Hotărârea nr. 96/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI STRADA SF. PETRU MOVILA (FOSTA UZINEI) NR. 59 NUMAR CADASTRAL 158136 intocmit pentru construire aprthotel cu functiuni complementare prin demolare constructive existenta persoana juridica

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA SF. PETRU MOVILA (FOSTA UZINEI) NR. 59, NUMAR CADASTRAL 158136, intocmit pentru construire aprthotel cu functiuni complementare prin demolare constructive existenta, persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28.02.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere Opinia legala inregistrata sub nr. 28360/06.03.2020 intocmita de catre Secretarul General al Municipiului Iasi, prin care se apreciaza faptul ca hotararea a fost aprobata cu nesocotirea unor norme legale imperative si se arata faptul ca secretarul general nu va contrasemna pentru legalitate acest act administrativ ;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 3121 din 28.09.2018 si 2696 din 22.08.2019 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 127602 din 10.12.2018 prin care SC FOREST HILLS GARDENS SRL;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 962 din 05.12.2018;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi din data de 17.01.2019;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 69 din 09.10.2019;

Avand in vedere avizul Consiliului Judetean Iasi nr. 11/21.02.2020

Având în vedere referatul de aprobare nr. 111009/ 14.10.2019 intocmit de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se aprobă Planul Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA SF. PETRU MOVILA (FOSTA UZINEI) NR. 59, NUMAR CADASTRAL 158136, intocmit pentru construire aprthotel cu functiuni complementare prin demolare constructive existenta, persoana juridica.

 • (2) Suprafața terenului reglementat prin PUZ este de 1696,00 mp.

 • (3) INDICATORI URBANISTICI:

 • • H max = 18,00 m masurat de la CTN la streasina/atic, regim de inaltime 2S+P+3E+4R;

 • • POT max = 60 %;

 • • CUT max = 4,0 mp.ADC/mp.teren;

 • • Spatii verzi = 10%.

 • (4) AMPLASAREA CONSTRUCTIEI FATA DE LIMITA PRINCIPALA

- fată de aliniamentul de la str. Sf. Petru Movila (fosta Uzinei), constructia propusă se va amplasa la minim 10,00 m;

- subsolul se va retrage la minim 10,00m, respectiv 2,00m de la limita proprietătii.

Cladirile se pot retrage de la aliniamentul stabilit prin regulamentul PUZ si pot avea “iesinduri” (console, bowindow-uri,etc.) si retrageri locale in functie de studiul volumelor construite. Aceste iesinduri (console, bowindow-uri,etc.)se vor realiza doar cu respectarea Codului Civil, si nu vor depăși limita de proprietate.

AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE si POSTERIOARE ALE PARCELELOR

regim de aliniere lateral stanga

 • - minim 2,00 m fata de limita de proprietate (in prezent calcan - clădirile sunt amplasate la o distanta de 0,00 m);

 • - subsolul se va retrage la minim 2,00m de la limita proprietătii.

 • regim de aliniere lateral dreapta

 • - minim 2,00 m fata de limita de proprietate(in prezent calcan - cladirile sunt amplasate la o distanta de 0,00 m);

 • - subsolul se va retrage la minim 2,00m de la limita proprietătii.

 • regim de aliniere posterior

 • - minim 3,00 m fata de limita de proprietate(in prezent calcan - cladirile sunt amplasate la o distanta de 0,00 m);

 • - subsolul se va retrage la minim 2,00m de la limita proprietătii.

 • (5) CIRCULATII SI ACCESE

Accesul auto si pietonal se face din str. Sf. Petru Movila (fosta Uzinei).

 • (6) ÎMPREJMUIRI

Se recomanda acolo unde este cazul, solutii de imprejmuire prin folosirea elementelor de mobilier urban (jardiniere, banchete, panouri publicitare, etc.) sau din diferente de pavaj. Se recomanda ca indiferent de solutiile adoptate, acestea sa faca obiectul proiectelor de specialitate intocmite de arhitecti sau peisagisti, ce vor fi supuse aprobarilor legale. Proiectantii vor avea in vedere obtinerea unei imagini urbane civilizate si unitare.

Se pot realiza imprejmuiri transparente sau opace. Spre aliniment se va face imprejmuire cu soclu din piatra , beton avand inaltimea maxima de 0,8 m si partea superioara din lemn, panouri bordurate, plasa zincata, fier forjat.

Inaltimea maxima a gardului de pe aliniament va fi de 1,80 m.

3 / 4 la H.C.L. nr. 96 din 28 februarie 2020

Imprejmuirile de pe limitele laterale si posterioare vor avea inaltime de maxim 2,00 m. Aceste imprejmuiri vor fi de regula, cu aceleasi materiale ca cele precedente, iar soclul va putea fi de maxim 1,00 m.

 • (7) Plansa de reglementari urbanistice U2 si Regulamentul Local de Urbansim sunt anexa si fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3 Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico-edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire, pe cheltuiala beneficiarului.

Art.4 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei Arhitectura si Urbanism, Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi, solicitantului si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                 Contrasemnează pentru legalitate,

Mihai Liviu Gavril                       Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

1                                              9

Consilier local,

Nr. 96 din 28 februarie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

25*

Pentru

18

Împotrivă

0

Abțineri

6

*Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai nu participa la vot