Hotărârea nr. 18/2021

HOTĂRÂRE privind transmiterea fără plată către U.A.T Comuna Ciortești a unor materiale recuperate în urma lucrărilor de modernizare a căii de rulare tramvai (traverse din beton)

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind transmiterea fără plată către U.A.T Comuna Ciortești a unor materiale recuperate în urma lucrărilor de modernizare a căii de rulare tramvai (traverse din beton)

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 ianuarie 2021;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economico -Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 103937 din 13.10.2020, întocmit de către Direcția Tehnica si Servcii Comunitare;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 103.930 din 13.10.2020, întocmit de către Direcția Tehnică și Servicii Comunitare - Biroul Reglementare Transporturi Urbane;

Având în vedere Ordonanța Guvernului nr. 112 din 31 august 2000 -pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea nr. 841 din 23 octombrie 1995 - privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere solicitările transmise de către U.A.T Comuna Ciortești prin adresele înregistrate la Municipiul Iași sub numerele 100.863/05.10.2020 și 102.198/21.09.2020, solicită atribuirea unor materiale recuperate betoane, asfalt, material granular și traverse din beton pentru reabilitarea și stabilizarea drumului DC 375 Coropceni - Rotăria;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă transmiterea fără plată către UAT Comuna Ciortești, Județul Iași, a 500 bucăți traverse din beton.

Art. 2. (1) Transportul de la depozit cade în sarcina U.A.T Comuna Ciortești.

(2) Predarea/primirea se va face pe bază de proces verbal semnat de către reprezentanții U.A.T. Municipiul Iași, respectiv U.A.T Comuna Ciortești.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată catre: Primarul Municipiului Iași; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale; Direcția Tehnică și Servicii Comunitare; Direcția de Evidență Patrimoniu Public și Privat ; U.A.T Comuna Ciortești si Instituția Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Tehnică și Servicii Comunitare; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale; Direcția de Evidență Patrimoniu Public și Privat, respectiv U.A.T Comuna Ciortești.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu


Răzvan Timofciuc Consilier local,

Nr. 18 din 29 ianuarie 2021

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0