Hotărârea nr. 67/2020

HOTĂRÂRE privind transmiterea din administrarea Scolii Gimnaziale “Nicolae Iorga” in administrarea Gradinitei cu Program Prelungit nr. 1 a lucrarilor de investitii efectuate pentru spatiile situate in Soseaua Nicolina nr. 54 bloc 977A parter

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind transmiterea din administrarea Scolii Gimnaziale “Nicolae Iorga” in administrarea Gradinitei cu Program Prelungit nr. 1 a lucrarilor de investitii efectuate pentru spatiile situate in Soseaua Nicolina nr. 54, bloc 977A, parter

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28 februarie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 19982/17.02.2020, întocmit de Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere adresa nr. 18462/13.02.2020 a Scolii Gimnaziale “Nicolae Iorga”;

Având în vedere Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 2459/16.12.2019;

Având în vedere Acordul - cadru de lucrari nr. 379/2.05.2018 intre Scoala Gimnaziala “Nicolae Iorga” si S.C. Izo Construct Trading S.R.L.;

Având în vedere Contractul de executie lucrari nr. 139/02.10.2019;

Având în vedere Contractul de prestari servicii nr. 1084/12.10.2017;

Având în vedere Actul Aditional nr. 2 la Contractul de Prestari Servicii nr. 1084/12.10.2017;

Având în vedere Actul Aditional nr. 1 la Contractul de Prestari Servicii nr.

1084/12.10.2017;

Având în vedere Procesul - verbal de recepție la punerea in funcțiune nr. 2519/31.10.2019;

Având în vedere Declarația privind valoarea reala a lucrarilor execuțațe in baza auțorizației de consțruire;

Având în vedere Auțorizația de consțruire nr. 169/20.02.2018;

Având în vedere Conțracțul de adminisțrare nr. 111284/29.11.2013 incheiaț ințre Municipiul Iasi si Gradinița cu Program Prelungiț nr. 1;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind țransparența decizionala in adminisțrația publica, republicața ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă transmiterea din administrarea Scolii Gimnaziale “Nicolae Iorga” in administrarea Gradinitei cu Program Prelungit nr. 1 a lucrarilor de investitii efectuate pentru spatiile situate in Soseaua Nicolina nr. 54, bloc 977A, parter, in baza Autorizatiei de construire nr. 169/20.02.2018, receptionate prin Procesul -verbal 2519/31.10.2019.

Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri modifică în mod corespunzător Contractul de administrare nr. 111284/29.11.2013 incheiat intre Municipiul Iasi si Gradinita cu Program Prelungit nr. 1, in sensul ca valoarea de inventar al imobilului cu numar cadastral topografic 124937 C1-U19 se majoreaza cu 615.542,35 lei.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași;Directiei Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Scolii Gimnaziale “Nicolae Iorga” Iasi; Gradinitei cu Program Prelungit nr. 1 si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Scoala Gimnaziala “Nicolae Iorga” Iasi; Gradinita cu Program Prelungit nr. 1.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Mihai Liviu Gavril

Consilier local,


Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

9                                              9

Nr. 67 din 28 februarie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0