Hotărârea nr. 80/2020

HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea art. 1 din Hotararea Consiliului Local nr. 232/30.05.2007 modificata prin Hotararea Consiliului Local nr.176/13.05.2011

Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea art. 1 din Hotararea Consiliului Local nr.

232/30.05.2007, modificata prin Hotararea Consiliului Local nr.176/13.05.2011

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28.02.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului

Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului

Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 22408 din 21.02./2020, întocmit de Direcția de

Exploatare Patrimoniu;

Având în vedere solicitarea Asociatiei „Clubul Sportiv Municipal Politehnica Iasi”;

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 232/30.05.2007;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr.176/13.05.2011;

Avand in vedere prevederile art. 287 din OUG nr. 57/2019 privind bunurile proprietate

publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere art. 868 din Codul Civil;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit a din O.U.G. nr. 57/2019, privind

Codul Administrativ;

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 212/2018 de însușire a inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, reactualizat;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu

modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 232/30.05.2007, modificata prin Hotararea Consiliului Local nr.176/13.05.2011 , care va avea urmatorul cuprins:

„Se aprobă utilizarea gratuită a Stadionului “Emil Alexandrescu”, a bazei sportive din Dumbrava Rosie nr.1-3 si a Bazei Sportive Tineretului, de către elevii Liceului cu Program Sportiv, sportivilor acreditati Asociatia Clubului Sportiv Municipal Politehnica Iasi.”

Art.2 Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 232/30.05.2007 raman neschimbate.

Art.3 Hotararea Consiliului Local nr.176/13.05.2011 isi inceteaza efectele.

Art.4 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei Exploatare Patrimoniu, Liceului cu Program Sportiv, Asociatiei Club Sportiv Municipal Politehnica Iasi și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Exploatare Patrimoniu.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                Contrasemnează pentru legalitate,

Mihai Liviu Gavril                       Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 80 din 28 februarie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0