Hotărârea nr. 75/2020

HOTĂRÂRE privind completarea Hotararii Consiliului Local nr. 211 din 30.05.2018 privind insusirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind completarea Hotararii Consiliului Local nr. 211 din 30.05.2018 privind insusirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28 februarie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 20619/18.02.2020, întocmit de Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere Adresa nr. 42137/07.12.2018 transmisa de Directia de Arhitectura si Urbanism Serviciul GIS Cadastru si Compartimentul de Implementare a Legilor Proprietatii ;

Având în vedere Adresa nr. 21044/19.02.2020 transmisa de Directia Juridica - Serviciul Contencios;

Având în vedere Planul de situatie si de amplasament si delimitare imobil intocmit de persoana autorizata;

Având în vedere Hotararea Consiliului Local nr. 211 din 30.05.2018 privind însusirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, reactualizat;

Având în vedere Procesul verbal nr. 1167/08.01.2020 al Comisiei de inventariere imobile - terenuri cu sau fara construcții numita prin Dispoziția Primarului Municipiului Iasi nr. 1822/16.10.2019;

Având în vedere procesul verbal nr. 1171/14.02.2020 al Comisiei speciale de inventariere numita prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr.1822/16.10.2019;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, insusit prin HCL 211 din 30.05.2018, cu urmatorul bun imobil:

- Anexa 1.1 - teren in suprafata de 223 mp situat in Iasi strada Fagului fara numar(de langa nr.41 cu nr. cad 129970) identificat cadastral in tarlaua T 105, parcelele CAT 3678, AG 3680- conform planului de amplasament cuprins in Anexa 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale; Directiei Exploatare Patrimoniu; Directiei Arhitectura si Urbanism - Serviciului GIS Cadastru si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Directia Generala Economica si Finante Publice Locale; Directia Exploatare Patrimoniu; Directia Arhitectura si Urbanism - Serviciul GIS Cadastru.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Mihai Liviu Gavril                     Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 75 din 28 februarie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0