Hotărârea nr. 66/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea relocării Asociaţiei Persoanelor cu Handicap din România din spaţiul deţinut în prezent în Piața Unirii nr. 5 bloc B 12 sc. B parter în spaţiul situat în Piața Unirii nr. 5 bloc B12 sc. A parter

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea relocării Asociației Persoanelor cu Handicap din România din spațiul deținut în prezent în Piața Unirii nr. 5, bloc B 12, sc. B, parter în spațiul situat în Piața Unirii nr. 5, bloc B12, sc. A, parter

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28 februarie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 4941/16.01.2020 întocmit de către Direcția Exploatare Patrimoniu;

Având în vedere solicitarea nr. 97313/10.09.2019 formulată de Asociația Persoanelor cu Handicap din România;

Având în vedere solicitarea nr. 130611/29.11.2019 formulată de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România-Filiala Iași privind încetarea contractului de închiriere nr. 1518/09.01.2013 (contract inițial nr. 2527/21.01.2005 încheiat în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 574/28.12.2004), precum și procesul verbal nr. 987/07.01.2020 ;

Având în vedere prevederile art. 49 alin. (1) lit a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 132/04.05.2010, precum și contractul de închiriere nr. 47618/26.05.2010 și nr. 4458/16.01.2013;

Având în vedere Procesul - Verbal al comisie pentru repartizare spații către ONG și partide politice, înregistrat sub nr. 133173/05.12.2019;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se ia act de încetarea contractului de închiriere nr. 1518/09.01.2013 încheiat între Municipiul Iași și Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România - Filiala Iași pentru spațiul din Iași, Piața Unirii nr. 5, bloc B12, sc.A, parter.

Art. 2. (1) Se aprobă relocarea Asociației Persoanelor cu Handicap din România din spațiul deținut în prezent în Piața Unirii nr. 5, bloc B12, sc.B, parter în spațiul situat în Piața Unirii nr. 5, bloc B12, sc. A, parter, cu suprafața utilă de 34,45 mp.

  • (2) Contractul de închiriere încheiat în baza prezentei hotărâri între Municipiul Iași și Asociației Persoanelor cu Handicap din România se va derula începând cu data semnării și înregistrării acestuia și până la data de 31.12.2020, cu posibilitatea de prelungire cu acordul părților.

  • (3) Contractul de închiriere nr. 4458/16.01.2013, încheiat anterior între Municipiul Iași și Asociația Persoanelor cu Handicap din România, încetează cu data semnării contractului de închiriere încheiat în baza prezentei hotărâri.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Exploatare Patrimoniu; Asociației Persoanelor cu Handicap din România, cu sediul în Iași, str. Piața Unirii nr. 5, bloc B12, sc.B, parter si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident Direcția Exploatare Patrimoniu.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Mihai Liviu Gavril

Consilier local,


Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

9                                              9

Nr. 66 din 28 februarie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0