Hotărârea nr. 21/2021

HOTĂRÂRE privind Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local stabilit pentru beneficiarii de venit minim garantat pentru anul 2021

Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind Planul de acțiuni sau de lucrări de interes local stabilit pentru beneficiarii de venit minim garantat pentru anul 2021

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 ianuarie 2021;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economico - Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia pentru Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia pentru Sanatate, Familie si Protectia Copilului a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 6520 din 20.01.2021, întocmit de către Biroul Secretariat Consiliul Local;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 944/12.01.2021, întocmit de Direcția de Asistență Socială Iași;

Având în vedere prevederile art.6, alin.(2), alin.(6), (7), (8), (9) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, modificată;

Având în vedere prevederile art. 28 și art. 34 din Hotararea Guvernului nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Muncii, Familiei și Protecției Sociale nr.1474/2011;

Având în vedere prevederile privind aprobrea O.U.G nr. 93 din 08.12.2016, pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor beneficii de asistență socială, precum și pentru stabilirea unor măsuri bugetare pentru acestea în anul 2016;

Având în vedere prevederile Hotrarii Guvernului nr. 559/04.08.2017 pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

Având în vedere prevederile Legii nr. 192/2018, pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 96 din 09.11.2018, privind prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

Având în vedere prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Planul de acțiuni sau de lucrări de interes local stabilit pentru beneficiarii de venit minim garantat pentru anul 2021 , conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Beneficiarii venitului minim garantat vor fi repartizați la următoarele instituții, servicii și compartimente din cadrul Primăriei Municipiului Iași:

 • - S.C. Salubris S.A.,

 • - S.C. Servicii Publice Municipale S.A,

 • - Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat,

 • - Direcția de Asistență Socială Iași și unitățile din subordine,

 • - organizații nonguvernamentale, partenere în programele sociale ale municipalității,

 • - alte instituții, pe bază de contract, la solicitarea acestora, respectiv:

 • - Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Iași,

 • - Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială,

 • - Curtea de Apel Iași,

 • - Tribunalul Iași, Judecătoria Iași,

 • - Casa Județeană de Pensii Iași.

 • (2) După primirea persoanelor repartizate, instituțiile menționate la alin.(1) au următoarele obligații:

 • a) să asigure instructajul privind normele de tehnică a securității muncii;

 • b) să țină evidența efectuării orelor de muncă, într-un registru, în funcție de repartițiile transmise de către Direcția de Asistență Socială Iași;

 • c) să întocmească situația lunară privind persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, precum și activitățile realizate de aceștia, conform planului de acțiuni și potrivit modelului din anexa nr.7 la H.G. nr.778/2013.

Art. 3. (1) Direcția de Asistență Socială Iași, prin serviciul de specialitate își va asuma îndeplinirea următoarelor obligații:

 • a) să întocmească anual un plan de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă;

 • b) să afișeze la loc vizibil planul de acțiuni sau de lucrări de interes local prevăzut la lit.a, lista cu beneficiarii de ajutor social, precum și cu persoanele care urmează să efectueze orele de muncă;

 • c) să întocmească situația lunară privind persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, precum și activitățile realizate de aceștia, conform planului de acțiuni. Situația se va completa pe baza evidențelor transmise de la instituțiile prevăzute la pct.2, potrivit modelului din anexa nr.7 la H.G. nr.778/2013.

(2) Direcția de Asistență Socială poate emite repartiții și pentru alte persoane din familia beneficiară, la cererea titularului, în situația în care se dorește acest lucru. În acest context, persoanele respective vor desfășura împreună numărul de ore de muncă necesar, calculat conform fișei de calcul de la dosarul constituit în vederea acordării venitului minim garantat pentru familia respectivă.

Art. 4. De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotararea Consiliului Local nr. 16/2020 își încetează efectele.

Art. 5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată catre: Primarul Municipiului Iași; Direcția de Asistenta Sociala si Instituția Prefectului Județului Iași.

Art. 6. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția de Asistenta Sociala.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu


Răzvan Timofciuc Consilier local,

Nr. 21 din 29 ianuarie 2021

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0