Hotărârea nr. 20/2021

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificarii şi completarii Hotararii Consiliului Local nr. 10 din 31 ianuarie 2020 prin care s-a înfiinţat instituţia publică denumită Club Sportiv Municipal Iaşi 2020 în subordinea Consiliului Local Iaşi structură sportiva cu personalitate juridică de drept public modificata si completata

Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării și completării Hotararii Consiliului Local nr. 10 din 31

ianuarie 2020, prin care s-a înființat instituția publică denumită Club Sportiv Municipal

Iași 2020, în subordinea Consiliului Local Iași, structură sportiva cu personalitate juridică, de drept public, modificata si completata

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 ianuarie 2021;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economico - Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia pentru Tineret si Sport a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 115737 din 13.11.2020, întocmit de către Direcția Juridica;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 113918/ 10.11.2020 privind fundamentarea modificarii și completarii Hotararii Consiliului Local nr. 10 din 31 ianuarie 2020, prin care s-a înființat instituția publică denumită Club Sportiv Municipal Iași 2020, în subordinea Consiliului Local Iași, structură sportiva cu personalitate juridică, de drept public, modificata si completata;

Având în vedere Anexa 1: Regulamentul de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Iași 2020; Anexa 2: Organigrama Clubului Sportiv Municipal Iași 2020;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 69/2000 a Educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 10 din 31 ianuarie 2020 prin care s-a înființat instituția publică denumită Club Sportiv Municipal Iași 2020, în subordinea

Consiliului Local Iași, structură sportiva cu personalitate juridică, de drept public, Regulamentului de Organizare și Funcționare a acestuia, a Organigramei și a Statului de funcții;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 118 din 31 martie 2020 Privind aprobarea modificării și completării Regulamentului de Organizare și Funcționare și a Organigramei Clubui Sportiv Municipal Iași 2020, instituție publică înființată în subordinea Consiliului Local Iași ca structură sportivă cu personalitate juridică, de drept public;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 267 din 30 iulie 2020 Privind aprobarea modificării și completării Regulamentului de Organizare și Funcționare și a Organigramei Clubui Sportiv Municipal Iași 2020, instituție publică înființată în subordinea Consiliului Local Iași ca structură sportivă cu personalitate juridică, de drept public;

Având în vedere Certificatul de identitate sportiva nr. 0081379, aferent Clubului Sportiv Municipal Iași 2020;

Având în vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 884 din 13 septembrie 2001, pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea și completarea Hotararii Consiliului Local nr. 10 din 31 ianuarie 2020, prin care s-a înființat instituția publică denumită Club Sportiv Municipal Iași 2020, în subordinea Consiliului Local Iași, structură sportiva cu personalitate juridică, de drept public, modificata si completata, in sensul includerii sectiei de natatie si pentatlon modern.

Art. 2. Se modifica art. 8 alin (2) din Anexa 1 la Hotararea Consiliului Local nr. 10 din 31 ianuarie 2020 - Regulamentul de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Iași 2020, prin includerea sectiei de natatie si pentatlon modern, conform Anexei 1 revizuita, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3. Se modifica Anexa 2 la Hotararea Consiliului Local nr. 10 din 31 ianuarie 2020 - Organigrama, prin includerea sectiei de natatie si pentatlon modern, conform Anexei 2 revizuita, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată catre: Primarul Municipiului Iași; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Relații Comunitare și Politici Publice, Centrul de Informații pentru Cetățeni, Biroul Relații cu Societatea Civilă, Direcția Juridică si Instituția Prefectului Județului Iași.

Art. 5. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Relații Comunitare și Politici Publice, Centrul de Informații pentru Cetățeni, Direcția Juridică, Biroul Relații cu Societatea.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Răzvan Timofciuc                    Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 20 din 29 ianuarie 2021

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

ANEXA 1 la Hotararea Consiliului Local nr. 20/29.01.2021

Regulamentul de organizare și funcționare al clubului sportiv de drept public Club Sportiv Municipal Iași 2020

Art. 1(1) Clubul Sportiv Municipal Iași 2020 este structura sportivă de interes local cu personalitate juridică, de drept public, înființat ca instituție publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Iași, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 10 din 31 ianuarie 2020, în temeiul Legii nr. 69/2000 a Educației Fizice și Sportului, cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor Codului Administrativ.

 • (2) Clubul sportiv de drept public Clubul Sportiv Municipal Iași 2020 își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cele ale prezentului Regulament de organizare și funcționare (denumit generic Regulament).

 • (3) Clubul Sportiv Municipal Iași 2020 are deplină autonomie în stabilirea și realizarea programelor proprii, în consens cu strategiile și politicile sportive ale autorităților locale ieșene.

 • (4) În vederea realizării obiectivelor propuse, Clubul Sportiv Municipal Iași 2020 colaborează cu toate instituțiile locale sau centrale de stat, de drept public sau privat, de asemenea pe linie de specialitate atât din punct de vedere metodologic cât și organizatoric, colaborează cu federațiile sportive naționale și străine, asociațiile județene pe ramuri de sport, cu Ministerul Tineretului și Sportului, Direcția Județeană pentru Tineret și Sport Iași, etc.

Art. 2(1) Denumirea structurii sportive este Clubul Sportiv Municipal Iași 2020.

 • (2) Schimbarea denumirii poate fi făcută numai prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași, pe baza avizului Ministerului Tineretului și Sportului, ca urmare a unui raport motivat al inițiatorului unei astfel de operațiuni.

 • (3) Însemnele Clubului Sportiv Municipal Iași 2020 sunt reprezentate de siglă, aceasta urmând a fi reprodusă pe embleme, fanioane, insigne, etc., Sigla este reprezentată de emblema Municipiului Iași, stilizată, în culorile alb-albastru, cu inițalele CS.M. Iași 2020.

