Hotărârea nr. 17/2021

HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 și 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 403 din 10 decembrie 2020 privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Iași pentru anul școlar 2020 – 2021

Municipiul lași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 și 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 403 din 10 decembrie 2020, privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul lași pentru anul școlar 2020 - 2021 5

Consiliul Local al Municipiului lași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 ianuarie 2021;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de

1 Disciplină a Consiliului Local al Municipiului lași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economico -Financiara a Consiliului Local al Municipiului lași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia pentru Munca si Protecție Sociala a Consiliului Local al Municipiului lași; \

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social - Culturala, Invatamant si Culte a Consiliului Local al Municipiului lași;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 403/10.12.2020, privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat si particular din Municipiul lași pentru anul școlar 2020-2021;

Având în vedere Adresa înregistrata sub nr. 154/04.01.2021 din partea Alianței USR PLUS, privind completarea Anexei nr 1 si 2 din Hotararea Consiliului Local nr. 403/10.12.2020;

Având în vedere propunerea din partea Alianței USR PLUS înregistrata sub nr. 10633/29.01.2021 formulata, aprobata și consemnata în procesul - verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului lași, privind completarea Anexei nr 1 si 2 din Hotararea Consiliului Local nr. 403/10.12.2020;

Având în vedere propunerea din partea Partidului National Liberal înregistrata sub nr. 10042/28.01.2021 formulata, aprobata și consemnata în procesul -verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului lași, privind completarea Anexei nr 1 si 2 din Hotararea Consiliului Local nr. 403/10.12.2020;

Având in vedere Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 7606 din 22.01.2021, întocmit de către Biroul Secretariat Consiliul Local ;

Având in vedere Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 7609 din 22.01.2021, întocmit de către Biroul Secretariat Consiliul Local;

Având in vedere prevederile art. 124 - 126 din Ordonanța de Urgenta nr. 57/2019, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administrația publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicității imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se modifică si se completează Anexa nr. 1 si 2 la Hotararea Consiliului Local nr. 403 din 10 decembrie 2020, privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul lași pentru anul școlar 2020 - 2021.

Art. 2. La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, Anexa nr. 1 si nr. 2 se vor actualiza in mod corespunzător si vor face parte integranta din Hotararea Consiliului Local nr. 403/10.12.2020.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului lași; Inspectoratului Școlar Județean lași si Instituției Prefectului Județului lași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată întotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de către Inspectoratul Școlar Județean lași.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Răzvan Timofciuc

Contrasemnează pentru legalitate,

Secretar General, Denisa Liliana lonascu

I                                    ’Consili local,


Nr. 17 din 29 ianuarie 2021

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. crt.

Publică/ Privată

Unitatea de învățământ

Nr. total de elevi și preșcolari an școlar 2020 - 2021

Număr reprezentanți Consiliul Local

Reprezentanti Consiliul Local

1

Publică

COLEGIUL AGRICOL Șl DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ "VASILE ADAMACHI", IAȘI

769

2

Florentin Traian Ciobotaru - PNL Marius Ciobanu - USR-PLUS

2

Publică

COLEGIUL ECONOMIC ADMINISTRATIV, IAȘI

1019

3

Cârmii Chelaru - PNL Ciobanu Andrei - PMP lonut Anastasiei USR -PLUS

3

Publică

COLEGIUL NAȚIONAL "COSTACHE NEGRUZZI", IAȘI

1204

3

Ciprian Bostan - PNL George Plesu - USR-PLUS Boisteanu Paul Corneliu - PSD

4

Publică

COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIȚĂ", IAȘI

1015

3

Floina Petrache - PNL

Surubaru Codrin Bogdan - PMP Razvan Timofciuc -USR-PLUS

5

Publică

COLEGIUL NAȚIONAL "GARABET IBRĂILEANU", IAȘI

1347

3

Costel Dolachi - PNL Raluca Stroescu - USR-PLUS Marian Serbescu - PSD

6

Publică

COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI EMINESCU", IAȘI

1511

3

Florentin Traian Ciobotaru - PNL Dragos lonut Popa - USR-PLUS Cristian Andries - PSD

