Hotărârea nr. 95/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA ION CREANGA NR. 38 NUMAR CADASTRAL 158564 întocmit în vederea construirii unei cladiri multifunctionale persoana fizica

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA ION CREANGA NR. 38, NUMAR CADASTRAL 158564 întocmit în vederea construirii unei cladiri multifunctionale, persoana fizica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28.02.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 2545 din 30.07.2018 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 75829 din 03.07.2019 depusa de HROMEI OANA DIANA;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate nr.1000 din 27.02.2019;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi din data de 27.11.2019;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 95 din 18.12.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 6370/20.01.2020 intocmit de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal IASI, STRADA ION CREANGA NR. 38, NUMAR CADASTRAL 158564 întocmit în vederea construirii unei cladiri multifunctionale, persoana fizica.

 • (2) Suprafața terenului reglementat prin PUZ este de 640,00 mp.

 • (3) INDICATORI URBANISTICI:

 • • H max = 16,00 m masurata de la CTN in aria construibila, regim de inaltime S+P+4E;

 • • POT max = 30%;

 • • CUT max = 2,5 mp.ADC/mp.teren;

 • • Spatii verzi = 40 %;

 • • Nu se admit supraetajari ulterioare.

 • (4) AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT

 • - Retragerea de la aliniere va fi de 4,85m de la limita proprietatii si 11,00m din axul str. Ion Creanga. Cladirile pot avea “iesinduri” (console, bowindou-ri,etc.) si retrageri locale in functie de studiul volumelor construite.

AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Constructiile noi se vor amplasa la distanta de:

 • - 3,00m si 5,50m din axul str. Pictorului;

 • - 5,90m fata de limita posterioara a proprietatii;

In toate cazurile se va tine seama de conditiile de protectie fata de incendiu si alte norme tehnice specifice;

 • (5) CIRCULATII SI ACCESE

- Circulatia in zona studiata se face pe str. Ion Creanga si str. Pictorului pe latura de est;

 • (6) ÎMPREJMUIRI

Imprejmuirile spre strazi vor fi transparente la maxim 1,80m inaltime din care un soclu de 0,30m si o parte transparenta de 1,50m;

Imprejmuirile vor fi dublate cu gard viu;

Nu se admite utilizarea sub nici o forma a sarmei ghimpate sau a imprejmuirilor din zidarie; Gardurile dintre proprietati vor avea maxim 2,20m inaltime;

 • (7) Plansa de reglementari urbanistice U2 si Regulamentul Local de Urbanism sunt anexa si fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3 Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire, pe cheltuiala beneficiarului.

Art.4 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei Arhitectura si Urbanism, Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi, solicitantului si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Mihai Liviu Gavril Consilier local,


Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

9                                              9

Nr. 95 din 28 februarie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

19

Împotrivă

0

Abțineri

7