Hotărârea nr. 78/2020

HOTĂRÂRE privind completarea Anexei 4.1. a Hotararii Consiliului Local nr. 211 din 30.05.2018 cuprinzand inventarul domeniului privat al Municipiului Iasi cu terenurile cuprinse in Anexa 1-17

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind completarea Anexei 4.1. a Hotararii Consiliului Local nr. 211 din 30.05.2018, cuprinzand inventarul domeniului privat al Municipiului Iasi, cu terenurile cuprinse in Anexa 1-17

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

28 februarie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Adresele Directiei Juridice nr. 4915/16.01.2020, nr. 16829/11.02.2020, nr. 20386/18.02.2020, nr. 20114/17.02.2020, nr. 9823/28.01.2020, nr. 13468/04.02.2020, nr. 9823/28.01.2020, nr. 19594/17.02.2020, 13484/04.02.2020, și nr. 108668/18.11.2019, prin care se certifica ca pentru suprafețele de teren stabilite în procesul verbal de inventariere bunuri imobile - terenuri cu sau fara construcții nr. 20133/18.02.2020, nu sunt litigii pe rolul instantelor de judecata, care sa aiba ca obiect terenurile propuse pentru inventariere;

Având în vedere Adresele nr. 4521/17.01.2020, nr. 3816/17.01.2020, nr.

19987/18.02.2020,

nr.

98834/02.10.2019,

nr.

60581/24.06.2019,

nr.

108046/19.11.2018,

nr.

81721/04.12.2018,

nr.

75397/04.10.2018,

nr.

125763/18.12.2019,

nr.

13468/04.02.2020,

nr.

42918/30.05.2019,

nr.

30794/17.04.2019, 132466/22.01.2020, nr. 70459/09.07.2019, nr. 3720/14.01.2020 și nr. 108621/11.112019, ale Serviciului Gis Cadastru - Compartimentul tehnic de implementare a legilor proprietatii;

Având în vedere Procesul verbal nr. 18909/18.02.2020 al Comisiei de inventariere bunuri imobile - terenuri cu sau fara constructii, numita prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 1822/16.10.2019, prin care se propune inventarierea unor terenuri in domeniul privat al Municipiului Iasi;

Având în vedere Procesul verbal nr. 20133/18.02.2020 al Comisiei speciale de invetariere numita prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 1822/16.10.2019, prin care se dispune inventarierea terenurilor;

Având în vedere Planurile de amplasament intocmite de persoanele fizice/juridice autorizate;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 211 din 30.05.2018 privind însusirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, reactualizat;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din

Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă completarea Anexei 4.1. (bunuri aflate in evidenta/gestiunea Serviciului GIS Cadastru) a inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, insusit prin Hotararea Consiliului Local nr. 211 din 30.05.2018, cu urmatoarele terenuri ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • • teren cu suprafata de 1582 mp, situat în Iași, Șos. Moara de foc (lângă nr. 42), cvartal 0, parcela DS 3823, CVARTAL 60 PARCELA cat 3821 și cvartal 61 parcela CAT 3824, identificat conform planului de amplasament - Anexa 1;

  • • teren cu suprafata de 960 mp, situat în Iași Str. Clopotari, cvartal 59, parcela CAT 3002, identificat conform planului de amplasament - Anexa 2;

  • • teren cu suprafata de 4516 mp, situat în Iași Bdul Poitiers FN (in vecinatatea Centrului Expozitional Moldova si SC Tehnopolis SA), cvartal 0, parcela DS 3828/1, identificat conform planului de amplasament - Anexa 3 ;

• teren cu suprafata de 124 mp, situat în Iași Str. Nicoriță, Tarla 38, CC 1889, identificat conform planului de amplasament - Anexa 4;

• teren cu suprafata de 211 mp, situat în Iași Bdul Metalurgiei, Tarla 10, CR 2794, identificat conform planului de amplasament - Anexa 5;

• teren cu suprafata de 630 mp, situat în Iași Bdul Alexandru cel Bun, Tarla 30, CR 3391, CR 3392, CR 3393, CAT 3394 și CC 3397, identificat conform planului de amplasament - Anexa 6;

• teren cu suprafata de 67 mp, situat în Iași Str. Atelierului nr. 2A, Tarla 16, CR 6861, C 6862, identificat conform planului de amplasament - Anexa 7;

• teren cu suprafata de 146 mp, situat în Iași Str. Sf. Sava nr. 6, CV T 33, parcelele CC 1005, CC 1006, identificat conform planului de amplasament - Anexa 8;

• teren cu suprafata de 78 mp, situat în Iași Bdul Ștefan Cel Mare și Sfânt Bl. S5-A1, Tarla 47, CC 1716, identificat conform planului de amplasament - Anexa 9;

  • • teren cu suprafața de 237 mp, situat în Iași Zona Sos. Păcurari - Str. Canta, Tarla T0, CAT 3132 (DS 3132), identificat conform planului de amplasament -Anexa 10;

  • • teren cu suprafata de 214 mp, situat în Iași Str. Cuza-Vodă nr. 44, Tarla 33, CC 937, C 937/2, identificat conform planului de amplasament - Anexa 11;

  • • teren cu suprafata de 220 mp, situat în Iași Moara de Foc nr. 20, T 60, parcelele CR 3780, DS 3781, CR 3782, DS 3783, CR 3784, DS 3785, identificat conform planului de amplasament - Anexa 12;

  • • teren cu suprafata de 158 mp, situat în Iași Str. Esplanada Oancea, cvartal 46, CC 937, parcela CAT 2492, identificat conform planului de amplasament -Anexa 13;

  • • teren cu suprafata de 255 mp, situat în Iași între Str. Iancu Flondor și Str. Elisabeta Rizea, Tarla 60, parcela PS 2284, identificat conform planului de amplasament - Anexa 14;

  • • teren in suprafata de 185 mp situat in Iasi strada Neptun f.n. Tarla 24, parcela CAT 7766, identificat conform planului de amplasament - Anexa 15;

  • • teren in suprafata de 635 mp situat in Iasi strada Neptun, Tarla 24, parcela CAT 7766, identificat conform planului de amplasament - Anexa 16;

• teren in suprafata de 1826 mp situat in Iasi aferent strazii C.G. Bedreag, Tarla 0, parcelele DE 5039 si DE 5169, identificat conform planului de amplasament -Anexa 17.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției de Evidența a Patrimoniului Public și Privat, Serviciului GIS Cadastru; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale în vederea actualizării evidenței financiar contabile si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Serviciul GIS Cadastru; Directia Generala Econmica si Finante Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Mihai Liviu Gavril                     Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 78 din 28 februarie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0