Hotărârea nr. 84/2020

HOTĂRÂRE privind respingerea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata IASI STRADA IPSILANTI NR. 10A NUMAR CADASTRAL 148263 întocmit în vederea construirii unui imobil de locuinte si imprejmuire teren proprietate persoane fizice

Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind respingerea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA IPSILANTI NR. 10A, NUMAR CADASTRAL 148263, întocmit în vederea construirii unui imobil de locuinte si imprejmuire teren proprietate, persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28.02.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului

Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Certificatul de urbanism nr. 2324 din 13.07.2018 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere solicitarile nr. 46317 din 28.04.2016, 135017 din 11.12.2019 si 136330 din 13.12.2019 depuse de Turcu Gheorghita si Turcu Gabriela Elena;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 914 din 30.08.2018;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi din data de 05.06.2019;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 35 din 14.06.2019;

Avand in vedere avizul Consiliului Judetean nr. 32/29.05.2019 ;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 68137 din 17.07.2019 intocmit de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se respinge Planul Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA IPSILANTI NR. 10A, NUMAR CADASTRAL 148263, întocmit în vederea construirii unui imobil de locuinte si imprejmuire teren proprietate, persoane fizice.

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei Arhitectura si Urbanism, Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi, solicitantului si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                 Contrasemnează pentru legalitate,

Mihai Liviu Gavril                       Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

1                                              9

Consilier local,

Nr. 84 din 28 februarie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

21

Pentru

0

Împotrivă

1

Abțineri

20