Hotărârea nr. 68/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificarii elementelor de identificare ale terenului situat in sos. Voinesti nr. 26 inventariat in domeniul privat al Municipiului Iasi insusit prin Hotararea Consiliului Local nr. 211 din 30.05.2018

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificarii elementelor de identificare ale terenului situat in sos. Voinesti nr. 26, inventariat in domeniul privat al Municipiului Iasi, insusit prin Hotararea Consiliului Local nr. 211 din 30.05.2018

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28 februarie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 19385/17.02.2020, întocmit de Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 1822/16.010.2019;

Având în vedere Adresa Directiei Tehnice si Servicii Comunitare nr. 138094/18.12.2019 prin care solicita actualizarea suprafetei de teren situat in Iasi, sos. Voinesti nr. 26 si inscrierea acestuia in Cartea Funciara;

Având în vedere Masuratorile cadastrale intocmite de SC GRUP CINCI SRL, pentru înscrierea in Cartea Funciara a terenului in suprafata de 5139 mp, proprietatea privata a Municipiului Iasi, situat in sos. Voinesti nr. 26;

Având în vedere Adresa Directiei Juridice nr. 123264/12.11.2019, prin care se certifica ca pentru terenul ce face obiectul prezentului proces verbal, nu sunt litigii pe rolul instantelor de judecata, in care Municipiul Iasi sa fie parte;

Având în vedere Adresa nr. 121438/05.12.2019 a Serviciului Gis Cadastru

- Compartimentul tehnic de implementare a legilor proprietății prin care comunica faptul ca in conformitate cu evidența cadastrala aferenta Municipiului Iași, editia 1989 - 1990 -aflata la dispoziția Compartimentului tehnic de implementare a legilor proprietății din cadrul Serviciului GIS-Cadastru, pentru terenul situat in sos. Voinesti nr. 26, nu sunt depuse cereri de revendicare in baza legilor proprietatii (Legea 18/1991, Legea 10/2001) cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere Procesul verbal al Comisiei speciale de inventariere nr.

19360/17.02.2020;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 211 din 30.05.2018 privind însusirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, reactualizat;

Având în vedere prevederile Legii nr. 7/13 martie 1996 republicată, a cadastrului și publicității imobiliare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea elementelor de identificare ale terenului situat in sos. Voinesti nr. 26, inventariat in domeniul privat al Municipiului Iasi, insusit prin HCL 211 din 30.05.2018, astfel:

- Mijlocul fix cu numarul de inventar 89792, poz. 144 din Anexa 1 (DEP) a HCL 211/2018, teren sos. Voinesti nr. 26, suprafata 5139 mp, valoarea de inventar 404612.41 lei, identificat in T24, parcelele AG 823, L 824, CC825, C 825/1, CR 826, conform Anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale; Directiei Exploatare Patrimoniu; Directiei Tehnice si Servicii Comunitare si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Directia Generala Economica si Finante Publice Locale; Directia Exploatare Patrimoniu;

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Mihai Liviu Gavril                     Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 68 din 28 februarie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0