Hotărârea nr. 8/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Hotărârii de Consiliu Local al Municipiului Iași nr. 315 din 29.08.2017 în vederea implementării proiectului “ReCONNECT DIASPORA – Reconectarea resurselor umane active din diaspora la comunitățile de origine prin susținerea antreprenoriatului” a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat între Municipiul Iaşi și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării Hotărârii de Consiliu Local al Municipiului Iași nr. 315 din 29.08.2017 în vederea implementării proiectului “ReCONNECT DIASPORA

- Reconectarea resurselor umane active din diaspora la comunitățile de origine prin susținerea antreprenoriatului”, a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat între Municipiul Iași și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.01.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 4603/16.01.2020, întocmit de Direcția Proiecte Europene;

Având în vedere Adresa nr. 137772/17.12.2019 de la ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "EURONEST" - A.D.I.E prin care este solicitată aprobarea Acordului de parteneriat actualizat;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 315 din 29.08.2017 în vederea implementării proiectului “ReCONNECT DIASPORA -Reconectarea resurselor umane active din diaspora la comunitățile de origine prin susținerea antreprenoriatului”, a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat între Municipiul Iași și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operațional Capital Uman, Axa 3: Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană, Ghidul solicitantului - Condiții Specifice Diaspora Start UP;

Având în vedere Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se modifică Art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 315 din 29.08.2017 după cum urmează:

“Art 2: Se aprobă Acordul de parteneriat actualizat nr. 137772/17.12.2019 între UAT - Municipiul Iași și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST în vederea implementării în comun a proiectului, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotărâre.”

Art. 2. Celelalte articole ale Hotărârii de Consiliu Local al Municipiului Iași nr. 315 din 29.08.2017 rămân neschimbate.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Proiecte Europene; Direcției Generale Tehnice și Investiții; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Proiecte Europene; Direcția Generală Tehnică și Investiții; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Mihai Liviu Gavril                     Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

1                                              9

Consilier local,

Nr. 8 din 31 ianuarie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

21

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

0