Hotărârea nr. 1/2021

HOTĂRÂRE privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local în Consiliul Local al municipiului Iași al domnului Filip Havârneanu și vacantarea locului de consilier local deținut de acesta

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local în Consiliul Local al municipiului Iași al domnului Filip Havârneanu și vacantarea locului de consilier local deținut de acesta

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data de 11 ianuarie 2021;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere demisia domnului Filip Havârneanu din funcția de consilier local în Consiliul Local al municipiului Iași, înregistrată sub nr. 128921/21.12.2020;

Având în vedere Referatul constatator înregistrat sub nr. 129679/23.12.2020 ;

Având în vedere Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 992 din 06.01..2021 ;

Având în vedere Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 996 din 06.01.2021 ;

Având în vedere prevederile art. 204 alin. (2) lit. a, alin. (6), alin. (7), alin. (10), alin (17) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al municipiului Iași al domnului Filip Havârneanu, ca urmare a demisiei și se declară vacant locul de consilier local deținut de acesta.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Domnului Filip Havârneanu, Alianței USR PLUS, Judecătoriei Iași Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3. Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Răzvan Timofciuc                    Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 1 din 11 ianuarie 2021

Total consilieri locali

26

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0