Hotărârea nr. 94/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ALEEA DECEBAL NR. 17 NUMAR CADASTRAL 131806 131807 intocmit in vederea construirii unui ansamblu mixt-used (locuinte colective apart hotel servicii birouri) persoana juridica

Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ALEEA DECEBAL NR. 17, NUMAR CADASTRAL 131806, 131807, intocmit in vederea construirii unui ansamblu mixt-used (locuinte colective, apart hotel, servicii, birouri) persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28.02.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului

Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 2199 din 08.07.2019 eliberat de Primăria

Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 101204 din 19.09.2019 depusa de SC IN FRONT ASSOCIATES SRL;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 1066 din 28.08.2019;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi din data 27.11.2019;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 112 din 18.12.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 19350/17.02.2020 intocmit de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de

construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și

urbanismul reactualizată;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal IASI, ALEEA DECEBAL NR. 17, NUMAR CADASTRAL 131806, 131807, intocmit in vederea construirii unui ansamblu mixt-used (locuinte colective, apart hotel, servicii, birouri) persoana juridical.

 • (2) Suprafața terenului reglementat prin PUZ este de 481,00 mp.

 • (3) INDICATORI URBANISTICI:

 • • H max = 18,00 m la coama/atic masurata in punctul cel mai inalt al terenului natural in zona construita, regim de inaltime S+P+5E;

 • • POT max = 40 %;

 • • CUT max = 2.5 mp.ADC/mp.teren;

 • • Spatii verzi = 15%.

 • (4) AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT

 • • regim de aliniere stradal NORD-ESTIC

 • - la minim 7,80 m din axul Aleea Decebal;

 • • regim de aliniere stradal NORD-VESTIC

 • - la minim 10,00 m din axul Aleea Decebal;

AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

 • • regim de aliniere lateral stanga SUD-VESTIC

 • - minim 3,00 m fata de limita de proprietate;

• regim de aliniere lateral dreapta SUD-ESTIC

- minim 3,00 m fata de limita de proprietate.

 • (5) CIRCULATII SI ACCESE

Accesul auto si pietonal se face din Aleea Decebal;

 • (6) ÎMPREJMUIRI

- se recomandă separarea terenurilor cu garduri transparente de 1,50 m înălțime din care 0,30 m soclu opac, dublate de gard viu.

 • (7) Plansa de reglementari urbanistice U.2 si regulamentul local de urbanism sunt anexa si fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3 Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire, pe cheltuiala beneficiarului.

Art.4 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei Arhitectura si Urbanism, Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi, solicitantului si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                 Contrasemnează pentru legalitate,

Mihai Liviu Gavril                       Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

1                                              9

Consilier local,

Nr. 94 din 28 februarie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

18

Împotrivă

0

Abțineri

4