Art. 3. Sediul Clubului Sportiv Municipal Iași 2020 este în România, județul Iași, Municipiul Iași, B-dul Stefan cel Mare si Sfant, nr. 8, bl. B2-complex comercial.

CAPITOLUL II.

Scopul și obiectul de activitate - structura organizatorică

Art. 4(1) Scopul Clubului Sportiv Municipal Iași 2020 îl constituie organizarea și administrarea de activități sportive, cu consecința directă de dezvoltare a sportului de performanță la nivelul Municipiului Iași, selecția continuă, pregătirea sportivă și participarea sportivilor proprii la competiții interne și internaționale, precum și organizarea de competiții și evenimente sportive, în baza regulamentelor și statutelor federațiilor sportive naționale, pe ramură de sport.

 • (2) Obiectul de activitate al Clubului Sportiv Municipal Iași 2020 cuprinde următoarele:

 • 1. Dezvoltarea continuă a activității sportive prin:

 • desfășurarea unei susținute activități de popularizare a sportului, pe ramuri de sport;

 • inițierea, desfășurarea și participarea la programe, acțiuni cu mesaj sau caracter sportiv;

 • evidențierea contribuției semnificative și constante a sportului de performanță la reprezentarea și sporirea prestigiului Municipiului Iași și României pe plan internațional;

 • promovarea acțiunilor activităților cuprinse în sfera de activitate, mai ales în rândul tinerilor pentru încurajarea practicării activităților fizice și sportive în mod continuu, formarea deprinderilor necesare pentru a putea fi promovați și selectați pentru sportul de performanță, mărind astfel baza de selecție a tinerelor talente pentru viitor.

 • 2. Dezvoltarea sportului de performanță prin:

 • asigurarea funcționării în cele mai bune condiții a activității de performanță: inițierea, desfășurarea și participarea la programe, acțiuni, competiții interne și internaționale;

 • depistarea, selecționarea și pregătirea tinerilor cu însușiri psihice si aptitudini pentru obținerea de înalte performanțe în sport, asigurarea participării acestora la o viața sportive organizată;

 • perfecționarea sistemelor de selecție, pregătire și competiționale pentru fiecare ramură de sport reprezentată ca secție sportivă a clubului;

 • susținerea activității de performanță la nivelul copiilor și juniorilor;

 • promovarea cu prioritate a ramurilor sportive, a probelor sportive de profil, asigurarea condițiilor organizatorice și financiare pentru dezvoltarea jocurilor sportive, cu mare priză la populație și care au impact pozitiv în comunitate;

 • asigurarea aplicării ferme a regulilor de organizare și desfășurare a pregătirii sportive, conștientizarea spiritului de responsabilitate și respectarea normelor vieții sportive la toți sportivii de performanță;

 • luarea de măsuri pentru prezentarea în cele mai bune condiții la competiții a echipelor sau sportivilor;

 • respectarea prevederile specifice din normele și regulamentele federației și a ligilor profesioniste naționale și internaționale;

 • cultivarea spiritului de competitie și fair-play al tinerilor practicanți ai sportului de performanță, al suporterilor și nu numai, precum și a respectului pentru valorile sportului românesc;

 • promovarea combaterii dopajului, discriminării și violenței la modul general în conformitate cu Legea nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor;

 • asigurarea realizării veniturilor clubului și utilizarea rațională a acestora, în conformitate cu scopul clubului și cu respectarea prevederilor legale;

 • inițierea unor activități pentru atragerea unor potențiali sponsori, agenți economici persoane juridice, persoane fizice, din tară și străinatate;

 • promovarea și organizarea de schimburi sportive, cu caracter documentar- științific, între structuri similare, instituții neguvernamentale, asociații profesionale, intersectând sfera sa de activitate;

 • sprijinirea activităților de studii și cercetări referitoare la activitatea sportivă specifică profilului clubului;

 • acordarea de burse, premii și prime, organizarea de cursuri de specialitate în țară și străinatate;

 • producerea, editarea și difuzarea de cărți și reviste, materiale audio-video și alte asemenea activități legate de activitatea sportivă pe ramuri de sport;

 • 3. Preocuparea pentru întreținerea, folosirea și dezvoltarea bazei materiale a activității sportive:

 • întreținerea și amenajarea permanentă a bazelor sportive aflate în patrimoniul/administrate de Club Sportiv Municipal Iași 2020;

 • întreținerea și utilizarea în mod rațional a materialelor și echipamentelor sportive;

 • 4. Clubul Sportiv Municipal Iași 2020 poate desfășura și alte activități legate de ramuri de sport în vederea realizării scopului și a obiectului de activitate, în conditiile legii;

Art. 5. Activitatea clubului sportiv se desfășoară pe baza calendarelor sportive interne și internationale, elaborate în baza calendarelor organizațiilor de specialitate la care este afiliat clubul.

Art. 6. Clubul sportiv se poate afilia la federația sportivă de profil națională, corespunzătoare secțiilor sportive, și, după caz, la asociația județeană de resort, regională sau internațională corespunzătoare.

Art.7. (1) Clubul Sportiv Municipal Iași 2020 are în structură secțiile de: handbal, baschet, fotbal, minifotbal, tenis, volei, rugby, atletism, box, canotaj, fotbal-tenis, gimnastică, gimnastică-ritmică, judo, scrimă, șah, tenis de masă, kickbox, tir cu arcul, tir sportiv, orientare, popice, lupte, badminton, natatie si pentatlon modern, organizate pe ramuri sportive.

 • (2) Secția pe ramură sportivă este o subunitate prin care se realizează selecția, pregătirea și participarea la competiții.

