Hotărârea nr. 79/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă de 6 91 mp având nr. cadastral 147784 înscris în Cartea Funciară nr. 147784 situat în Iaşi str. Ciric nr. 42 bl. Q4 sc. B parter jud. Iaşi aparţinând domeniului privat al Municipiului Iaşi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafață de 6,91 mp, având nr. cadastral 147784 înscris în Cartea Funciară nr. 147784, situat în Iași, str. Ciric, nr. 42, bl. Q4, sc. B, parter, jud. Iași, aparținând domeniului privat al Municipiului Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28.02.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 7342 din 21.01.2020 întocmit de către Direcția Exploatare Patrimoniu;

Având în vedere Adresa nr. 5030/17.01.2017 prin care doamna Simiuc Rozica Nicoleta (fostă Galan), solicită cumpărarea terenului situat în Iași, str. Ciric, nr. 42, bl. Q4, sc. B, parter, în suprafață de 6,91 mp având nr. cadastral 147784, înscris în cartea funciară nr. 147784, pentru care a fost încheiat Contractul de concesiune nr. 117647/21.11.2016;

Având în vedere Contractul de concesiune nr. 117647 din 21.11.2016 ;

Având în vedere Raportul de evaluare nr. 82186/25.07.2019 întocmit de evaluator Bulău Vlad;

Având în vedere Procesul verbal nr. 95819 / 05.09.2019 al Comisiei de analiză a solicitărilor de cumpărare și concesiune pentru bunuri imobile aflate în proprietatea privată sau publică a Municipiului Iași, constituită prin Dispozițiile nr. 81 și 82 din 11.01.2018;

Având în vedere Raportul nr. 125513/18.11.2019 al Comisiei de oportunitate constituită prin Dispoziția nr.1605/25.06.2018;

Având în vedere Nota de Calcul nr. 107808 din 28.10.2017 ;

Având în vedere Extrasul de carte funciară de informare nr. 147784 Iasi;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 211 din 30 mai 2018 privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași ;

Având în vedere prevederile art. 364 si art. 363, alin. 6 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă vânzarea directă a terenului situat în Iași, str. Ciric, nr. 42, bl. Q4, sc. B, parter, în suprafață de 6,91 mp, având nr. cadastral 147784, înscris în cartea funciară nr. 147784 care face parte din domeniul privat al Municipiului Iași, însușit prin Hotararea Consiliului Local nr. 211/2018.

Art.2 Se însușește Raportul de evaluare nr. 82186 din 25.07.2019, efectuat de evaluator Bulău Vlad, pentru terenul situat în Iași, str. Ciric, nr. 42, bl. Q4, sc. B, parter, care stabilește prețul de 157 euro/mp, respectiv 1.085 euro pentru suprafața de 6,91 mp, având nr. cadastral 147784, înscris în cartea funciară nr. 147784, echivalentul a 5.122 lei, la cursul BNR de 1 Euro=4,7204 Ron din data de 23.07.2019.

Art.3 (1) Comisia de vânzare constituită potrivit Hotararii Consiliului Local nr. 222 din 23 iunie 2017 va vinde prin negociere directă cu proprietarul construcției, terenul în suprafață de 6,91 mp având nr. cadastral 147784, înscris în cartea funciară 147784 din Iași, str. Ciric, nr. 42, bl. Q4, sc. B, parter.

(2) Vânzarea acestui teren este scutită de TVA, conform prevederilor art. 292, alin.(2), lit f) și g) din Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal.

Art.4 Se aprobă prețul minim de vânzare a terenului prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre la valoarea de 5.122 lei, respectiv la valoarea cea mai mare dintre prețul de piață determinat prin Raportul de evaluare nr. 82186 din 25.07.2019 întocmit de evaluator Bulău T. Vlad - membru titular ANEVAR, ce estimează prețul de 1.085 Euro (157 euro/mp), echivalentul a 5.122 lei (la cursul valutar de 1 Euro=4,7204 lei valabil la data de 23.07.2019) și valoarea de inventar însușită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 211/30.05.2018- Anexa 4.1, unde bunul imobil este înregistrat sub numărul de inventar 88811, cu o valoare de inventar de 15.534,44 lei pentru suprafața de 21 mp, ceea ce reprezintă o valoare de 5.111,60 lei pentru suprafața de 6,91 mp.

Art.5 Proprietarul construcției edificate pe acest teren va beneficia de dreptul de preempțiune prevăzut de art. 364 din OUG. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ

Art.6 În situația în care proprietarul construcției nu cumpără terenul având datele de identificare prevăzute la art. 1 din prezenta hotarare, atunci acesta va fi înstrăinat în urma unei licitații publice. Caietul de sarcini va fi întocmit de comisia prevazuta la art. 3 al prezentei hotărâri.

Art.7 Cheltuielile privind întocmirea în forma autentică a contractului de vânzare vor fi suportate de cumpărător.

Art.8 Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de vânzare-cumpărare. Achitarea integrală a contravalorii terenului se va face în termen de 45 zile calendaristice de la data încheierii procesului verbal de vânzare.

Art.9 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Exploatare Patrimoniu, Direcției Generale Economice și de Finanțe Publice Locale, solicitantului și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.10 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Exploatare Patrimoniu, Direcția Generala Economică și de Finanțe Publice Locale si Comisia de vânzare.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                Contrasemnează pentru legalitate,

Mihai Liviu Gavril                       Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 79 din 28 februarie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0