solicită pentru beneficiarul investitor SC Miroslava Developement 4 SRL consta in alimentarea cu energie electrica a 20 locuinte individuale si a 4 locuinte in regim cuplat din Aleea Iftimie Barleanu -zona Galata -toate locuintele fiind pe teren proprietatea     SC Miroslava

Developement 4 SRL .Ansamblul; se compune din 28 locuinte de tip vila cu regim de inaltime P+1E si un consumator utilitati comune(bariera acces , cabina poarta etc.).

Terenul afectat de lucrarile ce se vor executa la capacitatile electrice pentru alimentarea ansamblului de locuinte de pe Str.George Margarit-DCL-1823 - este de 170 m lungime avand o suprafata de 70 mp din care 50 mp se

afla in administrarea operativa a Municipiului lasi-inscris in Cf 168354-UAT Iasi, iar restul se afla pe UAT Miroslava fiind inscisi in CF nr. 84728 proprietatea Municipiului Iaswi conform HCL nr. 365/31.08.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Răzvan Timofciuc Consilier local,

CONTRACT CADRU DE CONSTITUIRE A DREPTULUI DE UZ SI SERVITUTE

AL MUNICIPIULUI IASI

Nr.           din data          .2020

Preambul

În temeiul Legii nr. 123 din 10.07.2012 - Legea energiei electrice si a gazelor naturale, a Legii Nr. 287 din 17 iulie 2009 privind Codul civil*** Republicată , a Codului Administrativ aprobat prin OUG nr. 57/03.07.2019 si a Hotararii de Consiliu Local nr. ______/2020;

 • I . Partile contractante:

Intre:

MUNICIPIUL IAȘI, cu sediul în Iași, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, Nr. 11, cod poștal 700064, telefon 0232-211215, fax 0232-211200, cod fiscal 4541580, cont RO95TREZ24A705000200130X și deschis la Trezoreria lași, reprezentat prin PRIMAR -Mihai Chirica, denumit in continuare proprietar, pe de o parte,

Și

SC DEL GAZ GRID SA, cu sediul în Targu Mures, B-dul Pandurilor nr. 42, et.4 jud Mures, nr. inregistrare in Registrul Comertului : J26/326/2000, CUI RO 10976687, cod IBAN RO11BRDE 270 SV27540412700 deschis la BRD Tg Mures, reprezentata legal prin ___________________, in calitate de Beneficiar, pe de alta parte,

a intervenit prezentul contract.

 • II . Obiectul contractului

Art. 1 Obiectul contractului il reprezinta constituirea cu titlu gratuit de catre Proprietar in favoarea Beneficiarului, a dreptului de uz si servitute asupra terenului in suprafata de _______mp, situat in Iasi, , aflat in proprietatea Municipiului Iași, identificat conform schitelor/planurilor de situatie, anexe la prezentul contract. Terenul va fi utilizat pentru realizarea proiectului

Art. 2 Predarea primirea obiectului contractului va fi consemnata in procesul verbal de predare -primire care se incheiere la predarea amplasamentului.

 • III Durata contractului

Art. 3 Prezentul contract se incheie pe durata existentei bransamentelor/retelelor de utilitati etc, incepand cu data punerii in functiune.

 • IV Obligatiile partilor

Art. 4 Proprietarul se obliga :

 • a) sa predea spre folosinta cu titlu gratuit suprafata de ______ mp necesara pentru realizarea

lucrarii de ”_____________________________ ”

 • b) sa nu solicite eliberarea terenului pe care este amplasata lucrarea ”_________________________________ ”, executata pe cheltuiala Beneficiarului, inainte de

finalizarea contractului sau fara acordului acestuia atunci cand situatia o impune, respectiv cand sunt necesare a fi executate lucrari importante de interes public ;

 • c) sa permita neconditionat si cu titlu gratuit accesul Beneficiarului la imobilul ce face obiectul prezentului contract in vederea efectuarii reviziilor, reparatiilor si a tuturor operatiunilor curente, precum si a tuturor operatiunilor specifice si necesare exploatarii si intretinerii lucrarii de ”_____________________________________________________________________ ”;

 • d) in caz de instrainare a imobilului, sa transmita noilor proprietari obligatiile asumate prin prezentul contract.