 • (3) Înființarea unei secții pe ramură de sport în Clubul Sportiv Municipal Iași 2020 se face prin Hotărâre a Consiliului Local a Municipiului Iași, cu avizul Ministerului Tineretului și Sportului, astfel:

 • a) la solicitarea Clubul Sportiv Municipal Iași 2020;

 • b) la propunerea federațiilor sportive naționale de specialitate;

 • c) la propunerea Consiliului Local al Municipiului Iași.

 • (4) Desființarea unei secții pe ramură de sport se poate face prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Iași, astfel:

 • la solicitarea Clubului Sportiv Municipal Iași 2020, prin Regulamentul de Organizare și Funcționare;

 • la propunerea federațiilor sportive naționale de specialitate;

 • la propunerea Consiliului Local al Municipiului Iași.

 • (5) În cazul desfințării unei secții pe ramură de sport, Clubul Sportiv Municipal Iași 2020 va întreprinde demersurile necesare în conformitate cu prevederile legale pentru radierea acesteia din evidențele federațiilor naționale de specialitate, și după caz, și din cele ale asociațiilor județene pe ramuri de sport.

Art. 8(1) Structura organizatorică și statul de funcții ale Clubului Sportiv Municipal Iași 2020 aprobă prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Iași, la solicitarea Președintelui clubului, cu avizul Consiliului de Administrație.

 • (2) Clubul Sportiv Municipal Iași 2020 are în structura sa următoarele compartimente:

 • Secția de handbal,

 • Secția de baschet,

 • Secția de fotbal,

 • Secția de minifotbal,

 • Secția de tenis,

 • Secția de volei

 • Secția de rugby.

 • Secția de atletism,

 • Secția de box,

 • Secția de canotaj,

 • Secția de fotbal-tenis,

 • Secția de gimnastică,

 • Secția de gimnastică-ritmică,

 • Secția de judo,

 • Secția de scrimă,

 • Secția de șah,

 • Secția de tenis de masă,

 • Secția de kickbox,

 • Secția de tir cu arcul,

 • Secția de tir sportiv,

 • Secția de orientare,

 • Secția de popice,

 • Secția de lupte,

 • Secția de badminton,

 • Secția de natație si pentatlon modern.

 • Compartimentul Economico-Financiar;

 • Compartimentul Juridico-Administrativ.

 • (3) Structura de conducere a Clubului Sportiv Municipal Iași 2020 este formată după cum urmează:

 • a) organul de conducere deliberativă: Consiliul de Administrație;

 • b) conducerea executivă: director; șef secție sportivă;

Art. 9 Structura organizatorică și statul de funcții ale Clubului Sportiv Municipal Iași 2020 se pot modifica la solicitarea Directorului cu avizul Consiliului de Administrație, și se aprobă de Consiliul Local al Municipiului Iași, prin Hotărâre de Consiliu Local.

CAPITOLUL III.

Patrimoniul, finanțarea, bugetul de venituri și cheltuieli

Art. 10(1) Patrimoniul Clubului Sportiv Municipal Iași 2020 este format din drepturile și obligațiile patrimoniale dobândite în condițiile legii.

 • (2) Patrimoniul inițial al clubului este format din bunuri mobile și imobile necesare desfășurării în bune condiții a activității, care este pus la dispoziție de către Primărie/Consiliul Local și va fi înregistrat în evidențele clubului.

 • (3) Patrimoniul se stabilește anual, pe baza bilanțului contabil încheiat la data de 31 decembrie.

 • (4) Clubului Sportiv Municipal Iași 2020 administrează cu diligența unui bun proprietar bunurile aflate în patrimoniul său atribuite, în condițiile legii, prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Iași.

 • (5) Clubul sportiv administrează bazele sportive aflate în patrimoniul Municipiului Iași, primite spre administrare sau folosință gratuită. Bazele și instalațiile sportive primite spre administrare sau folosință gratuită sunt considerate patrimoniu sportiv și nu îsi pot schimba destinația sportivă fară aprobarea Ministerului Tineretului și Sportului, conform Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările si completările ulterioare, și a Consiliului Local Iași.

 • (6) Patrimoniul Clubului Sportiv Municipal Iași 2020 și orice modificare de organigramă pot fi modificate numai în conformitate cu dispozițiile legale.

Art. 11 (1) Cheltuielile curente și de capital ale Clubului Sportiv Municipal Iași 2020 sunt finanțate din alocații de la bugetul local și, în completare, din veniturile proprii realizate și alte surse, în condițiile legii.

 • (2) Veniturile proprii realizate de Clubului Sportiv Municipal Iași 2020 în conformitate cu Legea nr. 69/2000, cu modificările și completările ulteioare, pot fi realizate din urmatoarele activități:

 • a. activități economice realizate în legatură directă cu scopul și obiectul de activitate;

 • b. cotizații și contribuții bănești ale simpatizanților;

 • c. venituri realizate din acțiuni/evenimente/competiții sportive, din vânzare bilete și abonamente;

 • d. donații și sponsorizări;

 • e. reclamă și publicitate;

 • f. valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul Clubului Sportiv Municipal Iași, altele decât cele de domeniu public;

 • g. indemnizații obținute din participarea la competițiile și demonstrațiile sportive;

 • h. indemnizații obținute din transferul sportivilor;

 • i. sume rămase din exercițiul financiar precedent;

 • j. alte venituri, conform dispozițiilor legale.

Art. 12.(1) Veniturile proprii obținute din activitatea Clubului Sportiv Municipal Iași 2020 se încasează, se gestionează și se utilizează la nivelul Clubului Sportiv Municipal Iași 2020 pentru realizarea scopului și obiectului de activitate.

