Hotărârea nr. 70/2020

HOTĂRÂRE de aprobare a revocarii Hotararii Consiliului Local nr. 48/2013 privind atribuirea in administrare cu titlu gratuit pe durata existentei constructiei a imobilului proprietate a Municipiului Iasi situat in str. Codrescu nr. 5 catre Institutul de Boli Cardiovasculare ’’Prof. dr. George I.M. Georgescu”

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

de aprobare a revocarii Hotararii Consiliului Local nr. 48/2013 privind atribuirea in administrare, cu titlu gratuit, pe durata existentei constructiei, a imobilului proprietate a Municipiului Iasi, situat in str. Codrescu nr. 5, catre Institutul de Boli Cardiovasculare ''Prof. dr. George I.M. Georgescu”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28 februarie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Sanatate, Familie, Protectie Copii a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul formulat, aprobat și consemnat în procesul - verbal al sedinței Consiliului Local al Municipiului Iași, in sensul ca imobilul proprietate a Municipiului Iasi, situat in Iasi, strada Codrescu nr. 5 va avea destinatia de cresa ;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 18665/ 14.02.2020, întocmit de Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 48/2013 privind atribuirea in administrare, cu titlu gratuit, pe durata existentei constructiei, a imobilului proprietate a Municipiului Iasi, situat in str. Codrescu nr. 5, catre Institutul de Boli Cardiovasculare ''Prof. dr. George I.M. Georgescu”;

Având în vedere prevederile Contractului de administrare nr 42210/2013 incheiat intre Municipiul Iasi si Institutul de Boli Cardiovasculare ''Prof. dr. George I.M. Georgescu”;

Având în vedere Adresa nr. 93840/30.08.2019 si adresa nr. 96812/9.09.2019 ale Institutului de Boli Cardiovasculare ''Prof. dr. George I.M. Georgescu”;

Având în vedere Nota informativa nr. 18558/13.02.2020 a DEPPP privind starea cladirilor situate in str. Codrescu nr.5 (fosta Policlinica cu Plata);

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Incepand cu data prezentei inceteaza efectele Hotararii Consiliului Local nr. 48/2013 privind atribuirea in administrare, cu titlu gratuit, pe durata existentei constructiei, a imobilului proprietate a Municipiului Iasi, situat in str. Codrescu nr.5, catre Institutul de Boli Cardiovasculare ''Prof. dr. George I.M. Georgescu”.

Art.2. Contractul de administrare nr. 42210/2013, incheiat intre Municipiul Iasi si Institutul de Boli Cardiovasculare ''Prof. dr. George I.M. Georgescu”, se modifica in mod corespunzator, prin act aditional.

Art.3. Se imputerniceste Primarul Municipiului Iasi sa semneze actul aditional la Contractul de administrare nr. 42210/2013.

Art. 4. (1) Cladirea, ce va fi preluata prin proces verbal de predare -primire de DEPPP, va fi transmisa in gestiunea si administarea Directiei Exploatare Patrimoniu.

(2) Imobilul proprietate a Municipiului Iasi, situat in Iasi, strada Codrescu nr. 5 va avea destinatia de cresa.

Art. 5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Directiei Exploatare Patrimoniu; Institutului de Boli Cardiovasculare ''Prof. dr. George I.M. Georgescu” si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 6. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Directia Exploatare Patrimoniu.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Mihai Liviu Gavril                     Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 70 din 28 februarie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0