Hotărârea nr. 93/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA FANTANILOR NR. 6A NUMAR CADASTRAL 157556 întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale prin desfiintare cladiri existente persoana fizica

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA FANTANILOR NR. 6A, NUMAR CADASTRAL 157556 întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale prin desfiintare cladiri existente, persoana fizica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28.02.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 3400/11.10.2017 si 3159/24.09.2019 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 83302/30.07.2019 depusa de DURNEA CRISTIAN;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate nr.1031/28.06.2019;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi din data de 27.11.2019;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 92 din 18.12.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 6347/20.01.2020 intocmit de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Avand in vedere avizul Consiliului Judetean Iasi nr. 6/29.01.2020;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal IASI, STRADA FÂNTÂNILOR NR. 6A, NUMAR CADASTRAL 157556 întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale prin desfiintare cladiri existente, persoana fizica.

 • (2) Suprafața terenului reglementat prin PUZ este de 211,00 mp.

 • (3) INDICATORI URBANISTICI:

 • • H max = 4,00 m masurata din punctul cel mai inalt al terenului natural in zona construita la streasina/atic, regim de inaltime P;

 • • POT max = 36%;

 • • CUT max = 0.36 mp.ADC/mp.teren;

 • • Spatii verzi = 45 %.

 • (4) AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT

Cladirile se amplaseaza pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice străzii respective:

 • - retras față de aliniament cu minim 3,80m din axul strazii;

 • - în fâșia non aedificandi dintre aliniament și linia de retragere a alinierii clădirilor nu se permite nici o construcție cu excepția împrejmuirilor, aleilor de acces și platformelor de parcare.

AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE

 • - Constructiile noi se vor amplasa fata de limitele laterale la minim 3,00m;

 • - fata de limita posterioara se va amplasa la o distanta minima egala cu 2,00m.

 • (5) CIRCULATII SI ACCESE

- Accesul auto si pietonal se face din str. Fantanilor.

 • (6) ÎMPREJMUIRI

Imprejmuirile spre strazi vor fi transparente la maxim 1,50 m inaltime din care un soclu de 0,30 m.

Imprejmuirile vor fi dublate cu gard viu.

Nu se admite utilizarea sub nici o forma a sarmei ghimpate sau a imprejmuirilor din zidarie. Gardurile dintre proprietati vor avea maxim 2,00m inaltime.

La intersecția străzilor in unghi drept gardurile vor avea o tesitura la 45°.

 • (7) Plansa de reglementari urbanistice U2 si regulamentul local de urbanism sunt anexa si fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3 Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico-edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire, pe cheltuiala beneficiarului.

Art.4 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei Arhitectura si Urbanism, Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi, solicitantului si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                 Contrasemnează pentru legalitate,

Mihai Liviu Gavril                       Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

1                                              9

Consilier local,

Nr. 93 din 28 februarie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0