Hotărârea nr. 7/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea finantarii de la bugetul local a cheltuielilor rezultate din aplicarea prevederilor art. 71 alin 1) din O.U.G. 114/2018 in vederea implementarii proiectului ”Reabilitarea și valorificarea potențialului turistic și cultural al Ansamblului Mănăstirii Frumoasa din Municipiul Iași”

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea finantarii de la bugetul local a cheltuielilor rezultate din aplicarea prevederilor art. 71 alin 1) din O.U.G. 114/2018, in vederea implementarii proiectului ”Reabilitarea și valorificarea potențialului turistic și cultural al Ansamblului Mănăstirii Frumoasa din Municipiul Iași”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.01.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturala Invatamant Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 5846/20.01.2020 întocmit de Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 6283/20.01.2020;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operațional Regional, Axa Prioritară 5 - ”Imbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investitii 5.1 ”Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 și art. 196, alin. 1 litera a din Codul Administrativ, aprobat prin OUG nr. 57/2019;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 143 din 24 aprilie 2017, nr. 220/2016 si 315/2016;

Având în vedere prevederile OUG 114/2018, art 71 (1) Prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019, pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră;

In conformitate cu Instructiunea POR nr. 128 din 22.10.2019 care prevede:

“ 1. Pentru proiectele depuse în cadrul apelurilor aferente prioritatii de investitii 5.1 Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural si cultural din POR 2014-2020 pentru care au fost semnate contracte de finantare se pot actualiza bugetele, luând in considerare exclusiv prevederile art. 71 din OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative si prorogarea unor termene.

(...) 3. Beneficiarul poate solicita actualizarea bugetară mentionată la punctul 1 prin cresterea valorii totale a proiectului, prin includerea în totalitate a creșterii bugetare ca valoare neeligibilă în conformitate cu prevederile din Anexa 1 - Conditii specifice, Sectiunea I - Condiții specifice aplicabile Programului Operational Regional 2014-2020 a contractului de finantare, articolul Completarea conditiilor generale cu privire la modificarea contractului de finantare unde se mentionează: “Modificarea valorii neeligibile a Proiectului. Beneficiarul este obligat sa transmita, impreuna cu cererea de modificare a Contractului, si documente din care sa reiasa angajamentul acestuia ca va asigura, din resurse proprii, fondurile suplimentare necesare, precum si disponibilitatea acestor fonduri

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă finantarea de la bugetul Municipiului Iasi a cheltuielilor in suma totala de 2.207.350,41 lei lei cu TVA reprezentand exclusiv aplicarea prevederilor art. 71 din OUG 114/2018 pentru proiectul ”Reabilitarea și valorificarea potențialului turistic și cultural al Ansamblului Mănăstirii Frumoasa din Municipiul Iași”.

Art. 2. Se aproba valoarea totala actualizata a proiectului "Reabilitarea și valorificarea potențialului turistic și cultural al Ansamblului Mănăstirii Frumoasa din Municipiul Iași", in cuantum de 22.453.716,29 lei cu TVA in conformitate cu Anexa 1 -Bugetul Proiectului care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană; Direcției Generale Tehnice și Investiții; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană; Direcția Generală Tehnică și Investiții; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Mihai Liviu Gavril                     Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 7 din 31 ianuarie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

21

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

0