Hotărârea nr. 10/2021

HOTĂRÂRE privind aprobarea asocierii Municipiului Iasi cu Manastirea “ Inaltarea Domnului” Galata in vederea elaborarii si depunerii in parteneriat a unei cereri de finantare care vizeaza “ Reabilitarea ansamblului monument istoric Manastirea Galata”

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea asocierii Municipiului Iasi cu Manastirea “ Inaltarea Domnului” Galata in vederea elaborarii si depunerii in parteneriat a unei cereri de finantare care vizeaza “ Reabilitarea ansamblului monument istoric Manastirea Galata”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 ianuarie 2021;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economico -Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social - Culturala, Invatamant si Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Amendamentul formulat, aprobat și consemnat în procesul - verbal al sedinței Consiliului Local al Municipiului Iași, in sensul ca din continutul textului de Hotarare: în cadrul Anexei - ACORD DE ASOCIERE, la pagina 1, cap. 2, art.2, alin (3) textul „Mănăstirea ”Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” Frumoasa” se inlocuieste cu textul „Mănăstirea ”Înălțarea Domnului” Galata”;

Având în vedere referatul de aprobare nr.130.675/ 28.12.2020, întocmit de Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană;

Având în vedere raportul de specialitate nr.130.667/ 28.12.2020, întocmit de Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană;

Având în vedere solicitarea nr. 61/25.11.2020, înregistrată la Municipiul Iași la nr. 119686/25.11.2020 formulată de Mănăstirea ”Înălțarea Domnului” Galata;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă asocierea Municipiului Iași cu Mănăstirea "Înălțarea Domnului” Galata în vederea elaborării și depunerii în parteneriat a unei cereri de finanțare care vizează "Reabilitarea ansamblului monument istoric Mănăstirea Galata”, potrivit acordului de asociere prezentat în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se imputerniceste domnul Mihai CHIRICA - Primarul Municipiului lasi sa semneze Acordul de asociere in numele Municipiului lasi.

Art. 3. Se aprobă alocarea de la bugetul local al Municipiului lași a sumei de 476.000,00 lei - inclusiv T.V.A. pentru realizarea documentației tehnico - economice necesare depunerii cererii de finanțare nerambursabilă.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului lași; Direcției Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană; Direcției Generale Tehnice și Investiții; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană; Direcția Generală Tehnică și Investiții; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Răzvan Timofciuc                    Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 10 din 29 ianuarie 2021

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0