Hotărârea nr. 13/2021

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici revizuiti pentru obiectivul “Alei Monumentul Eroilor 1916 Cimitir Eternitatea”

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici revizuiti pentru obiectivul “Alei Monumentul Eroilor 1916, Cimitir Eternitatea”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 ianuarie 2021;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economico -Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social - Culturala, Invatamant si Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 122570/04.12.2020 întocmit de Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană;

Având în vedere referatul de aprobare inregistrat sub nr. 122567/04.12.2020, întocmit de Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană;

Având în vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 171 din 30 aprilie 2020 privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico -economici pentru obiectivul “ Alei Monumentul Eroilor 1916, Cimitir Eternitatea”;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico - economici revizuiti pentru obiectivul de investitie ,, Alei Monumentul Eroilor 1916, Cimitir Eternitatea”, prezenti in Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Orice dispozitie contrara prezentei isi inceteaza aplicabilitatea.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Generale Tehnice si Dezvoltare; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare si Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Răzvan Timofciuc                    Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 13 din 29 ianuarie 2021

Total consilieri locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

ANEXA NR. 1 la Hotararea Consiliului Local nr. 13/29.01.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici revizuiti

pentru obiectivul “Alei Monumentul Eroilor 1916, Cimitir Eternitatea”

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTITIEI

  • A. Indicatori Financiari:

Valoarea totala investitie : 677.589,00 lei fara TVA

din care C+I = 674.414,00 lei fara TVA

  • B. Indicatorii fizici:

Suprafata alei = 307,12mp

Platforma monument = 342,88 mp

  • C. Durata estimate executie lucrari: 6 luni

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Răzvan Timofciuc Consilier local,