Hotărârea nr. 89/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI STRADA CRISAN NR. 10 NUMAR CADASTRAL 141597 intocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte colective spatii comerciale si birouri pe teren proprietate persoana juridica

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA CRISAN NR. 10, NUMAR CADASTRAL 141597, intocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte colective, spatii comerciale si birouri pe teren proprietate, persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28.02.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 2904 din 04.09.2017 si 1430 din 17.05.2019 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 26301 din 15.03.2018 depusa de SC M. CHIM SRL;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate 795 din 19.10.2017 si 1099 din 17.12.2019;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi din data de 18.07.2019 si 18.12.2019;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 109 din 18.12.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 17374/ 12.02.2020 intocmit de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Avand in vedere avizul Consiliului Judetean nr. 4/29.01.2020 ;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA CRISAN NR. 10, NUMAR CADASTRAL 141597, intocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte colective, spatii comerciale si birouri pe teren proprietate, persoana juridica.

 • (2) Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 1.153,00 mp.

 • (3) INDICATORI URBANISTICI:

 • • H max = 18,0 m masurat de la cota cea mai inalta a terenului la cornisa, regim de inaltime S+D+P+3E;

 • • POT max = 60 %;

 • • CUT max = 0,96 mp.ADC/mp.teren;

 • • Spatii verzi =minim 15%.

 • (4) AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIERE

Regimul de aliniere al construcției este reprezentat în planșa de reglementări cu linie roșie punctată, preluand aliniamentul existent al cladirii situate la sud est de amplasamentul studiat:

 • - Aliniamentul stradal este la distanta de min. 5,90 m fata limita de proprietate din zona accesului principal (aliniament existent strada Crisan), respectiv min. 12,70 m din axul strazii Crisan.

 • - Aliniamentul stradal este la distanta de min. 4,50 m fata limita de proprietate din zona accesului in parcare (aliniament existent strada Closca), respectiv min. 10,35 m din axul strazii Closca.

Clădirile vor fi retrase de la aliniamentul stabilit prin regulamentul PUZ și pot avea “ieșinduri” (console, bowindou-ri,etc.) și retrageri locale în funcție de studiul volumelor construite.

AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Regimul de aliniere posterior al clădirilor a fost stabilit la minim 6,00m fata de limita de proprietate.

Regimul de aliniere lateral al cladirilor:

 • - 6,00 m fata de limita de nord, respectiv 9,00m fata de constructia existenta.

În toate cazurile se va ține seama de condițiile de protecție față de incendiu și alte norme tehnice specifice.

 • (5) Accesul pe proprietate se va realiza din strada Closca.

 • (6) IMPREJMUIRI

Nu se admite utilizarea sub nici o forma a sârmei ghimpate sau a împrejmuirilor din zidărie.

Separarea proprietatilor se poate face cu gard viu din arbusti, nu sunt admise imprejmuiri opace.

 • (7) Plansa de reglementari urbanistice U2 si Regulamentul local de urbanism sunt anexa si fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3 Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire, pe cheltuiala beneficiarului.

Art.4 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei Arhitectura si Urbanism, Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi, solicitantului si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Mihai Liviu Gavril Consilier local,


Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

9                                              9

Nr. 89 din 28 februarie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

21

Pentru

16

Împotrivă

0

Abțineri

5