Hotărârea nr. 2/2021

HOTĂRÂRE privind aprobarea cererii de finanțare și indicatorilor proiectului „Dotarea unităților de învățământ din Municipiul Iași cu echipamente de protecție de tip măști de protecție medicală pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-COV-2” în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cererii de finanțare și indicatorilor proiectului „Dotarea unităților de învățământ din Municipiul Iași cu echipamente de protecție de tip măști de protecție medicală pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-COV-2”, în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară desfasurata pe platforma on-line prin videoconferinta în data de 11.01.2021;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului

Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economico-Financiara a Consiliului

Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia pentru Sanatate, Familie si Protectie

Copii a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere amendamentul inregistrat sub nr. 2288/11.01.2021 intocmit de catre

Directia Tehnica si Servicii Comunitare si aprobat in unanimitate in plenul sedintei;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 468/05.01.2021, întocmit de către Direcția Tehnică și Servicii Comunitare;

Avand in vedere Raportul de specialitate nr. 630/05.01.2021, intocmit de catre Directia

Tehnica si Servicii Comunitare;

Având în vedere situația la nivel global și național cu privire la infecția cu coronavirus;

Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr.1065/11.12.2020 privind prelungirea

stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 decembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei

de COVID-19;

Având în vedere prevederile Legii nr. 136/18.07.2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 55/15.05.2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Prevederile Ordinului nr. 5487/1494/31 august 2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2;

Avand in vedere prevederile Ordonanței de Urgență nr.21/15.04.2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Dispoziția DSU nr. 523 din 25.02.2020 referitoare la măsurile necesare pentru gestionarea infecțiilor cu Coronavirus pe teritoriul României;

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 1184/19.10.2020 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor pentru consolidarea capacitatii unitatilor de invatamant de stat in vederea gestionarii situatiei de pandemie generata de virusul SARS-COV-2, Axa Prioritara (AP) 9 „Protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de virusul Covid-19”, Obiectivul Specific (OS) 9.1 „Cresterea capacitatii de gestionarea crizei sanitare COVID-19” din cadrul Programului Operational Infrastuctura Mare (POIM);

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă depunerea cererii de finanțare și indicatorii pentru proiectul Dotarea unităților de învățământ din Municipiul Iași cu echipamente de protecție de tip măști de protecție medicală pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-COV-2”, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, POIM/881/9/1/Consolidarea capacității unităților de învățământ de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2, de către Municipiul Iași, județul Iași, conform anexelor 1, 2 si 3, parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă indicatorii proiectului:

Indicatori prestabiliți de proiect

ID

Indicator de realizare imediată

Unitate de măsură

2S130

Entități publice dotate / sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2 -

63

63

ID

Indicator de rezultat

Unitate de măsură

2S132

Capacitate adecvată de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare

Înainte de intervenția POIM: NU

• Ulterior intervenției POIM: DA

Nr.

crt

Indicatori fizici suplimentari

Unitate de măsură

Cantitate

Valoare

1.

Masti de protectie

buc

1530000

364.140,00

Art.3 Se aprobă bugetul proiectului în valoare totală de 397.544,49 lei, din care:

  • Cofinanțarea proprie: 0 RON

  • Cheltuieli neeligibile: 23.884,49 RON din capitolul bugetar 65.50.00.20.01.30;

  • Cheltuieli eligibile: 373.660,00 RON din capitolul bugetar 65.50.00.20.01.30.

Art.4 Sumele reprezentand cheltuieli conexe sau neeligibile ce pot aparea pentru implementarea proiectului in conditii optime, vor fi suportate din bugetul local al Municipiului Iași, județul Iași.

Art.5 Se împuternicește Primarul Municipiului Iași, domnul Mihai CHIRICA, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Municipiului Iași.

Art.6 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Instituției Prefectului Județului Iași; Primarului Municipiului Iași; Direcției Tehnice și Servicii Comunitare, S.C. Eastern Marketing Insights S.R.L, Inspectoratului Școlar Județean Iași.

Art.7 Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Consilier local, Razvan Timofciuc

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu


Nr. 2 din 11 ianuarie 2021

Total consilieri locali

26

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0