Hotărârea nr. 76/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iaşi a mijloacelor fixe cuprinse în Anexa 1 în vederea casării

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iași a mijloacelor fixe cuprinse în Anexa 1, în vederea casării

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28.02.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 19437/17.02.2020, întocmit de Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere Adresa nr. 11127/30.01.2020 înaintată de Serviciul Eficiență Energetică și de Utilități Publice;

Având în vedere Nota nr. 4422/15.01.2020 privind starea tehnica a mijloacelor fixe propuse a fi scoase din funcțiune intocmita de Direcția Tehnica si Servicii Comunitare - Serviciul Eficiență Energetică și de Utilități Publice;

Având în vedere prevederile OMFP nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia;

Având în vedere dispozitiile O.G. nr. 112/2000 privind reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ - teritoriale;

Având în vedere pevederile Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 2139/2004 cu privire la duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 211/2018, privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 212/2018, privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere prevederile art. 361 ale nr. OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului lasi a unor mijloace fixe, proprietatea publica a Municipiului Iași, cuprinse in Anexa 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Se aprobă scoaterea din functiune si casarea mijloacelor fixe cuprinse in Anexa 1, în conformitate cu prevederile OUG nr. 112/2000 privind reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ - teritoriale.

Art.3 Prezenta hotărâre modifică in mod corespunzator inventarul domeniului public al Municipiului Iasi, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 212/2018, inventarul domeniului privat al Municipiului Iasi, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 211/2018, precum si evidenta financiar-contabila.

Art.4 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Evidenta Patrimoniu Public si Privat, Direcției Generale Economice și de Finanțe Publice Locale, Serviciului Eficienta Energetica si de Utilitati Publice și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generala Economica și de Finanțe Publice Locale, Serviciul Eficienta Energetica si de Utilitati Publice si Comisia de evaluare si casare stabilita prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Mihai Liviu Gavril Consilier local,


Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

9                                              9

Nr. 76 din 28 februarie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0