7

Publică

COLEGIUL NAȚIONAL DE ARTĂ "OCTAV BĂNCILĂ", IAȘI

1468

3

Ana Maria Avram - PNL Etienne Ignat - USR-PLUS Matei Laura - PSD

8

Publică

COLEGIUL NAȚIONAL, IAȘI

X^ 1171/ X •^x

Romeo Vatra -PNL

Liliana Lacramioara Pintilie-PNL

Andrei Vasile Popescu - USR-PLUS

___9_

Publică

COLEGIUL PEDAGOGIC "VASILE LUPU", IAȘI

732

S / 2

Costel Dolachi-PNL

Marcovici Cosmin Grigore - PMP

10

Publică

COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE ASACHI", IAȘI

1574

3

mteaETenateiViCA)--

Etienne Ignat - USR - PLUS Dalban Costel Marian -PSD

11

Publică

COLEGIUL TEHNIC "IOAN C. ȘTEFĂNESCU", IAȘI

1504

3

Marius Ripanu - PNL

Nedelcu Adrian - PSD

Baciu Cezar Alexandru - USR PLUS

12

Publică

COLEGIUL TEHNIC "ION HOLBAN", IAȘI

726

1

Doina Cazan - PNL

13

Publică

COLEGIUL TEHNIC "MIHAIL STURDZA", IAȘI

622

2

Chiforeac Dan - PNL

Vlad Constantin Nistor- USR -PLUS

14

Publică

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "CUV. PARASCHEVA", IAȘI

317

1

Grigore Nepotu - PNL

15

Publică

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "SF. SAVA", IAȘI

235

1

Andrei Vasile Popescu -USR-PLUS

16

Publică

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1, IAȘI

374

1

Nedelcu Adrian - PSD

17

Publică

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 12, IAȘI

431

1

Moraru Alina Marina - PMP

18

Publică

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 13, IAȘI

206

1

Mihaela Moisii - PNL

19

Publică

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 14, IAȘI

268

1

Alexandru Dobrea - PNL

20

Publică

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 16, IAȘI

245

1

Doina Diaconescu - PNL

21

Publică

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 18, IAȘI

233

1

Andrei Vasile Popescu - USR-PLUS

22

Publică

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 20, IAȘI

207

1

Marta Damoc - USR -PLUS

23

Publică

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 21, IAȘI

217

1

Razvan Timofciuc - USR - PLUS

24

Publică

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 22, IAȘI

257

1

Clopoțel Narcisa - USR -PLUS

25

Publică

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 24, IAȘI

215

1

Angela Rotaru - PNL

26

Publică

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 25, IAȘI

249

1

Doina Roșea - PNL

27

Publică

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 26, IAȘI

214

1

Mihaela Moisii - PNL

28

Publică

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 29, IAȘI

257

1

Dirtu Alina Maria - USR -PLUS

29

Publică

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3, IAȘI

226 /

1

Alexandru Corneanu - USR-PLUS

30

Publică

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 4, IAȘI

276 /,

1

Cristina Georgiana lacob - USR-PLUS

31

Publică

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 8, IAȘI

2021

1

Doina Roșea - PNL

32

Publică

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV, IAȘI

m\

701\ vn

Of

2

Rus Cristian Mihail - PMP

Radu Juverdeanu - USR-PLUS

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. Ș-J 9,0-1

33

Publică

LICEULTEHNOLOGIC "DIMITRIE LEONIDA", IAȘI

750

2

Lorin.TMOVlIar-'PNL -

Teslariu Anca Petrica - PSD

34

Publică

LICEULTEHNOLOGIC "PETRU PONI", IAȘI

641

2

Antonica Alexa - PNL

Razvan Ștefan Ceuca - USR -PLUS

35

Publică

LICEUL TEHNOLOGIC DE ELECTRONICĂ Șl TELECOMUNICAȚII "GHEORGHE MÂRZESCU", IAȘI

590

2

Balan Costica - USR PLUS Diaconu Florin - PSD

36

Publică

LICEULTEHNOLOGIC DE MECATRONICĂ Șl AUTOMATIZĂRI, IAȘI

936

3

Antonica Alexa - PNL

Mesteru Nicusor Alexandru - USR PLUS

Sauciuc Claudiu Narcis - PSD

37

Publică

LICEULTEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI Șl DE CONSTRUCȚII, IAȘI

