Hotărârea nr. 69/2020

HOTĂRÂRE privind atribuirea in administrarea Directiei Crese Iasi a unor mijloace fixe – Sisteme supraveghere video achizitionate de Municipiul Iasi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind atribuirea in administrarea Direcției Crese Iași a unor mijloace fixe -Sisteme supraveghere video, achizitionate de Municipiul Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28 februarie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 18023/23.02.2020, întocmit de Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere referatul nr. 68428/20.06.2019, intocmit de Biroul de Management al Traficului, privind includerea in programul anual al achizițiilor publice -“Sistem supraveghere video 11 crese”;

Având în vedere referatul de necesitate nr. 67123/18.06.2019 intocmit de Biroul de Management al Traficului, privind aprobarea achizitionarii “Sistemului supraveghere video 11 crese”;

Având în vedere procesul verbal verbal de receptie pentru mjloace fixe corporale nr. 129267/27.11.2019 - Sistem supraveghere video 11 crese”;

Având în vedere Contractul de administrare nr. 26708/20.03.2014, incheiat intre Municipiul Iasi si Directia Crese;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din

Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba atribuirea in administrarea Directiei Crese Iași, a unor mijloace fixe - Sisteme supraveghere video, achizitionate de Municipiul lasi, avand elementele de identificare cuprinse in Anexa 1, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Se aproba completarea Contractului de administrare nr. 26708/20.03.2014, incheiat intre Municipiul Iasi si Directia Crese Iasi, cu mijloacele fixe cuprinse in Anexa 1.

Art. 3. Predarea bunurilor catre Directia Crese se va face pe baza de proces verbal.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Direcției Evidenta Patrimoniu Public și Privat; Directiei Crese lasi; Biroului de Management al Traficului si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Directia Generala Economica și Finanțe Publice Locale; Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat; Directia Crese Iasi.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Mihai Liviu Gavril                     Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 69 din 28 februarie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. crt.

Cod clasif.

Denumirea bunului

Data PIF

Nr. inventar

Valoare inventar

Situatie juridica/ Nr. Proces verbal receptie

1

3.3.5.

Cresa nr. 15 - Fluturasii Veseli, situata in str. Mircea cel Batran nr.16

27/11/2019

62106/1

8 865.50

Domeniul privat al MI, PV nr.

129267/27.11.2019

2

3.3.5.

Cresa nr. 6 - Clopotelul Magic, situata in Aleea Decebal nr.10

27/11/2019

62106/2

6 902.00

Domeniul privat al MI, PV nr.

129267/27.11.2019

3

3.3.5.

Cresa nr. 1 - Universul Copiilor, situata in str.Tutora nr. 3

27/11/2019

62106/3

9 222.50

Domeniul privat al MI, PV nr.

129267/27.11.2019

4

3.3.5.

Cresa nr. 24 - Nazdravanii Veseli, situata in str. Arges nr. 5

27/11/2019

62106/4

6 902.00

Domeniul privat al MI, PV nr.

129267/27.11.2019

5

3.3.5.

Cresa nr. 25 - Steluta Fermecata, situata in str.Canta nr.3

27/11/2019

62106/5

8 865.50

Domeniul privat al MI, PV nr.

129267/27.11.2019

6

3.3.5.

Cresa nr. 9 - Voiniceii, situata in str. Musatini nr. 33

27/11/2019

62106/6

8 865.50

Domeniul privat al MI, PV nr.

129267/27.11.2019

7

3.3.5.

Cresa nr. 8 - Poienita Insorita, situata in str.Stejar nr. 27

27/11/2019

62106/7

8 865.50

Domeniul privat al MI, PV nr.

129267/27.11.2019

8

3.3.5.

Cresa nr. 10 - Piticii Nazdravani, situata in str.Decebal nr. 25 Bis

27/11/2019

62106/8

8 865.50

Domeniul privat al MI, PV nr.

129267/27.11.2019

9

3.3.5.

Cresa nr. 14 - Primii pasi, situata in str.Toma Cozma nr.5 A

27/11/2019

62106/9

8 865.50

Domeniul privat al MI, PV nr.

129267/27.11.2019

10

3.3.5.

Cresa nr. 2 - Curcubeul Veseliei, situata in Aleea

Nicolina nr. 9

27/11/2019

62106/10

9 639.00

Domeniul privat al MI, PV nr.

129267/27.11.2019

11

3.3.5.

Cresa nr. 19 - Piticot, situata in str. Minervei nr.1

27/11/2019

62106/11

8 865.50

Domeniul privat al MI, PV nr.

129267/27.11.2019

Presedinte de Sedinta Mihai Liviu Gavril Consilier local,