Hotărârea nr. 72/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute asupra unor terenuri proprietate a Municipiului Iasi în favoarea S.C. DELGAZ GRID SA in vederea inlocuirii retelei de energie electrica de medie tensiune intre P.T. 445 si P.T. 446 amplasate pe domeniul public al municipiului Iasi in zona strazii Egalitatii

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute asupra unor terenuri proprietate a Municipiului Iasi, în favoarea S.C. DELGAZ GRID SA, in vederea inlocuirii retelei de energie electrica de medie tensiune intre P.T. 445 si P.T. 446 amplasate pe domeniul public al municipiului Iasi, in zona strazii Egalitatii

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28 februarie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 15839/10.02.2020, întocmit de Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere adresa nr. 129639/27.11.2019 transmisă de S.C. DELGAZ GRID SA. prin care se solicită acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute asupra suprafetei de 65 mp de teren situat în Iasi, apartinand domeniului public, in vederea inlocuirii retelei electrice subterane de 6KV portiune cuprinsa intre PT 445 si PT 446 amplasate pe domeniul public in zona strazii Egalitatii;

Având în vedere Hotararea Consiliului Legal nr. 304 din 15 septembrie 2011 privind amplasarea pe domeniul public al Municipiului Iasi a retelelor tehnico-edilitare si a echipamentelor tehnice aferente ;

Având în vedere Legea nr. 123 din 10.07.2012 - Legea energiei electrice si a gazelor naturale;

Având în vedere Legea Nr. 287 din 17 iulie 2009 privind Codul civil*** Republicată ;

Având în vedere Hotararea Consiliului Local nr. 212/2018 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași;

Având în vedere Hotararea Consiliului Local nr. 551/2018 privind aprobarea Registrului Spatiilor Verzi ;

Având în vedere Certificatul de Urbanism nr.3073 din 12.09.2019 ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă constituirea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute asupra unor terenuri proprietate a Municipiului Iași, în suprafață totala de 65 mp, in favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A., necesare inlocuirii retelei electrice de medie tensiune subterane de 6 KV portiune cuprinsa intre PT 445 si PT 446 amplasate pe domeniul public in zona strazii Egalitatii.

 • (2) Terenurile mentionate la alin.(1) sunt amplasate în Iasi, fiind aferente strazii Egalitatii, conform Planselor 1 - 2, anexe ce fac parte integranta din prezenta hotarare .

 • (3) Constituirea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute asupra suprafetei de teren prevazute la alin. (1) se face pe durata existentei capacitatilor electrice.

Art. 2. Se aproba Contractul - cadru de constituire a dreptului de uz si servitute, conform Anexei 3, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3. Contractul de constituire a dreptului de uz si servitute va incheiat in forma autentica. Cheltuielile privind incheierea in forma autentica cad in sarcina beneficiarului- SC DELGAZ GRID SA.

Art. 4. Predarea primirea terenurilor se va face pe bază de proces verbal.

Art. 5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei de Evidenta a Patrimoniului Public si Privat; Direcției Generale Economice si Finante Publice Locale; Direcției Tehnice și Investiții; SC DELGAZ GRID S.A. si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 6. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Directia de Evidenta a Patrimoniului Public si Privat; Direcția Tehnică și Investiții; Directia Generala Economica si Finante Publice Locale; SC DELGAZ GRID SA.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Mihai Liviu Gavril                     Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 72 din 28 februarie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

20

Pentru

17

Împotrivă

1

Abțineri

2*

*Domnul consilier local Mihai Liviu Gavril s-a abtinut de la vot.

Anexa 3 la H.C.L. nr. 72 din 28.02.2020

CONTRACT CADRU DE CONSTITUIRE A DREPTULUI DE UZ SI SERVITUTE

AL MUNICIPIULUI IASI

Nr. din data .2020

Preambul

În temeiul Legii nr. 123 din 10.07.2012 - Legea energiei electrice si a gazelor naturale, a Legii Nr. 287 din 17 iulie 2009 privind Codul civil*** Republicată , a Codului Administrativ aprobat prin OUG nr. 57/03.07.2019 si a Hotararii de Consiliu Local nr. ______/2020;

I. Partile contractante:

Intre:

MUNICIPIUL IAȘI, cu sediul în Iași, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, Nr. 11, cod poștal 700064, telefon 0232-211215, fax 0232-211200, cod fiscal 4541580, cont RO95TREZ24A705000200130X și deschis la Trezoreria lași, reprezentat prin PRIMAR - Mihai Chirica, denumit in continuare proprietar, pe de o parte,

Și

SC DEL GAZ GRID SA, cu sediul în Targu Mures, B-dul Pandurilor nr. 42, et.4 jud Mures, nr. inregistrare in Registrul Comertului : J26/326/2000, CUI RO 10976687, cod IBAN RO11BRDE 270 SV27540412700 deschis la BRD Tg Mures, reprezentata legal prin ___________________, in calitate de Beneficiar, pe de alta parte,

a intervenit prezentul contract.

II. Obiectul contractului

Art. 1 Obiectul contractului il reprezinta constituirea cu titlu gratuit de catre Proprietar in favoarea Beneficiarului, a dreptului de uz si servitute asupra terenului in suprafata de 65 mp, situat in Iași, strada Egalitatii, a aleilor /platformelor carosabile/pietonale, spatiilor verzi aferente arealului ”, aflat in proprietatea Municipiului Iasi, identificat conform schitelor/planurilor de situatie, anexe la prezentul contract. Terenul va fi utilizat pentru realizarea proiectului ''Inlocuire retea electrica subterana de 6KV, portiune cuprinsa intre PT 445 si PT 446 Iasi, judetul Iasi ''.