1086

3

Mihai Hutuliac - PNL Laurentiu Balcan - USR-PLUS Sauciuc Claudiu Narcis - PSD

38

Publică

LICEULTEHNOLOGIC ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU", IAȘI

1248

3

Daniel Juravle - PNL

Tudor Dornean - PNL Marius Ciobanu - USR-PLUS

39

Publică

LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC DE TURISM, IAȘI

989

3

Angela Rotaru - PNL

Carmen Grigoras - PNL

40

Publică

LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU IOAN CUZA", IAȘI

1128

3

Laurentiu Halip -PNL Rata Ana Maria- PMP Dana Benta - USR-PLUS

41

Publică

LICEUL TEORETIC "DIMITRIE CANTEMIR", IAȘI

1041

3

Alexandru Ciochina -PNL

Radu Narcis Crăcea - USR-PLUS

Puiu Serbescu - PSD

42

Publică

LICEUL TEORETIC "MIRON COSTIN", IAȘI

3

Razvan Stavarache - PNL

Cătălin Caba - USR-PLUS Scurtu Mihai Alexandru - PSD

43

Publică

LICEUL TEORETIC "VASILE ALECSANDRI", IAȘI

* ■' < ^OC CU

Adrian Brunello - PNL

Gaburici Violeta Adriana - PMP

Dragos Turta - USR -PLUS

XcqnSx

ANEXĂ LA HOTĂR/XREA NR.

44

Publică

LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ "GRIGORE MOISIL", IAȘI

1094

Tudor.Dornean - PNL

3

Dana Benta - USR-PLUS Bocancea Maria - PSD

45

Publică

LICEUL TEORETIC WALDORF, IAȘI

610

2

Gabriela Anisoara Florea -USR-PLUS

Sauciuc Claudiu Narcis - PSD

46

Publică

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SF. VASILE CEL MARE", IAȘI

331

1

Ciprian Manuel Bostan - PNL

47

Publică

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ALECU RUSSO", IAȘI

668

2

Melinte Gabriela - CIVICA

Cedric Hodoreanu - USR -PLUS

48

Publică

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU CEL BUN", IAȘI

1289

3

Bejan Radu Gabriel - PMP Laura Balan-USR -PLUS

Franc Gerd - PSD

49

Publică

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU VLAHUȚĂ", IAȘI

620

2

Marius Nedelcu -PNL

Claudiu Atodiroaei - USR-PLUS

50

Publică

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "BOGDAN PETRICEICU HAȘDEU", IAȘI

