Hotărârea nr. 100/2021

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 50 din 26.02.2021 privind constituirea comisiilor specifice Directiei de Exploatare Patrimoniu

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 50 din 26.02.2021, privind constituirea comisiilor specifice Directiei de Exploatare Patrimoniu

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința Extraordinară în data de 07 aprilie 2021;

Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 38610 din 05.04.2021, inițiat de Primarul Municipiului Iași ;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 78/05.04.2021 întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil inregistrat sub nr. 58/05.04.2021 întocmit de Comisia Economico Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere Referatul de aprobare inregistrat sub nr. 38213 din 05.04.2021 si intocmit de Biroul Secretariat Consiliul Local Arhiva Evidenta Dispozitii ;

Avand in vedere Nota de fundamentare inregistrata sub nr. 38248 din 05.04.2021 si intocmita de Biroul Secretariat Consiliul Local Arhiva Evidenta Dispozitii ;

Avand in vedere Raportul de specialitate inregistrat sub nr. 38214 din 05.04.2021, intocmit de Biroul Secretariat Consiliul Local Arhiva Evidenta Dispozitii ;

Avand in vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 50/26.02.2021, privind constituirea comisiilor specifice Directiei de Exploatare Patrimoniu;

Având în vedere solicitarea din partea Partidului National Liberal inregistrata la Primaria Municipiului Iasi sub nr. 38197/05.04.2021;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se modifică Anexa nr. 1 la Hotararea Consiliului Local nr. 50 din 26 februarie 2021, privind constituirea comisiilor specifice Directiei de Exploatare Patrimoniu, astfel :

- Se înlocuiește în COMISIA PENTRU REPARTIZAREA SPATIILOR PENTRU O.N.G., ASOCIATII SI PARTIDE POLITICE, Domnul Alin Marius Andries, consilier local din partea PNL cu Domnul Daniel Juravle, consilier local din partea PNL .

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Local nr. 50/26.02.2021 si ale Anexei care face parte integranta, raman neschimbate.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată : Primarului Municipiului Iași; persoanelor nominalizate la art. 1, Directiei Exploatare Patrimoniu si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Exploatare Patrimoniu.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Alin Marius Andries                       Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 100 din 07 aprilie 2021

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0