 • (2) Pentru realizarea scopului și a obiectivelor stabilite în Consiliul de Administrație, Clubul Sportiv Municipal Iași va putea:

 • a. încheia convenții de cooperare economică cu persoane juridice, fizice, române sau străine, doar în conformitate cu prevederile legale;

 • b. organiza evenimente sportive singur și/sau în colaborare/asociere, etc. cu persoane juridice, fizice, române sau străine, doar în conformitate cu prevederile legale.

Art. 13.(1) Pentru buna desfășurare a activității și îndeplinirea obiectivelor de performanță sportivă pe ramuri de sport, clubul sportiv va putea încheia contracte/convenții civile de prestări servicii cu sportivii de performanță/antrenorii/persoanele din staff-ul tehnic, din cadrul secției pe ramură de sport ale Clubului Sportiv Municipal Iași 2020.

 • (2) Cheltuielile cu renumerațiile convenite de cele două părti, club și sportiv/ antrenor/persoană din staff-ul tehnic, pot fi suportate din bugetul anual Clubului Sportiv Municipal Iași 2020 și/sau din alte surse proprii.

 • (3) În cazul neîndeplinirii obiectivelor propuse și asumate de antrenor sau sportiv, contractile/ convențiile civile de prestări servicii încheiate între părți se pot diminua, sau rezilia, după caz.

CAPITOLUL IV

Organele de conducere, administrare, coordonare și control

Art. 14.(1). Clubul Sportiv Municipal Iași 2020 este condus de un Consiliu de Administrație care are rol deliberativ și un Director care are atribuții executive.

 • (2) Consiliul de Administrație al Clubului Sportiv Municipal Iași va avea în componență un număr impar de membri, este format din: Directorul, 3 membri - consilieri locali, numiți prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Iași, 2 membri - reprezentanți ai Primarului Municipiului Iași, numiți prin Dispoziția Primarului Municipiului Iași și șeful de secție. Durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație este stabilit prin Hotărâre de Consiliu Local al Municipiului Iași, precum și modificarea componenței sale.

Art.15.Clubul Sportiv Municipal Iași 2020 hotărăște încheierea de convenții/protocoale de cooperare sportivă cu persoane juridice, fizice, române sau străine, în conformitate cu prevederile legale, cu avizul Consiliului de Administrație.

Art.16. Clubul Sportiv Municipal Iași 2020 hotarăște, în condițiile legii, cu acordul prealabil al Consiliului Local al Municipiului Iași cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, cu organizații neguvernamentale și cu alți parteneri sociali, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni sau proiecte de interes public local.

Art.17 (1) Consiliul de Administrație, ca for deliberativ, are următoarele atribuții:

 • a. analizează, dezbate și hotărăște asupra strategiei sportive, programelor și proiectelor, planurilor de activitate și de dezvoltare a Clubului Sportiv Municipal Iași 2020, propuse de Director și periodic analizează stadiul realizării acestora.

 • b. avizează și înaintează spre aprobare la Consiliul Local al Municipiului Iași următoarele:

 • proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Iași 2020;

 • bilanțul contabil al Clubului Sportiv Municipal Iași 2020;

 • modificări la Regulamentul de organizare și funcționare al Clubului Sportiv Municipal Iași 2020;

 • organigrama și statul de funcții conform propunerilor Directorului și în concordanță cu obiectivele și scopul Clubului Sportiv Municipal Iași 2020;

 • strategia Clubului Sportiv Municipal Iași 2020 cu privire la activitatea secției sportive;

 • c. urmărește buna folosire și gospodărire a patrimoniului pe care îl are în administrare și, după caz, ia măsuri în recuperarea eventualelor prejudicii;

 • d. aprobă programele de pregătire, calendarul competițional intern și internațional pe ramuri de sport a Clubului Sportiv Municipal Iași 2020;

 • e. stabilește modul în care se utilizează bugetul și sunt orientate sumele realizate din venituri extrabugetare, conform dispozițiilor legale;

 • f. stabilește cuantumul amenzilor aplicate ca măsuri disciplinare;

 • g. aprobă colaborarea Clubului Sportiv Municipal Iași 2020 cu persoane juridice atât din țară cât și străinătate;

 • h. are rol deliberativ și în alte chestiuni importante ce privesc activitatea Clubului Sportiv Municipal Iași 2020;

 • i. îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin prevederi legale, prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Iași, pentru buna desfășurare a activităților la Clubul Sportiv Municipal Iași 2020;

 • (2) Consiliul de Administrație se întrunește la convocarea și data stabilita de Director în ședință ordinară de lucru, lunar, sau în ședință extraordinară, ori de câte ori se impune, locația fiind la sediul Clubul Sportiv Municipal Iași 2020 sau cea stabilită de director. Convocarea se face în scris, fax, e-mail, SMS sau telefonic cu cel puțin 3 zile înainte;

 • (3) Dezbaterile Consiliului de Administrație se concretizează în hotărâri care se adoptă cu majoritatea membrilor. Ședințele Consiliului se consemnează într-un registru de procese verbale.

Art. 18. Conducerea executivă, respectiv Directorul și șeful de secție/șefii de secții sportive au obligația de a duce la îndeplinire toate atribuțiile instituției, respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare.

 • 18. 1. Directorul

 • (1) Activitatea la Clubului Sportiv Municipal Iași 2020 este condusă de către un Director numit prin hotărâre de Consiliu Local pentru o perioadă de 3 ani, cu evaluare anuală.

Numirea și eliberarea din funcție a Directorului se face de către Consiliul Local al Municipiului Iași, la propunerea Primarului Municipiului Iași, în condițiile legii, potrivit competențelor fiecăruia, având anexat, în cazul numirii, un contract de management.

 • (2) Evaluarea activității Directorului se face de către o Comisie a cărei componență va fi stabilită prin Dispoziția Primarului Municipiului Iași.

