Hotărârea nr. 99/2020

HOTĂRÂRE privind incetarea efectelor Hotararii Consiliului Local nr. 404 din 31.10.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA PACURARI NUMAR CADASTRAL 135165 135176 135164 135169 întocmit în vederea modificarii Planului Urbanistic Zonal aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 392/2009 in vederea construirii de locuinte colective persoana juridica

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind incetarea efectelor Hotararii Consiliului Local nr. 404 din 31.10.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA PACURARI, NUMAR CADASTRAL 135165, 135176, 135164, 135169 întocmit în vederea modificarii Planului Urbanistic Zonal aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 392/2009 in vederea construirii de locuinte colective, persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28.02.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 51 din 09.01.2019 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere sesizarea inregistrata la Primaria Municipiului Iasi nr. 24297 din 26.02.2020;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 1028 din 10.05.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 24418/ 26.02.2020 intocmit de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Avand in vedere Raportul de Specialitate nr. 24356 din 26.02.2020;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă incetarea efectelor Hotararii Consiliului Local nr. 404 din 31.10.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA PACURARI, NUMAR CADASTRAL 135165, 135176, 135164, 135169 întocmit în vederea modificarii Planului Urbanistic Zonal aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 392/2009 in vederea construirii de locuinte colective, persoana juridica.

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei Arhitectura si Urbanism, Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi, solicitantului si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Mihai Liviu Gavril Consilier local,


Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

9                                              9

Nr. 99 din 28 februarie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

24

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

3