Hotărârea nr. 73/2020

HOTĂRÂRE privind respingerea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute asupra unor terenuri proprietate a Municipiului Iasi în favoarea S.C. DELGAZ GRID SA in vederea reabilitarii si modernizarii liniei electrice subterane de 6KV dintre PA 104 statia Manta Rosie portiune cuprinsa intre PA 104 si PT 177 amplasate pe domeniul public cu subtraversarea Aleii Rozelor si Bulevardului Socola

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind respingerea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute asupra unor terenuri proprietate a Municipiului Iasi, în favoarea S.C. DELGAZ GRID SA, in vederea reabilitarii si modernizarii liniei electrice subterane de 6KV dintre PA 104 statia Manta Rosie portiune cuprinsa intre PA 104 si PT 177 amplasate pe domeniul public, cu subtraversarea Aleii Rozelor si Bulevardului Socola

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28 februarie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referat de aprobare nr. 15707/10.02.2020, întocmit de Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedre adresa nr. 129645/27.11.2019 transmisă de S.C. DELGAZ GRID SA. prin care se solicită acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute asupra suprafetei de 272 mp de teren situat în Iasi, apartinand domeniului public, in vederea reabilitarii si modernizarii liniei electrice subterane de 6KV dintre PA 104 statia Manta Rosie portiune cuprinsa intre PA 104 si PT 177 amplasate pe domeniul public, cu subtraversarea strazilor Aleea Rozelor si Bulevardul Socola;

Având în vedere Hotararea Consiliului Local nr. 304 din 15 septembrie 2011 privind amplasarea pe domeniul public al Municipiului Iasi a retelelor tehnico-edilitare si a echipamentelor tehnice aferente ;

Având în vedere Legea nr.123 din 10.07.2012 - Legea energiei electrice si a gazelor naturale;

Având în vedere Legea Nr. 287 din 17 iulie 2009 privind Codul civil***

Republicată ;

Având în vedere Hotararea Consiliului Local nr. 212/2018 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași;

Având în vedere Hotararea Consiliului Local nr. 551/2018 privind aprobarea Registrului Spatiilor Verzi ;

Având în vedere Certificatul de Urbanism nr. 3580 din 22.10.2019 ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din

Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se respinge constituirea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute asupra unor terenuri proprietate a Municipiului Iași, în suprafață totala de 272 mp, in favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A., necesare reabilitarii si modernizarii bransamentelor de retele electrice.

Art. 2. (1) Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei de Evidenta a Patrimoniului Public si Privat; Direcției Tehnice și Investiții; SC DELGAZ GRID S.A. si Instituției Prefectului Județului Iași.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Mihai Liviu Gavril

Consilier local,


Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

9                                              9

Nr. 73 din 28 februarie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

21

Pentru

9

Împotrivă

0

Abțineri

12