 • (3) Directorul are următoarele relații:

 • ierarhice de subordonare față de Consiliul Local al Municipiului Iași, Primarul Municipiului Iași, Consiliul de Administrație al Clubului Sportiv Municipal Iași 2020;

 • este superior pentru salariații din cadrul compartimentelor clubului, conform art. 8, alin (2);

 • funcționale, cu toate persoanele angrenate în activitatea de organizare și desfășurare a acțiunilor/competițiilor sportive; de colaborare, cu toate instituțiile de drept public sau privat implicate în activitățile sportive și/sau în susținerea acestora.

 • relații de reprezentare: reprezintă personal sau prin delegat Clubul Sportiv Municipal Iași 2020 în relațiile cu organismele sportive interne și/sau internaționale, cu celelalte instituții publice sau private, organisme jurisdictionale, organizații sau agenți economici, precum și cu persoane fizice și juridice române și/sau străine;

 • (4) Directorul are următoarele atribuții:

 • a. îndeplinește atribuții specifice de angajator conform legislației muncii;

 • b. îndeplinește atribuții specifice calității de ordonator terțiar de credite;

 • c. răspunde de managemenul clubului, de organizarea și funcționarea în condiții de eficiență și eficacitate și cu respectarea prevederilor legale;

 • d. concepe și aplică, cu avizul Consiliului de Administrație, strategia care va fi urmată în vederea realizării obiectivelor propuse pentru a fi îndeplinite;

 • e. întocmește programe și proiecte etapizate, conforme cu avizul Consiliului de Administrație, pentru activitatea Clubului Sportiv Municipal Iași 2020;

 • f. organizează și conduce activitatea Clubul Sportiv Municipal Iași 2020 și răspunde de buna desfășurare a acesteia, asigură și aplică respectarea dispozițiilor legale în vigoare;

 • g. avizează programele de pregătire, Calendarul competițional intern și extern și modalitatea propusă pentru desfășurarea și/sau organizarea competițiilor;

 • h. negociază și semnează contracte și alte acte juridice de angajare a Clubului Sportiv Municipal Iași 2020;

 • i. organizează și conduce personal sau prin delegat toate activitățile tehnice, sportive, economice, sociale sau de altă natură, stabilind și delegând atribuții pe trepte ierarhice și funcții având în vedere prerogativele funcției, structura organizatorică și Regulamentul de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Iași 2020.

 • j. îndrumă, coordonează și controlează activitatea defășurată în secția sportive pe ramură de sport;

 • k. îndrumă și aprobă activitatea antrenorilor la întocmirea planurilor de pregătire, anuale, de etapă, săptămânale, zilnice; urmărește respectarea acestora și evidența muncii efectuate în așa fel încât realizarea obictivelor intermediare și finale să fie atinse;

 • l. stabilește cu antrenorii, prin contract/convenție, obiective intermediare și finale;

 • m. aprobă planul de muncă al antrenorilor și planurile de pregătire pentru echipă, planurile de pregătire individuale pentru sportivii conduși de aceștia și analizează periodic cu aceștia nivelul atins, rezultatele obținute etc.;

 • n. constată dacă obiectivele stabilite au fost atinse, neîndeplinirea acestora fiind supusă sancționării cu până la rezilierea contractului/convenției civile sau altui asemenea act pentru cei vinovați;

 • o. asigură și răspunde de integritatea și buna întreținere a patrimoniului Clubului Sportiv Municipal Iași 2020 precum și funcționarea la parametri impuși de normele prevăzute ai bazelor sportive primite în administrare/folosință;

 • p. dispune măsuri pentru combaterea dopajului, promovarea spiritului de fair-play, a respectării legislației în vigoare Legea nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive;

 • q. primește și analizează informări scrise despre modul cum s-a desfășurat competiția (deplasare, masă, cazare, meci etc.), de la antrenorii echipelor participante, în 24 de ore după terminarea evenimentului sportiv.

 • r. asigură aplicarea și respectarea dispozițiilor privind constituirea și actualizarea permanentă a fondului documentar și a bazei de date ale Clubului Sportiv Municipal Iași 2020 referitor la:

 • actele normative în vigoare privind activitatea sportivă;

 • regulamentul de organizare și funcționare propriu;

 • regulamentul intern;

 • hotărârile Consiliului Local al Municipiului Iași privind activitatea Clubului Sportiv Municipal Iași 2020;

 • statutele și regulamentele federațiilor nationale de specialitate la care Clubul Sportiv Municipal Iași 2020 este afiliat;

 • programele strategice de dezvoltare pe termen mediu și scurt al Clubului Sportiv Municipal Iași 2020;

 • evidența antrenorilor, clasificarea acestora, a sportivilor legitimați și clasificarea lor la fiecare disciplină sportivă;

 • rezultatele obținute de sportivii Clubului Sportiv Municipal Iași 2020 la competițiile oficiale și amicale interne și/sau internaționale;

 • s. elaborează și pune în practică obiective, politici, strategii și sisteme coerente în domeniul resurselor umane;

 • t. organizează controlul îndeplinirii sarcinilor de către personalul din subordine și urmărește aplicarea măsurilor pe care le dispune;

 • u. îndeplinește orice alte atribuții pe care legea și actul constitutiv al Clubului Sportiv Municipal Iași 2020 le prevăd;

 • v. la solicitare, informează Consiliul Local al Municipiului Iași asupra rezultatelor sportive, economico financiare și alte activități desfășurate;

 • w. aplică și respectă procedurile de sistem, procedurile operaționale, precum și procedurile de proces, în scopul funcționării optime a Sistemului de Management al Calității, în vederea atingerii obiectivelor în propria activitate; asigură implementarea documentelor SMC elaborate referitoare la procesele coordonate; stabilește și asigură implementarea corecțiilor/acțiunilor corective/acțiunilor preventive pentru neconformitățile apărute în procesul coordonat; participă și răspunde pentru implementarea și dezvoltarea Sistemului de Control Intern Managerial la nivelul Primăriei Municipiului Iași/ compartimentelor clubului/activității;

 • (5) În exercitarea atribuțiilor sale, Directorul emite decizii care se comunică potrivit legii, Primarului Municipiului Iași.

