Hotărârea nr. 86/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA HLINCEA NUMAR CADASTRAL 124672 124376 124642 întocmit în vederea construirii unui bloc de locuinte pe teren proprietate persoana fizica

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA HLINCEA, NUMAR CADASTRAL 124672, 124376, 124642 întocmit în vederea construirii unui bloc de locuinte pe teren proprietate, persoana fizica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28.02.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului

Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 1046 din 12.07.2017 eliberat de Primăria

Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 53972 din 25.05.2018 depusa de Paduraru Viorel;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 824 din 28.02.2018;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi din data de 01.08.2019;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 113 din 18.12.2019.

Având în vedere referatul de aprobare nr. 21168/19.02.2020 intocmit de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de

construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și

urbanismul reactualizată;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal IASI, STRADA HLINCEA, NUMAR CADASTRAL 124672, 124376, 124642 întocmit în vederea construirii unui bloc de locuinte pe teren proprietate, persoana fizica.

  • (2) Suprafața terenului reglementat este de 2855.00mp.

  • (3) INDICATORI URBANISTICI:

•Hmax = 35,00 m masurata de la CTN la atic, regim de inaltime 2S+P+8E;

•POT max = 40 %;

•CUT max = 3,5mp. ADC/mp. teren;

•Spatii verzi = 40% din suprafata terenului reglemantat.

  • (4) AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT

Retragerea de la aliniere va fi de 10,00m din axul str. Hlincea. Cladirile pot avea “iesinduri” (console, bowindou-ri,etc.) si retrageri locale in functie de studiul volumelor construite.

AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Constructiile noi se vor amplasa la distanta de:

  • - fata de limita de sud la 3,00m;

  • - fata de limita de nord se va amplasa la o distanta de 2,00m.

In toate cazurile se va tine seama de conditiile de protectie fata de incendiu si alte norme tehnice specifice.

  • (5) CIRCULATII SI ACCESE

Accesul in zona se face din str. Hlincea.

  • (6) ÎMPREJMUIRI

Imprejmuirile spre strazi vor fi transparente la maxim 1,80m inaltime din care un soclu de 0,30m si o parte transparenta de 1,50m.

Imprejmuirile vor fi dublate cu gard viu.

Nu se admite utilizarea sub nici o forma a sarmei ghimpate sau a imprejmuirilor din zidarie; Gardurile dintre proprietati vor avea maxim 2,20m inaltime.

  • (7) Plansa de reglementari urbanistice nr. U2 si Regulamentul local de urbanism sunt anexa si fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3 Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire, pe cheltuiala beneficiarului.

Art.4 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei Arhitectura si Urbanism, Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi, solicitantului si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                 Contrasemnează pentru legalitate,

Mihai Liviu Gavril                       Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

1                                              9

Consilier local,

Nr. 86 din 28 februarie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

17

Împotrivă

0

Abțineri

5