Hotărârea nr. 9/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea unui acord de parteneriat intre Municipiului Iasi Colegiul National ’’Mihai Eminescu’’ Iasi si Asociatia APEL “M.E.” Iasi cu privire la derularea proiectului educational ’’Atelierele copilariei’’

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unui acord de parteneriat intre Municipiului Iasi, Colegiul National ''Mihai Eminescu'' Iasi si Asociatia APEL “M.E.” Iasi cu privire la derularea proiectului educational ''Atelierele copilariei''

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.01.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturala Invatamant Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 5582/17.01.2020, întocmit de Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere solicitarea nr. 138176/18.12.2019 a Colegiului National ''Mihai Eminescu'' Iasi privind utilizarea unor spatii de invatamant situate in incinta Colegiului National ''Mihai Eminescu'' Iasi pentru derularea proiectului educational ''Atelierele copilariei'';

Având în vedere Certificatul de Inregistrare Fiscala nr. 0569563 a Asociatiei Apel ''M.E.'' Iasi;

Având în vedere Statutul Asociatiei APEL ''M.E.'' Iasi;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba incheierea unui acord de parteneriat incheiat între UAT Municipiul Iași, Colegiul National ''Mihai Eminescu'' Iași si Asociatia APEL “M.E.” Iași pentru utilizarea gratuita, dupa orele de program, a spatiilor din Scoala Primara ''Mihail Kogalniceanu'', strada Lascar Catargi nr. 28 si Colegiul National ''Mihai Eminescu'', strada Mihail Kogalniceanu nr. 10, in vederea derularii activitatilor proiectului educational ''Atelierele copilariei''.

Art. 2. Acordul cadru de parteneriat este cuprins in Anexa 1, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3. Se imputerniceste Primarul Municipiului lasi sa semneze, în numele și pentru Municipiul Iasi, acordul de parteneriat.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Colegiului National ''Mihai Eminescu'' Iasi și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Colegiul National ''Mihai Eminescu'' Iasi.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Mihai Liviu Gavril                     Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

1                                              9

Consilier local,

Nr. 9 din 31 ianuarie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

21

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

0

ANEXA 1 la H.C.L. nr. 9 din 31 ianuarie 2020

Acord de parteneriat

Încheiat între :

Municipiul Iași, cu sediul în Iași, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 11, în calitate de PROPRIETAR, reprezentat prin Primar, dl. Mihai Chirica

Colegiul National ''Mihai Eminescu'' Iasi, cu sediul in str. Mihail Kogalniceanu nr. 10, 700454, Iasi, reprezentat prin director, dna Sandulescu Gabriela, denumit în continuare ca ADMINISTRATOR

și

Asociatia APEL “M.E.” Iasi, CIF 23055447, cu sediul in str. M. Kogalniceanu nr. 10, inscrisa in Registrul asociatiilor si fundatiilor cu nr. 162/A/11.12.2007, reprezentata de presedinte, dl Marius Ostaficiuc, denumit in continuare ca UTILIZATOR

Prezentul Acord de parteneriat este incheiat in baza prevederilor OUG 57/2019 privind Codul administrativ si al HCL ____/2020.

  • I. OBIECTUL PROTOCOLULUI

Art. 1. Municipiul Iasi, in calitate de proprietar si Colegiul National Mihai Eminescu Iasi, în calitate de administrator, pun la dispozitie, cu titlu gratuit, dupa orele de program, spatii situate in doua locatii: Scoala Primara ''Mihail Kogalniceanu'', strada Lascar Catargi nr. 28 si Colegiul National ''Mihai Eminescu'', strada Mihail Kogalniceanu nr. 10, pentru derularea activitatilor proiectului educational ''Atelierele copilariei'', prin Asociatia APEL “M.E.” Iasi.

  • II. DURATA

Art.2. Perioada pentru care părțile convin folosința spațiilor precizate la art 1 este pe perioada desfasurarii proiectului educational ''Atelierele copilariei''

Art. 3. Părțile convin folosința spațiilor specificate la art. 1 de către Utilizator după programul de scoala si in conditiile ce vor fi stabilite de Colegiul National Mihai Eminescu.

III DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 4. Utilizatorul are dreptul să folosească spațiile prezentate la art. 1 cu inventarul aferent pus la dispozitie de Administrator pentru activitățile din cadrul proiectului educational ''Atelierele copilariei''.

Art. 5. Utilizatorul se obligă :

  • a) să folosească spațiile puse la dispoziție numai pentru activitățile proiectului educational ''Atelierele copilariei'';

  • b) să asigure în mod corespunzător integritatea inventarului din sălilor puse la dispoziție;

  • c) în situația constatării de distrugeri de bunuri, Administratorul reziliază protocolul și percepe costul bunurilor distruse;

  • d) să nu se fumeze, sa nu se consume băuturi alcoolice sau substanțe interzise în incinta spațiilor utilizate;

Art. 6. Administratorul se obligă :

  • a) să nu perturbe desfășurarea activităților proiectului educational ''Atelierele copilariei'' in sălile puse la dispoziția Utilizatorului;

  • b) să asigure condițiile normale pentru desfășurarea activităților proiectului educational in sălile puse la dispoziție.

IV. DISPOZIȚII FINALE

Art. 7. Modificarea prezentului Acord de parteneriat se va face numai prin acordul părților și numai cu încheiere de act adițional, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

Prezentul document s-a încheiat astăzi, .................. 2020 în cinci exemplare cu

valoarea de original, unul pentru Municipiul Iasi si cîte două pentru Administrator si Utilizator. Orice modificare a înscrisului din cuprinsul Acordului nu este acceptată ca valabilă decât în condițiile în care este prezentă pe cele cinci exemplare, consemnată și ștampilată.

Art. 8. Utilizatorul și Administratorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînțelegere în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

PROPRIETAR, MUNICIPIUL IASI

Primarul Municipiului Iasi

Mihai Chirica

ADMINISTRATOR,                                 UTILIZATOR,

Colegiul National Mihai Eminescu Iasi               Asociatia APEL “M.E.” Iasi

Presedinte de Sedinta Mihai Liviu Gavril Consilier local,