 • (6) În perioada absenței din instituție, atribuțiile postului de Director sunt preluate de o persoană desemnată de acesta prin decizie.

 • 18. 2. Secția/secțiile sportivă/sportive

 • 1. Șeful de secție sportivă:

 • (1) Șeful de secție sportivă are următoarele relații:

 • Ierarhice, de subordonare Directorului Clubului Sportiv Municipal Iași 2020; are în subordine secția sportivă pe ramura de sport a cărei activitate o conduce;

 • funcționale, cu toate persoanele angrenate în activitatea de organizare și desfășurare a competițiilor sportive;

 • de colaborare, cu tot personalul clubului și cu compartimentul implicat în sprijinul activităților sportive; de colaborare, cu toate instituțiile de drept public sau privat implicate în activitățile sportive și/sau în susținerea acestora.

 • de reprezentare: ca persoană delegată de către Director, reprezintă Clubul Sportiv Municipal Iași 2020 în relațiile cu organismele sportive interne și/sau internaționale, cu celelalte instituții publice sau private, organisme jurisdicționale, organizații sau agenți economici, precum și cu persoane fizice și juridice române și/sau străine;

 • (2) Atribuțiile Șefului de secție sportivă sunt:

 • a. organizează și conduce toate activitățile tehnice și sportive ale secției;

 • b. verifică și avizează planurile de pregătire, anuale, de etapă, săptămânale, zilnice întocmite de antrenori, le supune aprobarii Directorului Clubului Sportiv Municipal Iași 2020.

 • c. Urmărește respectarea acestora și evidența muncii efectuate în așa fel încât realizarea obictivelor intermediare și finale să fie atinse;

 • d. stabilește pentru antrenori (pentru echipa pe care o pregătesc) obiective de clasament la sfârșitul sezonului competițional, cât și obiective pentru pregătirea fizică a echipei și le supune aprobării Directorului Clubului Sportiv Municipal Iași 2020;

 • e. participă și urmărește evoluția sportivilor la competițiile oficiale și amicale cuprinse în calendarul intern și internațional;

 • f. aduce la cunoștința Directorului Clubului Sportiv Municipal Iași 2020 dacă obiectivele stabilite au fost atinse, propune acordarea de premii pentru îndeplinirea acestora și sancționări cu până la rezilierea contractului/convenției civile sau altui asemenea act pentru cei vinovați de neîndeplinirea obiectivelor;

 • g. organizează selecția continuă a sportivilor, stabilește pentru fiecare antrenor, numărul de grupe de sportivi pe niveluri valorice și numărul de sportivi din grupe, după caz;

 • h. întocmește planuri cu măsuri pentru combaterea dopajului, promovarea spiritului de fair-play, a respectării legislației în vigoare (Legea nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive) și le supune aprobarii Directorului Clubului Sportiv Municipal Iași 2020;

 • i. are în atenție și analizează informări scrise de la șefii de delegație despre modul cum s-a desfășurat activitatea (deplasare, masă, cazare, meci etc.) și de la antrenor analiza meciului și/sau competiției, concursului după terminarea evenimentului sportiv. Prezintă sinteza acestora Directorului Clubului Sportiv Municipal Iași 2020;

 • j. duce la îndeplinire întreaga activitate și o prezintă Directorului Clubului Sportiv Municipal Iași 2020 privind constituirea și actualizarea permanentă a fondului documentar și a bazei de date ale Clubului Sportiv Municipal Iași 2020 referitor la: actele normative în vigoare privind activitatea sportivă; regulamentul de organizare și funcționare propriu; regulamentul intern; hotărârile Consiliului Local al Municipiului Iași 2020 privind activitatea Clubului Sportiv Municipal Iași 2020; statutele și regulamentele federațiilor nationale de specialitate la care Clubul Sportiv Municipal Iași 2020 este afiliat; programele strategice de dezvoltare pe termen mediu și scurt al Clubului Sportiv Municipal Iași 2020; evidența antrenorilor, clasificarea acestora, a sportivilor legitimați și clasificarea lor la disciplina sportivă; rezultatele obținute de sportivii Clubului Sportiv Municipal Iași 2020 la competițiile oficiale și amicale interne și/sau internaționale;

 • k. îndrumă și organizează controlul îndeplinirii sarcinilor reieșite din atribuțiile funcționale de către personalul din subordine și urmărește aplicarea măsurilor ce se impun; elaborează și semnează fișele de post pentru salariații din subordine conform statului de funcții aprobat, precum și evaluarea performanțelor profesionale individuale ale salariaților din subordine.

 • l. în cazul în care primește delegare de competență din partea Directorului Clubului Sportiv Municipal Iași 2020 preia atribuțiile postului de director, pe perioada consemnată în decizie;

 • m. colaborează și întocmește Regulamentul Intern, Calendarul Competițional intern și extern, și modalitatea propusă pentru desfășurarea și/sau organizarea competițiilor, le supune aprobării la Directorul Clubului Sportiv Municipal Iași 2020;

 • n. coordonează și controlează activitatea desfășurată în cadrul secției/secțiilor pe ramură/ramuri de sport din cadrul clubului, precum și a antrenorilor și organizatorului de competiții în vederea realizării scopului și obiectului de activitate al clubului;

 • o. analizează, periodic, împreună cu organizatorul de competiții, antrenorii și personalul medical stadiul îndeplinirii obiectivelor stabilite și rezultatele realizate de sportivii legitimați la club;

