Hotărârea nr. 91/2020

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI STRADA SFANTUL ANDREI STRADA SEMNULUI NR. 79 NR. 6 NUMAR CADASTRAL 159836 intocmit pentru construire locuinte colective si imprejmuire prin desfiintare constructii existente pe teren proprietate persoana juridica

Municipiul lași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IAȘI, STRADA SFANȚUL ANDREI, STRADA SEMNULUI NR. 79, NR. 6, NUMĂR CADASTRAL 159836, intocmit pentru construire locuințe colective si împrejmuire prin desființare construcții existente pe teren proprietate, persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului lași, întrunit în ședința ordinară în data de 28.02.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului lași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului lași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 2236/04.07.2018, 1840/10.06.2019 eliberat de Primăria Municipiului lași;

Având în vedere cererea nr. 10374 din 30.01.2019 depusa de SC NAPA ESTATE SRL;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 1025/08.05.2019;

Având in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local lași din data de 27.11.2019;

Având in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 86/09.10.2019;

Având in vedere avizul Consiliului Județean nr. 10/21.02.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 134119/09.12.2019 intocmit de Direcția Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administrația publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă Planul Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IAȘI, STRADA SFANȚUL ANDREI, STRADA SEMNULUI NR. 79, NR. 6, NUMĂR CADASTRAL 159836, intocmit pentru construire locuințe colective si împrejmuire prin desființare construcții existente pe teren proprietate, persoana juridica.

 • (2) Suprafața terenului reglementat prin PUZ este de 3949,00 mp.

 • (3) INDICATORI URBANISTICI:

 • • H max = 19,50 m masurat in punctul cel mai inalt al terenului natural in zona construita, regim de inaltime S+D+P+4E+Eth;

 • • Hmax = 18.00m masurat in punctul cel mai inalt al terenului natural in zona construita, regim de inaltime S+D+P+4E+parapet;

 • • POT max = 50 %;

 • • CUT max = 3,6 mp.ADC/mp.teren;

 • • Spatii verzi =15%.

 • (4) IMPLANTAREA CONSTRUCȚIILOR ÎN RAPORT CU LIMITELE SEPARATOARE ALE PARCELELOR

 • - fată de latura de NE - 4,00m;

 • - fată de latura de SE - 5,00m;

 • - fată de latura SV - 5,00m/14,30m;

 • - fată de latura NV -4,00m;

 • - fată de latura de N - 2,00m.

1                                                                         *

 • (5) CIRCULAȚII SI ACCESE

Accesele (intrarea și ieșirea) pe proprietate se vor realiza din str. Sf. Andrei, respectiv str. Semnului.

 • (6) ÎMPREJMUIRI

Li mite re de proprietate pot fi prevăzute cu împrejmuire cu inaltimea maxima de 2,00m, din care un soclu opac de 0,30 m si o elevație transparenta. împrejmuirea poate fi dublata de gard viu. Se pot folosi si alte forme de marcare a proprietății transparente si de dimensiuni mai mici care sa nu incomodeze vecinătățile.

Pentru creșterea gradului de intimitate și diminuarea agresivității construcțiilor invecinate se propune realizarea unor perdele vegetale.

 • (7) Planșa de reglementari urbanistice U2 si Regulamentul local de urbanism sunt anexa si fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3 Extinderile, modernizările si devierele rețelelor tehnico-edilitare necesare funcționarii investiției de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior începerii lucrărilor autorizate pentru construire, pe cheltuiala beneficiarului.

Art.4 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului lași, Direcției Arhitectura si Urbanism, Consiliului Județean lași, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara lași, solicitantului si Instituției Prefectului Județului lași.

Art.5 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată întotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE Mihai Liviu G Consilier Ine

Contrasemnează pentru legalitate, Secretar General, Derijs^Uhana lonașcu


Nr. 91 din 28 feb

Total consilieri locali

\

\ o22>"

Prezenți

Pentru

18

împotrivă

0

Abțineri

4
.349

■E


Birou Individual de arhitectura

Arhitect CHIRITA MARIAN JAN

•SpocJfcatie:

Nun»

COORD. URB.

Arh Grigorovschi M

SEF PROIECT

Arh Chiria M.J.

