Hotărârea nr. 83/2020

HOTĂRÂRE de aprobare privind modificarea art. 1 din Hotărârea de Consiliu Local nr. 25 din 31.01.2019

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

de aprobare privind modificarea art. 1 din Hotărârea de Consiliu Local

nr. 25 din 31.01.2019

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28.02.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 22667/21.02.2020, întocmit de Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere Adresa Directiei Arhitectură și Urbanism - Serviciul Gis Cadastru nr. 22569/ 21.02.2020.

Având în vedere Planul de amplasament intocmit de Serviciul Gis Cadastru din cadrul Directiei Arhitectură și Urbanism;

Având în vedere Referat de completare al Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iași pentru dosarul nr. 165340/24.09.2019;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 25 din 31 ianuarie 2019;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 212 din 30.05.2018 privind însusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, reactualizat;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă modificarea art. 1 din Hotărârea de Consiliu Local nr. 25 din 31.01.2019, în sensul că acesta va avea următorul cuprins:

“Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public a terenului situat în Iași, zona Nicolina 2, str. Libertații, în suprafață totală de 200 mp compus din:

  • - Teren în suprafață de 100 mp, situat în Iași, zona Nicolina 2, str. Libertații Tarla 53, CAT 2798/1/1 - S1.

  • - Teren în suprafață de 100 mp, situat în Iași, zona Nicolina 2, str. Libertatii,Tarla 53, CAT 2798/1/2 - S2”.

Art.2 Prevederile prezentei hotărâri modifică in mod corespunzator orice alte Hotărâri de Consiliul Local, cu referire la terenul mentionat la art.1 din prezenta hotarare.

Art.3 Dreptul de proprietate privind cele două imobile teren situate în Iași, zona Nicolina 2, str. Libertații, supuse procedurii de intabulare, vor fi înscrise în Cartea Funciară a Muncipiului Iași, prin grija Serviciului GIS Cadastru și a Directiei Evidenta Patrimoniu Public si Privat.

Art.4 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei Evidenta Patrimoniu Public si Privat, Serviciului GIS Cadastru; Directiei Generala Economice de Finante Publice Locale în vederea actualizării evidenței financiar contabile și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generala Economica și de Finanțe Publice Locale, Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat, Serviciul GIS Cadastru.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Mihai Liviu Gavril Consilier local,


Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

9                                              9

Nr. 83 din 28 februarie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0