Hotărârea nr. 11/2021

HOTĂRÂRE privind acordul UAT Municipiul Iasi pentru realizarea obiectivului de investitii Proiect Pilot – “Construire Sala de educatie fizica scolara” pe terenul proprietatea Municipiului Iasi situat in Iasi Str. Costache Negri nr. 50 de catre Ministerul Lucrarilor Publice Dezvoltarii si Administratiei prin Compania Nationala de Investitii SA avand ca beneficiar Liceul Teoretic „V. Alecsandri”

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind acordul UAT Municipiul Iasi pentru realizarea obiectivului de investitii Proiect Pilot - “Construire Sala de educație fizica școlara” pe terenul proprietatea Municipiului Iasi, situat in Iasi, Str. Costache Negri nr. 50, de catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, prin Compania

Nationala de Investitii SA, avand ca beneficiar Liceul Teoretic „V. Alecsandri”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 ianuarie 2021;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economico -Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de aprobare nr.4946/ 15.01.2021, întocmit de Direcția Evidenta Patrimoniu Public si Privat;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 6200/ 19.01.2021, întocmit de Direcția Juridica;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Guvern nr. 16/19.08.2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2001 privind infiintarea Companiei Nationale de Investitii „ C.N.I, S.A”;

Avand in vedere adresa transmisa de CNI, inregistrata cu nr. 30083/26.11.2020, prin care ne comunică documentele necesare promovării obiectivului de investitii Proiect Pilot - Construire Sala de educatie fizica scolara Liceul Teoretic „V. Alecsandri”, Str. Costache Negri nr. 50 din Municipiul Iasi, Judetul Iasi, in etapa a doua;

Avand in vedere adresa Liceului Teoretic „V. Alecsandri” nr.

2380/14.12.2020, privind acordul dezmembrării suprafeței de 2272 mp teren având nr. cadastral 169135, pentru realizarea obiectivului de investitii Proiect Pilot “Construire Sala de educatie fizica scolara” situată în Iasi, str. C. Negri nr. 50;

Avand in vedere Planul de situatie/Plan parter, intocmit de S.C TECON S.R.L pentru Sala de Educatie fizica scolara- proiect TIP;

Avand in vedere Memoriul Tehnic Sala de educatie fizica scolara- proiect TIP, intocmit de SC TECON SRL, pentru beneficiar CNI S.A;

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 212/2018, privind insusirea inventarului domeniului public reactualizat al Municipiului Iasi;

Avand in vedere Contractul de Administrare nr. 116650/2012 și Actul adițional nr. 111287/2013, privind darea in administrare catre Liceul Teoretic „V. Alecsandri”, a unor constructii si a terenului aferent acestora, din Iasi, Strada Costache Negri nr. 50;

Avand in vedere Cartea Funciara 169135 cu nr. cadastral 169135, încheiată pentru suprafața de 2272 mp teren aflată în proprietatea publică a Municipiul Iasi;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. a) Se aproba modificarea Contractul de administrare nr. 116650/2012, in sensul retragerii din administrarea Liceului Teoretic „V. Alecsandri” a terenului in suprafata de 2272 mp, situat in strada Costache Negri nr. 50, proprietatea Municipiului Iasi, inscris in Cartea Funciara nr. 169135, cu nr. cadastral 169135.

b) Se imputerniceste Primatul Municipiului Iasi sa semneze actul aditional la Contractul de administrare.

Art.2. a) UAT Municipiul Iași isi exprima acordul pentru realizarea obiectivului de investitii „Construire Sala de educatie fizica scolara, de catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei prin Compania Nationala de Investitii „ C.N.I” S.A., pe suprafata de teren de 2272 mp, situata in Iasi, Str. Costache Negri nr. 50, avand nr. cadastral 169135, proprietatea publica a Muncipiului Iasi, identificata conform planului de amplasament si delimitare, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

b) Beneficiarul investitiei va fi Liceul Teoretic “Vasile Alecsandri” Iasi.

Art.3. a) Se aproba transmiterea, catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei prin Compania Nationala de Investitii „ C.N.I” S.A., a terenului mentionat la art. 1 si 2, in vederea si pe toata perioada realizarii obiectivului de investitii Construire Sala de educatie fizica scolara”.

  • b) Predarea terenului in suprafata de 2272 mp, situat in str. C. Negri nr. 50, liber de orice sarcini, se va efectua pe bază de protocol incheiat intre Municipiul Iasi si Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A.

  • c) Dupa finalizarea obiectivului de investitii, acesta impreuna cu terenul aferent, va fi predat in administrarea Liceului Teoretic Vasile Alecsandri Iasi, pe baza de protocol.

Art. 4. Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare;

Art. 5. Se aprobă asigurarea finantarii de către Municipiul lasi, a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrice, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.);

Art. 6. Municipiul lasi, se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea de șantier;

Art. 7. Municipiul lasi, se obligă ca, după predarea amplasamentului și a obiectivului realizat de catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei prin Compania Nationala de lnvestitii „ C.N.l” S.A., să mențină destinația acestuia și să îl intrețină pe o perioada de minim 15 ani.

Art. 8. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Serviciului Investitii Proprii, Directiei Evidență Patrimoniu Public si Privat, Liceului Teoretic „V. Alecsandrii” Iasi si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 9. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de către Serviciul Investitii Proprii, Directia Evidență Patrimoniu Public si Privat si Liceului Teoretic „V. Alecsandri” Iasi;

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu


Răzvan Timofciuc Consilier local,

Nr. 11 din 29 ianuarie 2021

Total consilieri locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0