Art.5 Beneficiarul se obliga :

 • a) sa foloseasca bunul potrivit destinatiei mentionate la art.1 din prezentul contract;

 • b) sa solicite si sa obtina toate autorizatiile si avizele necesare pentru realizarea lucrarilor, pe cheltuiala sa, respectand legislatia in vigoare;

 • c) dupa executarea lucrărilor la sistemele de utilitati sa execute pe cheltuiala sa reabilitatea/asfaltarea carosabilului, trotuarelor, aleilor, spatiilor verzi si a altor bunuri care au fost afectate ca urmare a lucrarilor realizate cu agenti economici abilitati de Municipiul lasi ;

a) sa respecte prevederile HCL nr. 304 din 15 septembrie 2011 privind amplasarea pe domeniul public al Municipiului Iasi a retelelor tehnico-edilitare si a echipamentelor tehnice aferente ;

 • d) sa respecte conditiile stabilite in contract;

 • e) sa efectueze lucrarile de executie/revizie/reparatii curente de la data punerii in functiune pe cheltuiala proprie

 • f) sa intretina instalatiile de utilitati realizate pe cheltuiala sa

 • g) sa nu transmita catre terti drepturile pe care le are in urma acestui contract;

 • h) sa predea proprietarului bunul care i-a fost incredintat in aceleasi conditii in care i-a fost incredintat spre folosinta, fara a avea vreo pretentie materiala sau de alt gen asupra imbunatatirilor ce eventual le va face pe perioada contractului;

 • V Incetarea contractului

Art. 6 Prezentul contract inceteaza:

 • a) prin ridicarea, dezafectarea sau abandonarea lucrarilor realizate;

 • b) prin reziliere, dar numai la cererea partii interesate, n cazul nerespectarii obligatiilor de catre cealalata parte semnatara;

 • c) in cazul in care Beneficarul foloseste bunul, obiect al prezentului contract, in alt scop decat cel prevazut la art.1 din contract;

 • d) prin restituirea de catre Beneficiar a bunului care face obiectul contractului;

 • VI Forta majora

Art. 7

 • a) forța majoră este constatată de o autoritate competentă ;

 • b) in scopul prezentului contract, forta majora inseamna un eveniment sau o imprejurare care e mai presus de controlul rezonabil al uneia din Parti si care face imposibila indeplinirea de catre Partea respectiva a obligatiilor sale asumate prin prezentul contract si include, dar fara a se limita la acestea, razboi, revolutie, cutremur, incendiu, explozie, inundatie sau alte conditii meteo nefavorabile etc.

 • c) forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

 • d) indeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

 • e) partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

 • f) dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

 • g) Neîndeplinirea obligației de comunicare a forței majore antrenează obligația părții care o invocă de a repara pagubele pricinuite celeilalte părți ca urmare a neexecutării contractului.

 • VII Litigii

Art. 8 Partile convin de a face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea prezentului contract.

Art.9 Dacă partile nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, divergența va fi soluționată de către instanțele judecătorești din România.

 • VIII Comunicarile intre parti

Art. 10 Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract trebuie să fie transmisă în scris și înregistrată.

Art. 11 Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, fax sau e-mail, cu condiția confirmării primirii comunicării.

 • IX Clauze finale

Art.12 Modificarea prezentului contract se face numai prin acte aditionale, semnat de ambele parti.

Art. 13 Prezentul contract se supune legislației din România.

Părțile au înțeles să încheie astăzi, ...../....../......,  prezentul contract, în două

exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Proprietar,

Beneficiar

SC DELGAZ


Municipiul Iasi

GRID SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Răzvan Timofciuc Consilier local,