Hotărârea nr. 87/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA PACURARI NR 71 73-75 BIS NUMAR CADASTRAL 150244 158809 158794 158656 153600 150245 122063 122549 148620 148621 141371 141370 121950 intocmit in vederea construirii unui ansamlu mix-used (locuinte colective apart hotel comert servicii birouri etc) persoane fizice si juridice

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA PACURARI NR 71, 73-75 BIS, NUMAR CADASTRAL 150244, 158809, 158794, 158656, 153600, 150245, 122063, 122549, 148620, 148621, 141371, 141370, 121950, intocmit in vederea construirii unui ansamlu mix-used (locuinte colective, apart hotel, comert, servicii, birouri etc), persoane fizice si juridice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28.02.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului

Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 2201 din 08.07.2019 eliberat de Primăria

Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 120899 din 06.11.2019 depusa de SC RODION SRL, SC

DORIASI SRL, SC RAFANT COMPANY SRL, Draniceru Elena, Draniceru Ion, Cojuhari Svetlana;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 1090 din 01.10.2019;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi din data de 29.01.2020;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 113 din 18.12.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 21383/19.02.2020 intocmit de Directia Arhitectura

si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Avand in vedere avizul Consiliului Judetean nr. 15/26.02.2020;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de

construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal IASI, STRADA PACURARI NR 71, 73-75 BIS, NUMAR CADASTRAL 150244, 158809, 158794, 158656, 153600, 150245, 122063, 122549, 148620, 148621, 141371, 141370, 121950, intocmit in vederea construirii unui ansamlu mix-used (locuinte colective, apart hotel, comert, servicii, birouri etc), persoane fizice si juridice.

  • (2) Suprafața terenului reglementat prin PUZ este de 7834,00 mp.

  • (3) INDICATORI URBANISTICI:

  • • H max = 17,00 m masurata in punctul cel mai inalt al terenului natural in zona construita de la CTN in zona construita, regim de inaltime S+D+P+4E;

  • • POT max = 30 %;

  • • CUT max = 1.8 mp.ADC/mp.teren;

  • • Spatii verzi = 20%.

  • (4) AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT

NORD-VEST - Constructiile propuse se vor amplasa la min. 6,00m fata de limita proprietatii, invecinata cu constructia monument istoric IS-II-m-B-03987 (amplasata pe limita proprietatii), la

2 / 4 la H.C.L. nr. 87 din 28 februarie 2020

min. 7,00m fata de limita proprietatii, invecinata cu constructia monument istoric IS-II-m-B-03985, rezultand astfel o distanta minima de 10.60 m intre constructia propusa si cea monumemt istoric, respectiv min 38,25m fata din axul drumului - str. Pacurari;

SUD-VEST - Constructiile propuse se vor amplasa la min. 5,00m fata de limita de proprietate cu fundacul Badarau, amplasa la min. 7,00m fata de limita de proprietate cu fostul fundac Badarau, respectiv la minim 30,75m fata de axul drumului - Sos. Arcu.

AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

NORD-EST - Constructiile propuse se vor amplasa la min. 6,00m fata de limita de proprietate.

SUD-EST - Constructiile propuse se vor amplasa la min. 3,50m fata de limita de proprietate cu terenul cu identificat cu nr.cad. 1998/1, respectiv la o distanta de minim 5,00 m fata de limita de proprietate cu terenul proprietate Municipiul Iasi.

NORD-VEST - Constructiile propuse se vor amplasa la min. 3,00m fata de limita de proprietate, respectiv la min 7.50 m fata constructia monument istoric IS-II-m-B-03988.

  • (5) CIRCULATII SI ACCESE

Accesul auto si pietonal principal se face din str. Pacurari;

Accesul auto si pietonal secundar se face din Sos. Arcu.

  • (6) ÎMPREJMUIRI

Se recomanda acolo unde este cazul, solutii de imprejmuire prin folosirea elementelor de mobilier urban (jardiniere, banchete, panouri publicitare, etc.) sau din diferente de pavaj. Se recomanda ca indiferent de solutiile adoptate, acestea sa faca obiectul proiectelor de specialitate intocmite de arhitecti sau peisagisti, ce vor fi supuse aprobarilor legale. Proiectantii vor avea in vedere obtinerea unei imagini urbane civilizate si unitare.

Se pot realiza imprejmuiri transparente sau opace. Spre aliniment se va face imprejmuire cu soclu din piatra , beton avand inaltimea maxima de 0,8 m si partea superioara din lemn, panouri bordurate, plasa zincata, fier forjat.

Inaltimea maxima a gardului de pe aliniament va fi de 1,80 m.

Imprejmuirile de pe limitele laterale si posterioare vor avea inaltime de maxim 2,00 m. Aceste imprejmuiri vor fi de regula, cu aceleasi materiale ca cele precedente, iar soclul va putea fi de maxim 1,00 m.

  • (7) Plansa de reglementari urbanistice U2 si Regulamentul local de urbanism sunt anexa si fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3 Extinderile, modernizările si devierele rețelelor tehnico edilitare necesare funcționarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire, pe cheltuiala beneficiarului.

Art.4 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Arhitectura si Urbanism, Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iași, solicitantului si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Mihai Liviu Gavril Consilier local,


Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

9                                              9

Nr. 87 din 28 februarie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

21*

Pentru

17

Împotrivă

0

Abțineri

3

*Domnul consilier Boca Adrian Florin nu participa la vot