Hotărârea nr. 98/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea finanțării participării echipei școlare de robotică FUSE la Campionatul Regional de la Iași în perioada 13 – 15 martie 2020 și Campionatul Național de la Cluj-Napoca în perioada 27 -29 martie 2020

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea finanțării participării echipei școlare de robotică FUSE la Campionatul Regional de la Iași, în perioada 13 - 15 martie 2020 și Campionatul Național de la Cluj-Napoca în perioada 27 -29 martie 2020

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28.02.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului

Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 24170/26.02.2020 intocmit de catre Serviciul Informatizare;

Având în vedere Adresa nr. 23980/25.02.2020 înaintată de Colegiul Național ‘Costache Negruzzi';

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr.

57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă finanțarea participării echipei școlare de robotică FUSE la Campionatul Regional de la Iași, în perioada 13 - 15 martie 2020 și Campionatul Național de la Cluj-Napoca în perioada 27 -29 martie 2020.

Art.2 Cheltuielile pentru participarea la Campionatul Regional si Campionatul Național vor fi alocate cu respectarea normelor legale incidente din bugetul local, în sumă de 10.000 lei, din capitolul bugetar 54.02.50 - Bunuri și servicii - olimpiade și concursuri școlare.

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, Directiei de Transformare Digitală și Implementare Smart-City, Serviciului Informatizare, Direcției Juridice si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Direcția de Transformare Digitală și Implementare Smart-City, Serviciul Informatizare si Direcția Juridică.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                 Contrasemnează pentru legalitate,

Mihai Liviu Gavril                       Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

1                                              9

Consilier local,

Nr. 98 din 28 februarie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0