1526

3

Laurentiu Halip- PNL

Tatiana Crăciun - USR-PLUS

Cristian Andries - PSD

51

Publică

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "CARMEN SYLVA", IAȘI

451

1

Frentescu Tordai Laura - PMP

52

Publică

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DIMITRIE A. STURDZA", IAȘI

873

3

Mihaela Moisii - PNL

Gabriel Zisu - PNL

Simona Elena Țărnă - USR PLUS

53

Publică

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA CUZA", IAȘI

618

2

Carmen Grigoras - PNL Diumea Alexandra -PSD

54

Publică

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE CĂLINESCU", IAȘI

954

/

Doina Cazan - PNL

Ștefan Lontcovschi - USR PLUS

Diumea Alexandra - PSD

55

Publică

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE COȘBUC", IAȘI

705

1 p«l

7 / £ °

0/2

Munteanu Adina (CIVICA) Iulian Nicolau - USR-PLUS

56

Publică

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE 1. BRĂTIANU", IAȘI

766

Ștefan Iulian Dan - PMP

Lazar Constantin Emilian - PSD

57

Publică

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION CREANGĂ", IAȘI

1116

. Mih.al Hutuliac - PNL

3

George Lupu - PNL

Rotundu Elvira - PSD

58

Publică

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION GHICA", IAȘI

609

2

Gabriela Cojocaru - USR PLUS Crucianu Bogdan Teodor -PSD

59

Publică

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION NECULCE", IAȘI

536

2

Prisacariu Mihaela (CIVICA) Cirlan Simina - PSD

60

Publică

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION SIMIONESCU", IAȘI

1256

3

Doina Roșea-PNL

Gabriela Husanu - USR-PLUS

Dalban Costel Marian - PSD

61

Publică

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IONEL TEODOREANU", IAȘI

735

2

Florentin Traian Ciobotaru -PNL

Hertanu Margareta - PSD

62

Publică

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI CODREANU", IAȘI

390

1

Constantin Serban - PNL

63

Publică

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE IORGA", IAȘI

1058

3

Ciacaru Valentin (CIVICA) Razvan Timofciuc - USR -PLUS

Baltariu Alina - PSD

64

Publică

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "OTILIA CAZIMIR", IAȘI

1349

3

Simona Cuciureanu - PNL Sacaleanu Ciprian - PMP Gali Mihaela - PSD

65

Publică

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ȘTEFAN BÂRSĂNESCU", IAȘI

1346

'• -                       3

Andrei Apreotesei - PNL Gabriel Timohe - USR-PLUS Birhala Ana Laura - PSD CIVICA

66

Publică

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "TITU MAIORESCU", IAȘI

i6iy^

luliana Daniela Tautu - PNL Eduard Petru Boz-PNL Constantin Largeanu - USR-PLUS

/ / r

67

Publică

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "VASILE CONTA", IAȘI

)>)

3

Corina Movila - PNL

Malageac Bogdan - USR-PLUS

Rotundu Elvira - PSD

68

Publică

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "VERONICA MICLE", IAȘI

305

1

Maftei Constantin - USR-PLUS

69

Publică

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ "GR. GHICA VODĂ", IAȘI

1714

3

Mihaela Moisii - PNL Calin Scripcaru - PNL

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.

.01

Razvan Socolov- USR-PLUS

70

Publică

ȘCOALA PRIMARĂ "CAROL 1", IAȘI

500

2

Alin Marcu -PNL

Chetreanu Ioana Alexandra - USR -PLUS

71

Publică

ȘCOALA PRIMARĂ "GHEORGHE ASACHI", IAȘI

311

1

TudorDornean-PNL

72

Publică

UNIVERSITATEA "ALEXANDRU I0AN CUZA", IAȘI

125

1

Marius Alin Andries -PNL

Președinte de Ședință

Razvan Timofciuc


anexă la hotărârea nr.

privind nominalizarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului lași in Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preui particular din Municipiul lași pentru anul școlar 2020-2021

Nr. crt.

Publică / Privată

Unitatea de învățământ

Nr. total de elevi si preșcolari an școlar 2020-2021

Număr reprezentanți Consiliul Local

Reprezentanti Consiliul Local

1

Privata

COLEGIUL "RICHARD WURMBRAND", IAȘI

557

2

Liviu Bulgaru - PNL, Dana Benta - USR-PLUS

2

Privata

GRĂDINIȚA "AMICUS JUNIOR", IAȘI (S.C. Amicus Junior S.R.L.)

70

1

Moraru Alina Marina - PMP

3

Privata

GRĂDINIȚĂ "ANGEL KIDS", lași

45

1

Andries Cristian - PSD

4

Privata

ȘCOALA PRIMARA "EURO KID", IAȘI

78

1

Florin Cârlig USR-PLUS

5

Privata

GRĂDINIȚA "EXCELLENCE", IAȘI

100

1

luliana Daniela Tautu

6

Privata

GRĂDINIȚA "KITTY", IAȘI

46

1

Dalban Costel Marian - PSD

7

Privata

GRĂDINIȚA "LONGAVIT", IAȘI

41

1

Andrei Popovici USR-PLUS

8

Privata

GRĂDINIȚA "MAMA FILOMENA", IAȘI

50

1

Tănase Gianina -USR-PLUS

9

Privata

GRĂDINIȚA "MICUL PRINȚ", IAȘI (Asociația "Micul Prinț")

