Hotărârea nr. 15/2021

HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice (Studiu de fezabilitate indicatorii tehnico - economici și devizul general) pentru „Construire 3 săli de sport școlare în Municipiul Iași: Școala gimnazială Nicolae Iorga Școala gimnazială Alexandru Vlahuță și Școala gimnazială George Coșbuc”

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico - economice (Studiu de fezabilitate, indicatorii tehnico - economici și devizul general) pentru „Construire 3 săli de sport școlare în Municipiul Iași: Școala gimnazială Nicolae Iorga, Școala gimnazială Alexandru Vlahuță și Școala gimnazială George Coșbuc”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 ianuarie 2021;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economico -Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social - Culturala, Invatamant si Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia pentru Tineret si Sport a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 5722/19.01.2020 întocmit de Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană;

Având în vedere referatul de aprobare inregistrat sub nr. 3366/13.01.2021, întocmit de Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Avizul CTE nr. 126522/15.12.2020;

Având în vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă documentația tehnico - economică (Studiu de fezabilitate, indicatorii tehnico - economici și devizul general) pentru „Construire 3 săli de sport școlare în Municipiul Iași: Școala gimnazială Nicolae Iorga, Școala gimnazială Alexandru Vlahuță și Școala gimnazială George Coșbuc”, conform anexei 1, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a investiției de 10.835.587,30 lei cu TVA, din care C+M = 8.825.749,37 lei cu TVA, defalcate după cum urmează:

  • - Școala gimnazială “Nicolae Iorga”-valoarea totală 3.245.500,00 lei fără TVA, (3.853.183,58 lei cu TVA), din care C+M 2.685.469,47 lei fără TVA (3.195.708,67 lei cu TVA).

  • - Școala gimnazială „Alexandru Vlahuță”-valoare totală 2.859.560,00 lei fără TVA,(3.394.692,97 lei cu TVA), din care C+M 2.261.214,08 lei fără TVA (2.690.844,76 lei cu TVA).

  • - Școala gimnazială „George Coșbuc”- valoare totală 3.022.035,00 lei fără TVA (3.587.710,75 lei cu TVA), din care C+M 2.469.912,55 lei fără TVA (2.939.195,94 lei cu TVA).

Art. 3. Se aproba devizele generale pentru „Construire 3 săli de sport școlare în Municipiul Iași: Școala gimnazială Nicolae Iorga, Școala gimnazială Alexandru Vlahuță și Școala gimnazială George Coșbuc”, conform anexei 2, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană; Direcției Generale Tehnice si Dezvoltare; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană; Direcția Generală Tehnică și Investiții; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu


Răzvan Timofciuc Consilier local,

Nr. 15 din 29 ianuarie 2021

Total consilieri locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

ANEXA NR. 1 la Hotararea Consiliului Local nr. 15/29.01.2021, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru “Construire 3 săli de sport școlare în Municipiul Iași- Școala gimnazială Nicolae Iorga, Școala gimnazială Alexandru Vlahuță și Școala gimnazială George Coșbuc”

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

Școala gimnazială Nicolae Iorga

Cost estimat fără TVA

Cost estimat cu TVA

TOTAL GENERAL

3.245.500,00 lei

3.853.183,58 lei

DIN CARE C+M

2.685.469,47 lei

3.195.708,67 lei

Durata estimată de execuție a obiectivului de investiție este de 12 luni.

Școala gimnazială A. Vlahuță

Cost estimat fără TVA

Cost estimat cu TVA

TOTAL GENERAL

2.859.560,00 lei

3.394.692,97 lei

DIN CARE C+M

2.261.214,08 lei

2.690.844,76 lei

Durata estimată de execuție a obiectivului de investiție este de 12 luni.

Școala gimnazială George Coșbuc

Cost estimat fără TVA

Cost estimat cu TVA

TOTAL GENERAL

3.022.035,00 lei

3.587.710,75 lei

DIN CARE C+M

2.469.912,55 lei

2.939.195,94 lei

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Răzvan Timofciuc Consilier local,