PROIECTANT

Arh Chiria M.J

RELEVAT

Arh Chiria M J


Autorizație O AR nr. 53 din 24.06.2004, Iași, Sf. Lazăr 64-66, et. 6, C.U.I.: RO19720371 Tel: 0744613293, Fax: 033/ 24419 5E r

maili uiliileaiTiJileUlftj1,lhiiil.com ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.


a. DISPOZIȚII GENERALE “ Aria de aplicare a regularrrentoTICrr

Elementele de regulament ale PLANULUI URBANISTIC ZONAL, se referă exclusiv la terenul situat în intravilanul municipiului lași, strada Sf. Andrei/Semnului, nr. 79/6, beneficiar SC NAPA ESTATE SRL PRIN IRIMIA IONUT, și se aplică Unității Teritoriale de Referință delimitată cu linii + puncte roșii (de pe limitele de proprietate existente și propuse) din planșa de reglementări urbanistice U.3.

M Alte prescripții complementare care pot acționa simultan cu regulamentul

Regulamentul aferent Planului Urbanistic Zonal pentru zona Construită Protejată reprezintă documentația de bază în aplicare prevederilor din P.U.Z.CP, având caracter de reglementare și care cuprinde prevederi referitoare la modul de ocupare și utilizare a terenurilor și construcțiilor de pe teritoriul localităților.

Prescripțiile cuprinse în Regulament sunt obligatorii la autorizarea executării construcțiilor de pe întreaga suprafață de teren ce face obiectul P.U.Z. CP. Odată aprobat, împreună cu memoriul general, regulamentul constituie act de autoritate al administrației publice locale.

Regulamentul de urbanism este întocmit cu respectarea:

 • •  Regulamentul General de Urbanism (prescurtat în continuare R.G.U.) aprobat prin H.G. 525/1996 cu modificările și comletările ulterioare,

 • •  metodologie de elaborare și urbanism pentru zone constru M.T.C.T. 562/ 2003,

  conținutul - cadru al documențațulor de te protejate (P.U.Z.CP), aprp^af^rm\ Ordin reglementarepubi^&nn ^^afmntul Planului Urbănj<st^ G^^i^^-Municipiului

  iți teritoriale de referință


 • •  prevederilor cu caracter de General de Urbanism aferent lași, pentru zona de locuințe.

" Divizarea în unit;

(U.T.R.) și alte subunități (după caz)

întrucât zona nu are diferențe de omogenitate (relief, funcțional, circulație, etc.) ea se constituie într-o singură Unitate Teritorială de Referință, U.T.R. LA1a si LA1b - locuințe colective, spații comerciale și birouri.

Alte condiționări (avize suplimentare) Orice lucrare de intervenție în sol se va realiza numai în regim de cercetare arheologică preventivă.

" Definire F’.O.T. și C.U.T.


Procentul de ocupare a terenului (P.O.T.) este definit ca raportul dintre suprafața construită (amprenta la sol a clădirii sau proiecția pe sol a perimetrului etajelor superioare) și suprafața parcelei (conform anexei nr. 2 la Legea 350 din 2001 Guiw8lificărlte.si completările ulterioare).

Autorizație OAR nr. 53 din 24.06.2004, Iași, Sf. Lazăr 64-66, ei. 6, C.U.I.: RO19720371

1                         Tel: 0744 613 293,     Fax: 033/244

^58,-----utuil. aiiilK'UlIldfidiiAgniajl.com

Bilanțul teritorial existent U.T.R. - C

A ANEXĂ LA HOTĂRÂREANR.

Zone funcționale                         _____

d^Suprafață

____<mP)

% din total

Construcții

~1296,0

32,81%

Circulații - alei/ trotuare

2653,0

67,19%

Spații libere - neamenajate

TOTAL suprafața studiat prin P.U.Z

3949 0

100%

Bilanțul teritorial propus U.T.R. - Lc1:

Zone funcționale

Suprafață (mp)

% din total

Construcții

1974,50

50,0%

Circulații - alei/ trotuare

1382,15

35,0%

Spații verzi amenajate

592,35

15,0%

TOTAL suprafața studiat prin P.U.Z

3949.0

100%

Coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.) este definit ca raportul dintre suprafața construită desfășurată (suprafața desfășurată a tuturor planșeelor) și suprafața parcelei inclusă în unitatea teritorială de referință (conform anexei nr. 2 la Legea 350 din 2001 cu modificările și completările ulterioare).

