Hotărârea nr. 74/2020

HOTĂRÂRE privind respingerea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute asupra unor terenuri proprietate a Municipiului Iasi în favoarea S.C. DELGAZ GRID SA in vederea modernizarii retelei electrice de medie tensiune L.E.S. 6 KV – statia B4-PA 105 pe portiunea situata intre P.A. 105 si P.T. 139 in Municipiul Iasi in strada Decebal cu subtraversare Bulevardul Dimitrie Cantemir Aleea Decebal Aleea Rozelor

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind respingerea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute asupra unor terenuri proprietate a Municipiului Iasi, în favoarea S.C. DELGAZ GRID SA, in vederea modernizarii retelei electrice de medie tensiune L.E.S. 6

KV - statia B4-PA 105, pe porțiunea situata intre P.A. 105 si P.T. 139 in Municipiul Iasi, in strada Decebal, cu subtraversare Bulevardul Dimitrie Cantemir, Aleea Decebal, Aleea Rozelor

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28 februarie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 15989/10.02.2020, întocmit de Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere adresa nr. 129648/27.11.2019 transmisă de S.C. DELGAZ GRID SA. prin care se solicită acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute asupra suprafetei de 334 mp de teren situat în Iasi, apartinand domeniului public, in vederea modernizarii liniei electrice subterane de 6KV statia B4- PA 105 portiune cuprinsa intre PA 105 si PT 139 amplasate pe domeniul public strada Decebal si subtraversarea strazilor Aleea Rozelor Aleea Decebal si Bulevardul Dimitrie Cantemir;

Având în vedere Hotararea Consiliului Local nr. 304 din 15 septembrie 2011 privind amplasarea pe domeniul public al Municipiului Iasi a retelelor tehnico-edilitare si a echipamentelor tehnice aferente ;

Având în vedere prevederile Legii nr.123 din 10.07.2012 - Legea energiei electrice si a gazelor naturale;

Având în vedere prevederile Legii nr. 287 din 17 iulie 2009 privind Codul civil*** Republicată ;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 212/2018 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 551/2018 privind aprobarea Registrului Spatiilor Verzi ;

Având în vedere Certificatul de Urbanism nr. 3571 din 22.10.2019 ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se respinge constituirea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute asupra unor terenuri proprietate a Municipiului Iași, în suprafață totala de 334 mp, in favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A., necesare modernizarii retelei electrice de medie tensiune L.E.S. 6 KV - statia B4-PA 105, pe portiunea situata intre P.A. nr. 105 si P.T. nr.139 din Municipiul Iasi , in strada Decebal cu subtraversare Bulevardul Dimitrie Cantemir, Aleea Decebal, Aleea Rozelor.

Art. 2. (1) Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei de Evidenta a Patrimoniului Public si Privat; Direcției Tehnice și Investiții; SC DELGAZ GRID S.A. si Instituției Prefectului Județului Iași.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Mihai Liviu Gavril

Consilier local,


Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

9                                              9

Nr. 74 din 28 februarie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

12

Împotrivă

0

Abțineri

13