Hotărârea nr. 16/2021

HOTĂRÂRE privind aprobarea reţelei scolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat si particular din Municipiul Iaşi pentru anul şcolar 2021-2022

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat si particular din Municipiul Iași pentru anul școlar 2021-2022

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 ianuarie 2021;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economico -Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social - Culturala, Invatamant si Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 4644/15.01.2021 intocmit de catre Serviciul Investitii Proprii;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 4201 din 14.01.2021, întocmit de către Direcția Implementare Strategie Integrata de Dezvoltare Urbana;

Având în vedere Adresa emisa de catre Inspectoratul Scolar Judetean Iasi cu nr. 8856/05.11.2020, inregistrată la Primaria Municipiului Iași sub nr. 117868/19.11.2020 ;

Având în vedere Adresa nr. 125804 din 14.12.2020, întocmită de către Direcția Implementare Strategie Integrata de Dezvoltare Urbana, prin care se solicită Inspectoratului Școlar Județean emiterea avizului conform;

Având în vedere Avizul conform, privind organizarea rețelei școlare de învățământ preuniversitar de stat si particular de pe raza Municipiului Iași, înaintat de către Inspectoratul Școlar Județean Iași sub nr. 9809/22.12.2020 si inregistrat sub nr. 1869/08.01.2021 ;

Având în vedere prevederile din Ordinul MEN nr. 5595/21.09.2021, privind aprobarea Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de școlarizare și stabilirea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2021-2022;

Având în vedere prevederile art. 19 și art. 61 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Iași pentru anul școlar 2021 - 2022, conform Anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă rețeaua școlară a unităților de învățământ particular din Municipiul Iași pentru anul școlar 2021 - 2022, conform Anexei nr. 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă includerea in reteaua scolara a Municipiului lasi a unitatilor de invatamant pentru activitati extrascolare, conform Anexei 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Implementare Strategie Integrata de Dezvoltare Urbana, Direcției Generale Economice de Finanțe Publice Locale, Inspectoratului Școlar Județean Iași si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Implementare Strategie Integrata de Dezvoltare Urbana și Inspectoratul Școlar Județean Iași.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu


Răzvan Timofciuc Consilier local,

Nr. 16 din 29 ianuarie 2021

Total consilieri locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0