Valoarea coeficientului de utilizare teren propus - C.U.T. va fi maxim 3,6.

Prin această documentație P.U.Z. CP sunt respectate reglementările de bază privind modul de ocupare și utilizare a terenurilor definite in Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G. 525/1996.

b. DISPOZIȚII APLICABILE ÎN ZONĂ Unitatea de referință acesteia

Unitate Teritorială de Referință (U.T.R.): colective.

" Natura ocupării și utilizării

 • 1. Ocuparea și utilizarea terentf|W3rr^------

Terenul poate fi ocupat de construcții și amenj irk"'

Terenul poate fi utilizat pentru funcțiunea de locuire și servicii.

 • 2. Tipuri admise de ocupare și utilizare

Sunt admise următoarele tipuri de ocupare și utilizare a terenului:

 • - locuințe colective,

 • - anexe, magazii,

 • - servicii: funcțiuni comerciale, servicii profesionale și alte servicii, cu condiția să nu afecteze liniștea, securitatea și salubritatea zonei.

 • 3. Tipuri interzise de ocupare și utilizare

Sunt interzise următoarele tipuri de ocupare și utilizare a terenului:

 • - funcțiuni și activități ce nu sunt cuprinse la punctul 2.

 • 4. Condiționări diverse și protecții față de poluare și alte riscuri

Având în vedere situarea amplasamentului în zona construita protejata, se impune ca orice lucrare de intervenție in sol sa se realizeze in regim arheologic.

Pentru diminuareă/ift^uării propune realizarea perdelelor de protecție

Autorizație OAR nr. 53 din 24.06.2004, Ițiși, Sf. Lazăr 64-66, et. 6, C.U.I.: RO19720371 Tel: 0744 613293,_____Fax: 033/ 24419 58, mail: arhitectmarian@gmail.com

Se va acorda o atenție deosebită lucrărilor de sistematizare a terenului:

 • - sunt interzise lucrările ce pot afecta amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente,

 • - sunt interzise lucrările care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea rapidă a apelor meteorice: arheologic.

Caracteristici ale parcelelor Parcela va avea următoarele caracteristici:

 • - se păstrează dimensiunile parcelei, din punct de vedere al formei, conform planșei U.3. (Reglementari urbanistice si Posibilități de mobilare urbana)

 • - terenul este aproximativ plat conform documentației topografice; declivitatea se va modifica prin sistematizare, cu respectarea recomandărilor din studiul geotehnic,

 • - clădirile se pot dispune în regim de construire izolat si/sau cuplat.

2. Implantarea construcțiilor în raport cu căile de circulație

Aliniamentul este situat astfel:

 • - față de str. Sf. Andrei, 41,65m;

 • - fată de str. Semnului, 23,50 m.

Construcțiile propuse se pot amplasa la distante mai mari fata de distantele propuse prin aliniamente, respectiv distantele fata de limitele de proprietate si axele străzilor pot fi mai mari.


Față de limitele de proprietate ale pa astfel:

 • - față de latura de NE va fi de 4,00m,

 • - față de latura de SE - 5,00m,

 • - față de latura SV - 5,00m/14,30m, față de latura NV - 4,00m

 • - față de latura de N - 2,00m

4. Implantarea construcțiilor unele în raport cu altele pe aceeași parcelă

Intre clădirile de pe aceeași parcela, distantele minime se vor propune astfel incat sa permită intretinerea, accesul pietonilor, accesul pompierilor, accesul mijloacelor de salvare, salubritate, securitate în caz de situații de urgență. In cazul clădirilor amplasate izolat pe parcela se permite ca distanta, dintre acestea sa respecte distanta minima impusa de Codul Civil si regulamentul de insorire. In cazul clădirilor amplasate in regimul de construire cuplat/insiruit se permite ca distantele fata de limitele proprietății sa fie cel puțin egale cu cele de la capitolul 3.