Art. 2 Predarea primirea obiectului contractului va fi consemnata in procesul verbal de predare - primire care se incheiere la predarea amplasamentului.

 • III Durata contractului

Art. 3 Prezentul contract se incheie pe durata existentei bransamentelor/retelelor de utilitati etc, incepand cu data punerii in functiune.

 • IV Obligatiile partilor

Art. 4 Proprietarul se obliga :

 • a) sa predea spre folosinta cu titlu gratuit suprafata de 65 mp necesara pentru realizarea lucrarii de ''Inlocuire retea electrica de medie tensiune intre intre PT nr.445 si PT nr.446, in municipiul Iasi, in zona strazii Egalitatii si traversare alei /platforme carosabile/pietonale, spatii verzi aferente arealului ''

 • b) sa nu solicite eliberarea terenului pe care este amplasata lucrarea ''Inlocuire retea electrica de medie tensiune intre intre PT nr.445 si PT nr.446, in municipiul Iasi, in zona strazii Egalitatii si traversare alei /platforme carosabile/pietonale, spatii verzi aferente arealului '', executata pe cheltuiala Beneficiarului, inainte de finalizarea contractului sau fara acordului acestuia atunci cand situatia o impune, respectiv cand sunt necesare a fi executate lucrari importante de interes public ;

 • c) sa permita neconditionat si cu titlu gratuit accesul Beneficiarului la imobilul ce face obiectul prezentului contract in vederea efectuarii reviziilor, reparatiilor si a tuturor operatiunilor curente, precum si a tuturor operatiunilor specifice si necesare exploatarii si intretinerii lucrarii de ''Inlocuire retea electrica de medie tensiune intre intre PT nr.445 si PT nr.446, in municipiul Iasi, in zona strazii Egalitatii si traversare alei /platforme carosabile/pietonale, spatii verzi aferente arealului '';

 • d) in caz de instrainare a imobilului, sa transmita noilor proprietari obligatiile asumate prin prezentul contract.

Art.5 Beneficiarul se obliga :

 • a) sa foloseasca bunul potrivit destinatiei mentionate la art.1 din prezentul contract;

 • b) sa solicite si sa obtina toate autorizatiile si avizele necesare pentru realizarea lucrarilor, pe cheltuiala sa, respectand legislatia in vigoare;

 • c) dupa executarea lucrarilor la sistemele de utilitati sa execute pe cheltuiala sa reabilitatea/asfaltarea carosabilului, trotuarelor, aleilor, spatiilor verzi si a altor bunuri care au fost afectate ca urmare a lucrarilor realizate cu agenti economici abilitati de Municipiul Iasi ;

 • a) sa respecte prevederile HCL nr. 304 din 15 septembrie 2011 privind amplasarea pe domeniul public al Municipiului Iasi a retelelor tehnico-edilitare si a echipamentelor tehnice aferente ;

 • d) sa respecte conditiile stabilite in contract;

 • e) sa efectueze lucrarile de executie/revizie/reparatii curente de la data punerii in functiune pe cheltuiala proprie

 • f) sa intretina instalatiile de utilitati realizate pe cheltuiala sa

 • g) sa nu transmita catre terti drepturile pe care le are in urma acestui contract;

 • h) sa predea proprietarului bunul care i-a fost incredintat in aceleasi conditii in care i-a fost incredintat spre folosinta, fara a avea vreo pretentie materiala sau de alt gen asupra imbunatatirilor ce eventual le va face pe perioada contractului;

 • V Incetarea contractului

Art. 6 Prezentul contract inceteaza:

 • a) prin ridicarea, dezafectarea sau abandonarea lucrarilor realizate;

 • b) prin reziliere, dar numai la cererea partii interesate, n cazul nerespectarii obligatiilor de catre cealalata parte semnatara;

 • c) in cazul in care Beneficarul foloseste bunul, obiect al prezentului contract, in alt scop decat cel prevazut la art.1 din contract;

 • d) prin restituirea de catre Beneficiar a bunului care face obiectul contractului;

 • VI Forta majora

Art. 7

 • a) forța majoră este constatată de o autoritate competentă ;

 • b) in scopul prezentului contract, forta majora inseamna un eveniment sau o imprejurare care e mai presus de controlul rezonabil al uneia din Parti si care face imposibila indeplinirea de catre Partea respectiva a obligatiilor sale asumate prin prezentul contract si include, dar fara a se limita la acestea, razboi, revolutie, cutremur, incendiu, explozie, inundatie sau alte conditii meteo nefavorabile etc.

 • c) forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

 • d) indeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

 • e) partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

 • f)  dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

 • g) Neîndeplinirea obligației de comunicare a forței majore antrenează obligația părții care o invocă de a repara pagubele pricinuite celeilalte părți ca urmare a neexecutării contractului.

 • VII Litigii

Art. 8 Partile convin de a face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea prezentului contract.

Art.9 Dacă partile nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, divergența va fi soluționată de către instanțele judecătorești din România.

 • VIII Comunicarile intre parti

Art. 10 Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract trebuie să fie transmisă în scris și înregistrată.

Art. 11 Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, fax sau e-mail, cu condiția confirmării primirii comunicării.

 • IX Clauze finale

Art.12 Modificarea prezentului contract se face numai prin acte aditionale, semnat de ambele parti.

Art. 13 Prezentul contract se supune legislației din România.

Părțile au înțeles să încheie astăzi, ...../....../......, prezentul contract, în două

exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Proprietar,

Beneficiar

SC DELGAZ


Municipiul Iasi

GRID SA

Presedinte de Sedinta Mihai Liviu Gavril Consilier local,