45

1

Silviu Apostol -PNL

10

Privata

GRĂDINIȚA "MONTESSORI SCHOOL OF IAȘI", IAȘI

81

1

Bogdan Radu Balaniscu - PSD

11

Privata

GRĂDINIȚA "PRINȚESA ANASTASIA", IAȘI (Asociația "Prințesa Anastasia")

72

1

Florentin Traian Ciobotaru -PNL

12

Privata

GRĂDINIȚA "WALDORF ENALURE", IAȘI (Asociația "Wladorf Enalure")

22

1

Dana Benta - USR-PLUS

13

Privata

GRĂDINIȚA “PENILLA”, IAȘI

130

1

Râul Marian Nenestean USR-PLUS

14

Privata

GRĂDINIȚA ATELIER NR. 1, IAȘI

99

1

Ciobanu Andrei -PMP

15

Privata

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "CĂSUȚA ZÂNELOR", IAȘI

113

1

Răzvan Malancă - USR-PLUS

16

Privata

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "FELICE", IAȘI (Asociația "ABC Nadia")

35

1

Calin Scripcaru -PNL

17

Privata

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "IOANA", IAȘI (Asociația "Grădinița Ioana")

30

1

Ana Cătălină lacob - USR-PLUS —

4

=a,

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.

33.01.

18

Privata

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "IRIS", IAȘI

100

1

Alex Corneanu - USR-PLUS

--

19

Privata

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "SURORILE PROVIDENȚEI", IAȘI

125

1

Petronela Nechita - PNL

20

Privata

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "KIDS HEAVEN", IAȘI

60

1

luliana Daniela Tautu -PNL

21

Privata

GRĂDINIȚA FEG IAȘI

122

1

Ioana Hliboceanu - PSD

22

Privata

LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM ”SPIRU HARET”, IAȘI

280

1

Bogdan Radu Balaniscu - PSD

23

Privata

LICEUL TEORETIC „VARLAAM

MITROPOLITUL”, IAȘI

500

2

Marius Alin Andries -PNL; Adriana Radu - USR-PLUS

24

Privata

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "EUROED", IAȘI

35

1

Dragos lonut Popa - USR-PLUS

25

Privata

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PARADIS", IAȘI

349

1

Claudiu Grigoruta - PSD

26

Privata

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SEVEN HILLS INTERNATIONAL SCHOOL", IAȘI

62

1

Iulian Husanu - USR-PLUS

27

Privata

ȘCOALA GIMNAZIALĂ INTERNAȚIONALĂ "SPECTRUM" IAȘI

289

1

Silviu Apostol -PNL

28

Privata

ȘCOALA POSTLICEALĂ "PROF. DR. P. BRÂNZEI", IAȘI

153

1

Vlad Crăciun - USR-PLUS

29

Privata

ȘCOALA POSTLICEALĂ FEG, IAȘI

829

3

Liliana Lacramioara Pintilie- PNL

30

Privata

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ "APRENDIS", IAȘI

178

1

Liliana Lacramioara Pintilie - PNL

31

Privata

ȘCOALA PRIMARĂ "ELITE", IAȘI (Asociația "Info-Școala")

53.

1

Marius Ripanu -PNL

32

Privata

ȘCOALA PRIMARĂ "EUROED", IAȘI

207

1

Cosmin Pavel - USR-PLUS

33

Privata

ȘCOALA PRIMARĂ "LORELAY", IAȘI

118

1

Cosmin Meriuță - USR-PLUS

34

Privata

ȘCOALA PRIMARĂ "MONTESSORI SCHOOL OF IAȘI", IAȘI

26

1

Marius Alin Andries -PNL

35

Privata

ȘCOALA PRIMARĂ ”HANSEL UND GRETEL”, IAȘI

209

1

George Plesu - USR-PLUS

36

Privata

ȘCOALA PRIMARĂ ATELIER NR. 1, IAȘI

16

1

Chiforeac Dan - PNL

dw

37

Privata

ȘCOALA PRIMARĂ FEG, IAȘI

59

1

Ioana Hliboceanu - PSD

38

Privata

ȘCOALA PRIMARĂ "MARIA MONTESSORI", IAȘI

95

1

Ioana Hliboceanu - PSQ,

%