Hotărârea nr. 19/2021

HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Iași și Kaufland Romania Societate in Comandita

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Iași și Kaufland Romania Societate in Comandita

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 ianuarie 2021;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economico - Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 3157 din 12.01.2021, întocmit de către Direcția Tehnica si Servcii Comunitare;

Având în vedere referatul de aprobare întocmit de către Direcția Tehnică și Servicii Comunitare;

Având în vedere Adresa Kaufland Romania Societate in Comandita nr. 628/05.01.2021 prin care solicita incheierea unui act de cooperare/asociere in vederea realizarii lucrarilor de reparatii capitale ale podetului existent peste raul Ciric, aflat in domeniul public conform Hotararii Consiliului Local nr. 212/30.05.2018, pozitia 18;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă încheierea Acordului de parteneriat între Municipiul Iași și Kaufland Romania Societate in Comandita prevazut in Anexa nr.1, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Se mandatează Primarul Municipiului Iași să semneze, în numele și pentru Municipiul Iași, Acordul de parteneriat menționat la articolul 1.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată catre: Primarul Municipiului Iași; Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare, Direcția Tehnică și Servicii Comunitare, Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Kaufland Romania Societate in Comandita si Instituția Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare, Direcția Tehnică și Servicii Comunitare, Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Kaufland Romania Societate in Comandita.

 • (2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Răzvan Timofciuc                    Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 19 din 29 ianuarie 2021

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa 1

la Hotararea Consiliului Local nr. 19/29.01.2021,privind aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Iași și Kaufland Romania Societate in Comandita

ACORD DE PARTENERIAT intre Municipiul Iasi si Kaufland Romania Societate in Comandita Nr...................../............................

Preambul

În temeiul art.129 și art.196 din OUG 57 / 2019 privind Codul Administrativ, a Legii nr, 273/2006 privind finanțele publice locale, precum si a HCL nr...........

Kaufland Romania Societate in Comandita cu sediul in Bucuresti, str. Barbu Vacarescu nr.120-144, sector 2 inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/17052/2003, cod unic inregistrarea 15991149 reprezentata prin dl. Liviu Bisog, numit in continuare PARTENER si

Municipiul Iasi, cu sediul in Iasi, bulevardul Stefan cel Mare si Sfant nr, 11, 700064, cod fiscal 4541580, Banca Trezoreria Iasi, telefon 0232.267.582, fax 0232.211.200, reprezentat prin Primarul Municipiului Iasi, dl. Mihai Chirica, numit in continuare PARTENER,

Au convenit incheierea prezentului Acord de Parteneriat privind realizarea lucrarilor de reparare a podetului peste raul Ciric din str. Ignat cuprinzand urmatoarele clauze principale:

 • 1. OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT

Art. 1. Obiectul prezentului Acord il constituie colaborarea pârtilor in vederea realizării lucrărilor de reparatii capitale ale podetului existent,peste raul Ciric,in str. Ignat, aflat in domeniul public conform HCL nr. 212/30.05.2018, anexa 3.1.2, pozitia 18, numar inventar 10323;

OBLIGATIILE PARTILOR

Art. 2. Partenerul (Kaufland Romania Societate in Comandita), se obliga:

 • 1.S a intocmeasca si sa finanteze expertiza tehnica, ridicarea topografica cu viza OCPI,proiectarea in toate fazele, verificarea proiectelor si executia lucrarilor de reparatii capitale la podetul peste raul Ciric din str. Ignat, identificat conform HCL nr. 212/30.05.2018 anexa 3.1.2, pozitia 18, numar inventar 10323. .

2.Sa plateasca taxele sa obtina avizele, acordurile stabilite prin certificatul de urbanism nr. 2660/26.11.2020.

3.Sa predea acest obiectiv Partenerului, la finalizarea si receptia lucrarilor, in baza unui proces-verbal semnat de ambele parti.

Partenerul (Municipiul Iasi) se obliga:

 • 1.S a sprijine in obtinerea autorizatiei de construire pe seama si in numele sau, in calitate de administrator al domeniului public si beneficiar final al acestei investitii.

2.Sa faciliteze si sa sprijine Partenerul in demersurile sale privind reparatia podetului .

Art. 3. Partile vor desemna reciproc persoanele responsabile cu coordonarea si urmarirea proiectului de executie, care vor asigura comunicarea intre parti pe toata durata acestuia.

 • 2. INCETAREA ACORDULUI

Art. 4. Prezentul acord intra in vigoare din momentul semnării sale si este valabil pana la indeplinirea tuturor obligatiilor de catre parti.

Art. 5. Prezentul poate inceta in urmatoarele cazuri:

 • Prin acordul ambelor parti;

 • Prin indeplinirea obiectului prezentului Acord;

 • In caz de forta majora.

 • 3. FORTA MAJORA

Art. 6. Forta majora este orice imprejurare independenta de vointa partilor, imprevizibila si insurmontabila, intervenita dupa incheierea prezentului Acord de Parteneriat si care impiedica executarea acestuia. Sunt considerate cazuri de forta majora, in sensul caestui articol, imprejurari care include, dar nu se limiteaza la: razboi, revolutie, cutremur, incendiu, mari inundatii, aparitia unor dispozitii legale care impiedica executarea acordului etc.

Art. 7. Nici una dintre parti nu va fi raspunzatoare pentru neexutarea obligatiilor asumate prin prezentul Acord, daca neexutarea este generate de un caz de forta majora, asa cum aceasta a fost definite la Art. 6 de mai sus.

Art. 8. Partea care invoca forta majora trebuie sa anunte cealalta parte in termen de 2 zile calendaristice de la data aparitiei respectivlui caz de forta majora si sa-I comunice acestele doveditoare in cel mult 5 zile calendaristice de la aceeasi data.

Art. 9. Partea care invoca forta majora trebuie sa-I comunice de indata celeilalte parti data incetarii cazului de forta majora.

 • 4. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

Art. 10. Partile vor face toate demersurile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea acestui acord.

Art. 11. Daca partile nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta privind interpretarea, executarea sau derularea prezentului contract, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti din Romania, competente potrivit dreptului comun.

 • 5. CLAUZE FINALE

Art. 12. Dupa finalizare, podetul auto si pietonal care a facut obiectul prezentului Acord de Parteneriat va fi transmis cu titlu gratuit de catre Kaufland Romania Societate in Comandita catre Municipiul Iasi si inventariat in domeniul public al Municipiului Iasi.

Art. 13. Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului Acord trebuie sa fie transmisa in scris. Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.

Art. 14. Notificările verbale nu se iau in considerare de catre nici una dintre parti daca nu sunt confirmate prin intermediul oricarei modalitati care asigura confirmarea.

Art. 15. Partile au obligatia sa comunice orice modificare intervenita privind datele mentionate in preambulul prezentului Acord in termen de maximum 48 de ore de la data modificarii.

Prezentul Acord a fost incheiat la lasi, in data de ................... In 2 exemplare, fiecare

avand putere de originale, cate unul pentru fiecare parte.

PARTENER

MUNICIPIUL IASI

Comandita


PARTENER

Kaufland Romania Societate in

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Răzvan Timofciuc Consilier local,