Hotărârea nr. 14/2021

HOTĂRÂRE privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul “Restaurare monumentul Obeliscul cu Lei”

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul “Restaurare monumentul Obeliscul cu Lei”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 ianuarie 2021;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economico -Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social - Culturala, Invatamant si Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 119003/24.11.2020 întocmit de Direcția Tehnica si Servicii Comunitare;

Având în vedere referatul de aprobare inregistrat sub nr. 129205/02.12.2020, întocmit de Direcția Tehnica si Servicii Comunitare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă documentația tehnica si indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul ,, Restaurare monumentul Obeliscul cu Lei” conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Tehnice si Servicii Comunitare ; Directiei Generale Tehnice si Dezvoltare; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale si Directia Tehnica si Servicii Comunitare.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Răzvan Timofciuc                    Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 14 din 29 ianuarie 2021

Total consilieri locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

ANEXA NR. 1 la Hotararea Consiliului Local nr. 14/29.01.2021

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI pentru obiectivul “ Restaurare monumentul Obeliscul cu Lei”

  • A. Indicatori economici:

Valoarea estimata a investitiei conform documentatiei tehnico-economice este:

Total General = 1.241.698,63 lei, inclusiv TVA, din care:

Valoare C+M= 989.564,43 lei, inclusiv TVA

  • B. Indicatori tehnici:

Suprafata construita             50mp.

Suprafata restaurata            145 mp.

Suprafata sistematizare verticala 175 mp.

Durata totala executie: 14 luni

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Răzvan Timofciuc Consilier local,