Hotărârea nr. 82/2020

HOTĂRÂRE privind schimbul în echivalență valorică a imobilelor amplasate în intravilanul municipiului Iași în suprafață de 2.177 mp din strada Cicoarei fn întabulat în Cartea Funciară 142690 și a celui în suprafață de 863 mp din stradela Sofia Nădejde fn întabulat în Cartea Funciară 164929 proprietăți private (anexa A) cu imobilul amplasat în str.Cicoarei fn în suprafață de 3.414 15 mp întabulat în Cartea Funciară 165677 proprietatea privată a municipalității (anexa B)

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind schimbul în echivalență valorică a imobilelor amplasate în intravilanul municipiului Iași, în suprafață de 2.177 mp din strada Cicoarei fn, întabulat în Cartea Funciară 142690, și a celui în suprafață de 863 mp din stradela Sofia Nădejde fn, întabulat în Cartea Funciară 164929, proprietăți private (anexa A), cu imobilul amplasat în str.Cicoarei fn în suprafață de 3.414,15 mp întabulat în Cartea Funciară 165677, proprietatea privată a municipalității (anexa B)

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28.02.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere amendamentul propus, aprobat in unanimitate si consemnat in procesul verbal de sedinta privind aprobarea variantei nr. 5, cu extinderea strazii Sofia Nadejde, municipalitatea pastrand frontul stradal si constituirea unei cai de acces de 7 m ;

Avand in vedere amendamentul propus, aprobat in unanimitate si consemnat in procesul verbal de sedinta privind obligativitatea suportarii exclusive a cheltuielilor privind evacuarea terenului pe care municipalitatea il ofera la schimb si aducerea lui la cota 0 de catre solicitant ;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 113448/2019 întocmit de Serviciului GIS-Cadastru;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 86/2018 privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 153/2017 cu terenurile din anexele A, B, C, D, E, F, G, H, I, J aflate în administrarea Municipiului Iași;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 211/2018 privind insușirea inventarului actualizat al domeniului privat al Municipiului Iasi;

Avand in vedere prevederile art. 298 - 301 al OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă schimbul de terenuri în echivalență valorică între suprafața de 2.177 mp amplasată în municipiul Iași, str. Cicoarei fn, identificată cu numărul cadastral 142690, suprafața de 863 mp amplasată în municipiul Iași, std. Sofia Nădejde fn, identificată cu numărul cadastral 164929, proprietățile domnilor Moraru Mircea și Moraru Ștefania (anexa A), și suprafața de 3.414,15 mp amplasată în municipiul Iași str.Cicoarei fn, Lot 1, având identificatorii cadastrali CV 4, parcelele CAT 246/2 și CAT 248/2 (anexa B), conform anexelor A si B care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se însușesc rapoartele de evaluare ale imobilelor, după cum urmează:

  • a)      Teren liber situat în Iași, str. Cicoarei f.n. în suprafață de 8.500 m2 aparținând municipalității, cu prețul de 65 euro/mp, respectiv 552.500 Euro sau 2.614.762 Lei;

  • b)      Teren situat în Iași, std. Sofia Nădejde fn, zona Bejan, în suprafață de 863 maparținând lui Moraru Mircea și Moraru Ștefania, cu prețul de 73 euro/mp, respectiv 62.999 Euro sau 301.085 Lei;

  • c)      Teren situat în Iași, str. Cicoarei fn, zona Bejan, în suprafață de 2.177 m2 aparținând lui Moraru Mircea și Moraru Ștefania, cu prețul de 73 euro/mp, respectiv 158.921 Euro sau 759.515 Lei.

Art.3 Cheltuielile ocazionate de evacuarea terenului pe care Municipiul lasi il ofera la schimb si aducerea lui la cota 0 cad in sarcina exclusiva a solicitantului.

Art.4 Cheltuielile ocazionate de redactarea si autentificarea contractului de schimb, precum si alte taxe/cheltuieli care tin de perfectarea schimbului (lucrările de intabulare, dezmembrare, alipire si întocmire a cărților funciare pentru terenuri) cad in sarcina solicitantului, care va preda un exemplar al documentatiei si Municipiului Iași.

Art.5 Se mandatează Primarul Municipiului Iași în semnarea contractului de schimb în formă autentică.

Art.6 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei Exploatare Patrimoniu, Direcției Evidență Patrimoniu Public și Privat, Directiei Arhitectura si Urbanism - Serviciul G.I.S.- Cadastru, solicitantilor și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.7 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Exploatare Patrimoniu.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Mihai Liviu Gavril Consilier local,


Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

9                                              9

Nr. 82 din 28 februarie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0