Procentu|z^)Mi^a^ propus al terenului va fi de - 50%.

Autorizație OAR nr. 53 din 24.06.2004, Iași, Sf. Lazăr 64-66, et. 6, C.U.I.: RO19720371 Tel: 0744 613 293, Fax: 033/ 24419 58, mail: arhitectmarian@gmail.com

6. înălțimea construcțiilor

înălțimea construcțiilor propuse va putea varia în conformitate cu

volumetria propusă și nu va depăși înălțimea de 19,50 S+D+P+4E+Eth.7. Aspectul exterior al clădirilor Aspectul clădirilor va fi reglementat astfel:

- se vor integra prin localizare, dimensionare și tratare arhitecturală în


caracterul general al zonei studiate,


- se vor utiliza materiale și finisaje omologate, cu texturi și culori armonios studiate,

- construcțiile vor avea acoperiș terasă in funcție de necesitățile volumetrice si funcționale.

8. Accese și circulații


de


Sf.


Parcela este construibilă dacă are asigurat un acces carosabil minim 4,Om lățime dintr-o circulație publică, în mod direct.

Accesele (intrarea și ieșirea) pe proprietate se vor realiza din str. Andrei, respectiv Semnului.

Circulațiile în interiorul și exteriorul amplasamentului se vor rezol'"3 respectarea normativelor și legislației în vigoare.


9. Staționări și pavaje             y'’®*'5

Staționarea vehiculelor se va realiza în interiorul\§giO^J5A^âfara domeniului public.

Pentru CUT 3,6 se prevede o parcare sub, supraterană și în conformitate cu H.C.L. 425/2007.

în cazul modificării coeficientului de ocupare a terenului, numărul locurilor de parcare se va recalcula în conformitate cu H.C.L. 425/2007.

IO. Echipare cu rețele tehnico - edilitare

Clădirile se vor racorda/ branșa la toate rețelele existente în zonă.

Se recomandă ca racordarea burlanelor la canalizarea pluvială (captarea și evacuarea rapidă a apelor meteorice pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheții), și de acolo către rețeaua de canalizare municipală.

Pentru toate racordurile se va ține seama de condițiile și precauțiile impuse de structura geotehnică a terenului.

Se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri ce pot diminua circulația publica și dispunerea vizibilă a rețelelor (acolo unde este posibil).

11. Spații libere și spații plantate


Terenul liber rămas după realizarea construcțiilor si a: aleilor auto si pietonale, trotuarelor, teraselor, platformelor, etc, se va amenaja cu spatii plantate. Se propune amenajarea parcărilor inerbate, se pot amenaja terasele clădirilor ca spatii verzi. Prin PUZ s-au calculat spatiile verzi si plantate astfel incat sa respecte norma de 2mp/locuitor. Prin PUZ CP s-a propus suprafața minima de spațiu verde reprezentând 15% (592,35mp).

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA CHIRITA MARIAN JAN

Autorizație O AR ni. 53 din 24.06.2004, Iași, Sf. Lazăr 64-66, et. 6, C.U.I.: RO19720371 Tel: 0744 613 293,     Fax: 033/ 24419 58,     mail: arhitectmarlan@gmail.com

12. Spatii amenajate cu rolul de a proteja, a securiza, a izola sau a racorda zona sau subzona P.U.Z.-ului față de vecinătăți agresive

Limitere de proprietate pot fi prevăzute cu împrejmuire cu inaltimea maxima de 2,00 m, din care un soclu opac de 0,30 m si o elevație transparenta. împrejmuirea poate fi dublata de gard viu. Se pot folosi si alte forme de marcare a proprietății transparente si de dimensiuni mai mici care sa nu incomodeze vecinătățile.

Pentru creșterea gradului de intimitate și diminuarea agresivității construcțiilor învecinate se propune realizarea unor perdele vegetale.

■ Posibilități maxime de utilizare a terenului:

1 . C.U.T. admis

Coeficientul de utilizare al terenului maxim admis este 3,6.

2. Condiții de depășire a C.U.T. ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.

Coeficientul de utilizare al terenului nu poate fi depășit.Sef proiect, Arh. Chiriță Marian-Jan


Coordonare Urbanism, Arh. Grigorovschi Mircea