 • p. urmărește pregătirea și participarea sportivilor la competițiile prevăzute în calendarul competițional intern și internațional al clubului, precum și organizarea competițiilor proprii și acțiunilor de selecție;

 • q. întocmește pentru fiecare antrenor, numărul de grupe de sportivi pe niveluri valorice și numărul minim de sportivi legitimați sau nelegitimați cuprinși în pregătire și le supune aprobării Directorului Clubului Sportiv Municipal Iași 2020;

 • r. elaborează și coordonează programe de colaborare cu toate structurile sportive, cu corespondent la secția clubului, din Municipiul Iași, precum și cu grupări sportive din România sau străinatate;

 • s. monitorizează în permanență activitatea concurenței și utilizează mijloace și metode pentru gestionarea corectă și în favoarea Clubului Sportiv Municipal Iași 2020; a situațiilor concrete constatate;

 • t. colaborează cu structurile informatice pentru înființarea, crearea, actualizarea paginii web a Clubului Sportiv Municipal Iași 2020;

 • u. se ocupă de publicitate și promovare, planifică și conduce politicile și programele de publicitate, sau produce materiale conexe acestui domeniu;

 • v. promovează imaginea clubului pe plan local și național;

 • w. ține legatura cu federațiile sportive de specialitate la nivel național pentru buna informare în domeniu, organizează activitatea cabinetului metodic și sprijină perfecționarea profesională a tehnicienilor din cadrul clubului;

 • x. identifică soluțiile optime de promovare, pentru atragerea mai multor sponsori, inclusiv și deplasarea la diverse firme și instituții pentru a face cat mai cunoscute meciurile din etapele de campionat ale clubului;

y. asigură implementarea standardelor de control intern /managerial;

z. indeplinește orice alte atribuții ce reies din Regulamentul de Organizare și Funcționare prin decizia organelor de conducere; colaborează direct cu forțele de ordine din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi, a Grupării Mobile de Jandarmi și Poliția Locală a Municipiului Iași, la manifestările sportive organizate de Clubul Sportiv Municipal Iași 2020.

Art. 19 Aparatul funcțional al Clubului Sportiv Municipal Iași 2020 este format din Compartimentul Economico-Financiar și Compartimentul Juridico-Administrativ.

 • 19. 1. Atribuțiile Compartimentului Economico-Financiar:

 • a. îndeplinește atribuțiile specifice prevăzute de lege, referitoare la planificare, prognoză, executare și evidențierea operațiunilor economice, financiare, patrimoniale ale instituției;

 • b. asigură efectuarea corectă și la timp a înregistrărilor contabile privind toate operațiunile economice ce se efectuează în cadrul clubului;

 • c. urmărește executarea bugetului prin încadrarea cheltuielilor în limitele prevăzute la fiecare articol bugetar, după aprobarea acestuia;

 • d. întocmește situațiile financiare, lunare, trimestriale și anuale;

 • e. asigură verificarea actelor și a înregistrărilor notelor contabile atât în contabilitate cât și în execuție;

 • f. exercită și răspunde de controlul financiar-preventiv propriu, conform legii;

 • g. asigură aplicarea măsurilor privind integritatea patrimoniului instituției și recuperarea pagubelor aduse acesteia;

 • h. planifică și elaborează, în conformitate cu prevederile bugetului de venituri și cheltuieli aprobat, necesarul lunar de credite și monitorizează execuția bugetară a lunii precedente;

 • i. întocmește lunar contul de execuție bugetară;

 • j. organizează și răspunde de activitatea de inventariere a bunurilor aparținând Clubului Sportiv Municipal Iași 2020, în conformitate cu prevederile legale;

 • k. coordonează și verifică întocmirea actelor comisiilor de recepție, inventariere, casare și de clasare, transferare a bunurilor.

 • l. întocmește proiectul bugetului de venituri și cheltuieli anual;

 • m. atribuții privind achizițiile publice, cu respectarea prevederilor legale;

 • n. răspunde de gestionarea eficientă a resurselor publice aflate la dispoziția instituției;

 • o. răspunde de completarea registrelor contabile conform legislației în vigoare;

 • p. avizează documentația aferentă activităților sportive, referitor la devizele estimative cuprinzând cheltuielile de transport, masă, cazare, taxa de înscriere în competiție, diurnă și onorariu, după caz;

 • q. repartizează pe activități fondurile aprobate prin buget și creditele bugetare deschise;

 • r. verifică deconturile, situația inventarierilor, răspunde de efectuarea eficientă și legală a tuturor cheltuielilor și veniturilor;

 • s. răspunde de organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale privind activitatea Clubului Sportiv Municipal Iași 2020;

 • t. urmărește operațiunile privind angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor și răspunde de efectuarea acestora în termen, de încadrarea plăților în prevederile bugetare, contractuale și legale;

 • u. urmărește debitele instituției și răspunde de înștiințarea conducerii privind situația acestora;

 • v. urmărește modul de întocmire a planurilor financiare la timp și corect de către personalul abilitat din secția pe ramură de sport, derularea licitațiilor și a contractelor de investiții din punct de vedere financiar;

 • w. centralizează și ține evidența execuției proiectelor sportive;

 • x. întocmește ordonanțările de plată, planurile financiare, notele de fundamentare pentru cheltuielile necesare și le supune sprea probare Directorului de la Clubului Sportiv Municipal Iași 2020;

y. coordonează procesul de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar, precum și activitatea presupusă de derularea operațiunilor cu caracter economico-financiar care urmează acestora, în conformitate cu legislația în vigoare;

z. asigură salarizarea personalului și întocmirea fișelor fiscale, asigurarea indemnizațiilor sportivilor, relaționarea cu sportivii etc.;

aa. îndeplinește atribuțiile pe linie de casierie: efectueaza încasări și plăți în numerar asigurând integritatea și securitatea banilor aflați în posesie;

bb. arhivează și păstrează toate documentele clubului, conform prevederilor legale;

cc. asigură implementarea standardelor de control intern/managerial;

dd. îndeplinește orice alte atribuții ce reies din Regulamentul de Organizare și Funcționare prin decizia organelor de conducere.

