Hotărârea nr. 77/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafață de 18 30 mp situat în Iași Bdul. Socola nr. 8 bl. C2 sc. A parter având număr cadastral 159891 înscris în cartea funciară nr. 159891 UAT Iași aparţinând domeniului privat al Municipiului Iaşi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafață de 18,30 mp situat în Iași, Bdul. Socola, nr. 8, bl. C2, sc. A, parter, având număr cadastral 159891, înscris în cartea funciară nr. 159891 UAT Iași, aparținând domeniului privat al Municipiului Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28.02.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 5306/17.01.2020 întocmit de către Direcția Exploatare Patrimoniu;

Având în vedere adresa nr. 9133 din 29.01.2018, prin care dl. dr. Corneliu Taras administrator al SC MEDOPTICA SRL din Iași, având sediul în Bdul. Socola nr. 8, solicită cumpărarea terenului situat în Iași, Bdul. Socola, nr. 8, bl. C2, sc. A, parter, în suprafață de 18,30 mp având nr. cadastral 159891, înscris în cartea funciară nr. 159891, pentru care a fost încheiat Contractul de concesiune nr. 9 din 05.05.2008;

Având în vedere Contractul de concesiune nr. 9 din 05.05.2008 ;

Având în vedere Raportul de evaluare nr. 14854 din 06.02.2020 întocmit de evaluator Bulău Vlad în baza Contractului de servicii de evaluare bunuri imobile nr. 74533/04.07.2019, încheiat cu Municipiul Iași;

Având în vedere Raportul comisiei tehnice nr. 8581 din 23.01.2020 al Comisiei de analiză a solicitărilor de cumpărare și concesiune pentru bunuri imobile aflate în proprietatea privată sau publică a municipiului Iași, constituită conform Dispozițiilor nr. 81 și 82 din 11.01.2018;

Având în vedere Raportul nr. 18267 din 13.02.2020 al Comisiei de oportunitate constituită prin Dispoziția nr. 1605/25.06.2018;

Având în vedere Nota de Calcul nr. 38338 din 18.04.2018;

Având în vedere Extrasul de carte funciară de informare nr. 159891 Iasi;

Având în vedere adresa nr. 13513 din 04.02.2020 a Direcției Juridice ;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 211 din 30 mai 2018 privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași;

Având în vedere prevederile art. 364 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere prevederile art. 363, alin. 6 din OUG nr. 57/2019, prețul minim de vânzare va fi valoarea cea mai mare dintre prețul de piață determinat prin raport de evaluare întocmit de evaluatori persoane fizice sau juridice, autorizați și valoarea de inventar a imobilului;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă vânzarea directă a terenului situat în Iași, b-dul. Socola nr. 8, bl. C2, sc.A parter, în suprafață de 18,30 mp, având nr. cadastral 159891, înscris în cartea funciară nr. 159891 care face parte din domeniul privat al Municipiului Iași, însușit prin Hotararea Consiliului Local nr. 211/2018.

Art.2 Se însușește Raportul de evaluare nr.14854/06.02.2020 a terenului situat in lasi, str. B-dul Socola nr 8 în suprafață de 18,30 mp, care stabileste că valoarea de piață a unui metru pătrat de teren este de 170 euro/mp, respectiv 3111 euro pentru toata suprafata, echivalentul a 14.513 lei pentru întreaga suprafață de 18,30 mp.

Art.3 (1) Comisia de vânzare constituită potrivit Hotararii Consiliului Local nr. 222 din 23 iunie 2017 va vinde prin negociere directă cu proprietarul construcției, terenul în suprafață de 18,30 mp având nr. cadastral 159891, înscris în cartea funciară 159891 din Iași, Bdul. Socola, nr. 8, bl. C2, sc. A, parter.

(2) Vânzarea acestui teren este scutită de TVA, conform prevederilor art. 292, alin.(2), lit f) și g) din Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal.

Art.4 Se aprobă prețul minim de vânzare a terenului prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre la valoarea de 23.600,41 lei, respectiv la valoarea cea mai mare dintre prețul de piață determinat prin Raportul de evaluare nr. 14854 din 06.02.2020 întocmit de evaluator Bulău T. Vlad -membru titular ANEVAR, ce estimează prețul de 3.111 Euro (170 euro/mp), echivalentul a 14.513 lei (la cursul valutar de 4,6650 lei/1 Euro valabil la data de 19.11.2018) și valoarea de inventar însușită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 211/30.05.2018- Anexa 4.1.- poz. 300, unde bunul imobil este înregistrat sub numărul de inventar 88954, cu o valoare de inventar de 23.600,41 lei.

Art.5 Proprietarul construcției edificate pe acest teren beneficiază de dreptul de preempțiune prevăzut de art. 364 din OUG. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Art.6 În situația în care proprietarul construcției nu cumpără terenul având datele de identificare prevăzute la art. 1 din prezenta hotarare, atunci acesta va fi înstrăinat în urma unei licitații publice. Caietul de sarcini va fi întocmit de comisia numită la art. 3 al prezentei hotărâri.

Art.7 Cheltuielile privind întocmirea în forma autentică a contractului de vânzare vor fi suportate de cumpărător.

Art.8 Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de vânzare/cumpărare. Achitarea integrală a contravalorii terenului se va face în termen de 45 zile calendaristice de la data încheierii procesului verbal de vânzare.

Art.9 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Exploatare Patrimoniu, Direcției Generale Economice și de Finanțe Publice Locale, solicitantului și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.10 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Exploatare Patrimoniu, Direcția Generala Economică și de Finanțe Publice Locale si Comisia de vânzare.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                Contrasemnează pentru legalitate,

Mihai Liviu Gavril                       Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 77 din 28 februarie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0