Hotărârea nr. 97/2020

HOTĂRÂRE privind respingerea necesităţii şi oportunităţii privind proiectul „Realizare sensuri giratorii în a) pe şos. Păcurari la Moara de Foc b) la intersecţia str. Petru Poni cu str. Niciman c) pe str. Cucu la intersecţia cu b-dul C.A. Rosetti şi d) intersecţia de la Cotnari (Bulevardul Nicolae lorga intersecţie cu Bulevardul Socola)”

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind respingerea necesității și oportunității privind proiectul „Realizare sensuri giratorii în a) pe șos. Păcurari la Moara de Foc, b) la intersecția str. Petru Poni cu str. Niciman, c) pe str. Cucu la intersecția cu b-dul C.A. Rosetti și d) intersecția de la Cotnari (Bulevardul Nicolae lorga, intersecție cu Bulevardul Socola)”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28 februarie 2020;

Având în vedere proiectul de hotarare initiat de grupul de consilieri locali ai Partidului National Liberal, prin domnul Timofciuc Razvan;

Având în vedere Adresa inregistrata sub numarul 117426/29.10.2019, emisa de catre Serviciul Buget;

Având în vedere Adresa inregistrata sub numarul 67147/24.07.2017, emisa de catre Directia Tehnica si Servicii Comunitare;

Având în vedere Adresele inregistrate sub nr. 80550/22.07.2019 si nr. 118748/31.10.2019 emise de Secretarul General al Municipiului Iasi ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se respinge necesitatea și oportunitatea privind proiectul „Realizare sensuri giratorii în a) pe șos. Păcurari la Moara de Foc, b) la intersecția str. Petru Poni cu str. Niciman, c) pe str. Cucu la intersecția cu b-dul C.A. Rosetti și d) intersecția de la Cotnari (Bulevardul Nicolae lorga, intersecție cu Bulevardul Socola)”.

Art. 2. (1) Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Domnului Timofciuc Razvan, consilier local din partea Partidului National Liberal; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale si Instituției Prefectului Județului Iași.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Mihai Liviu Gavril                     Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 97 din 28 februarie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

21

Pentru

8

Împotrivă

13

Abțineri

0