 • 19.2. Atribuțiile Compartimentului Juridico-Administrativ:

Activitatea administrativă:

 • a. întocmește necesarul de documentații cu caracter tehnic de informare și instruire a lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă;

 • b. analizează periodic și întreprinde măsuri pentru optimizarea activității din cadrul compartimentului, precum și funcționarea în condiții optime a bazei materiale a clubului;

 • c. cunoaște și respectă Legea nr. 4/2008 - privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor sportive, cu modificările și completările ulterioare;

 • d. răspunde de patrimoniul clubului, asigură gestiunea obiectelor de inventar a mijloacelor fixe și mobile;

 • e. îndeplinesc orice alte atribuții ce reies din Regulamentul de Organizare și Functionare prin decizia organelor de conducere.

Atribuțiile Juridice și de Resurse Umane:

 • a. îndeplinește obligațiile angajatorului în conformitate cu legislația în vigoare;

 • b. asigură ocuparea posturilor cu respectarea prevederilor legale;

 • c. evidențiază timpul lucrat și nelucrat al salariaților;

 • d. urmărește respectarea de către salariați a prevederile Regulamentului Intern;

 • e. stabilește drepturile salariaților conform prevederilor legale;

 • f. răspunde de securitatea și sănătatea în muncă a salariaților;

 • g. elaborează procedurile necesare întocmirii tuturor fișelor de post și de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale salariaților;

 • h. întocmește și actualizează Registrul de evidență al salariaților;

 • i. întocmește proiectul programului de măsuri și propuneri privind protecția muncii, răspunde de instruirea în domeniul protecției muncii, trimestrial și anual, după caz, a personalului din cadrul Clubului Sportiv Municipal Iași 2020, în baza unor documente scrise și de luare la cunostință, analizează cauzele unor eventuale accidente de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale și propune în scris măsurile legale de eliminare ale acestora;

 • j. întocmește regulamente, note și instrucțiuni, precum și orice alte acte cu caracter normativ, care sunt în legatură cu atribuțiile și activitatea instituției;

 • k. asigură reprezentarea instituției publice în fața instanțelor de judecată, organelor de urmărire penală, a notariatelor publice și apără drepturile și interesele legitime a le acesteia în raporturile cu autorități și instituții de orice natură, precum și cu orice persoană juridică sau fizică română sau străină, în condițiile legii;

 • l. redactează, verifică, avizează acte cu caracter juridic, proiecte de hotărâre pentru a le supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Iași 2020, dacă este cazul;

 • m. avizează din punct de vedere al legalitatii contractele încheiate de instituție cu terți;

 • n. avizează din punct de vedere al legalității deciziile emise de Director;

 • o. asigură implementarea standardelor de control intern/managerial;

CAPITOLUL V.

Recompense și măsuri disciplinare

Art. 20. Pentru rezultatele deosebite obținute în competițiile interne și internaționale, ca și pentru recunoașterea contribuției unor specialiști sau persoane fizice ori juridice la dezvoltarea activității sportive pe ramura de sport specifică clubului, Clubul Sportiv Municipal Iași 2020 poate acorda urmatoarele recompense, conform legii: a) titlul de membru de onoare al clubului;

b) distincții, trofee, premii și prime.

Art. 21.(1) Abaterile de la Regulamentul de Organizare si Funcționare, Regulamentul Intern, fișa postului se analizează de conducerea clubului care, în funcție de gravitatea acestora, poate aplica următoarele sancțiuni:

 • a) pentru sportivii, antrenorii și oficialii clubului:

 • 1. avertisment scris;

 • 2. amendă;

 • 3. suspendarea temporară din activitatea competițională 1-3 etape;

 • 4. suspendarea temporară din activitatea competițională pe un sezon competițional;

 • 5. reducerea sau anularea premiilor sau a recompenselor;

 • 6. rezilierea convenției/contractului;

 • b) în cazul angajaților clubului, acestora le sunt aplicabile dispozitiile prevăzute de legislația muncii.

Art.22. Cuantumul amenzilor se stabilește de Consiliul de Administrație și se stipulează în Regulamentul Intern.

CAPITOLUL VI.

Dispoziții finale

Art. 23. Consiliul Local al Municipiului Iași și Primarul Municipiului Iași exercită supravegherea și controlul asupra Clubului Sportiv Municipal Iași 2020.

Art. 24.(1) Clubul Sportiv Municipal Iași 2020 este supus înregistrării în Registrul Sportiv în conformitate cu Hotărârea Guvernului României nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii Educației Fizice și Sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare.

 • (2) Ca urmare a înregistrării, Clubul Sportiv Municipal Iași 2020 va primi un număr de identificare și un Certificat de Identitate Sportivă.

Art. 25. Clubul Sportiv Municipal Iași 2020 deține exclusivitate cu privire la:

 • a. dreptul asupra imaginii de grup sau individual, statică sau în mișcare, a sportivilor proprii, în echipamentul de reprezentare sau de concurs;

 • b. dreptul de folosință asupra siglei/emblemei proprii;

 • c. dreptul de reclamă, publicitate și de televiziune la competițiile pe care le organizează sau la care participă, după caz.

Art. 26. Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Iași 2020 se completează de drept cu dispozițiile Legii nr. 69/2000 a Educației Fizice și Sportului, cu modificările și completările ulterioare, ale Codului Administrativ, precum și ale altor acte normative care reglementează această activitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Răzvan Timofciuc Consilier local,