Hotărârea nr. 65/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de catre Comisia socială constituită în condiţiile Legii nr. 114/1996 consemnate in procesul verbal de şedinţa nr. 21279/19.02.2020

Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea solicitărilor locative propuse de catre Comisia socială constituită în condițiile Legii nr. 114/1996, consemnate in procesul verbal de ședința nr. 21279/19.02.2020

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28 februarie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere prevederile Legii Locuinței nr. 114/1996 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare și a Normelor metodologice de punere în aplicare a acesteia;

Având în vedere prevederile Legii nr. 278/17.07.2009 privind Codul Civil, republicata;

Având în vedere prevederile Legii nr. 241/16.05.2001 prin care se aprobă O.U.G. 40/08.04.1999, privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinație de locuință, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea de Consiliu Local nr. 210/31.05.2017, privind constituirea comisiilor specifice activității Direcției Fond Locativ;

Având în vedere Hotărârea de Consiliu Local nr. 461/20.12.2019, privind aprobarea listelor de prioritate cu solicitanții care au înregistrat cereri în vederea acordării unei locuințe din proprietatea Municipiului Iași sau din proprietatea privată a statului, administrate de Consiliul Local Iași;

Având în vedere propunerile Comisiei sociale constituite în condițiile Legii 114/1996, cuprinse în procesul verbal de sedinta nr. 21279/19.02.2020;

Analizând referatul de aprobare nr. 21454/20.02.2020 și raportul nr. 21456/20.02.2020, al Direcției Fond Locativ ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă propunerile Comisiei sociale constituită în condițiile Legii 114/1996, consemnate în procesul verbal nr. 21279/19.02.2020, cuprinse în ANEXA nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată către: Primarul Municipiului Iași; Direcția Fond Locativ si Instituția Prefectului Județului Iași.

Art. 3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident Direcția Fond Locativ.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Mihai Liviu Gavril                     Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 65 din 28 februarie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

ANEXA nr. 1 la H.C.L. nr. 65/28.02.2020 privind aprobarea solicitărilor locative propuse de catre Comisia socială constituită în condițiile Legii 114/1996, consemnate in procesul verbal nr. 21279/19.02.2020

 • 1. Se revocă atribuirea aprobată prin HCL 459/20.12.2019 - beneficiari, Hanu Lucian Gheorghiță și Mihaela.

 • 2.  Se aprobă atribuirea la schimb a locuinței din str. Ciurchi nr.127A, bl.Q1, sc.D, et.3, ap.02 familiei Zavache Daniela, chiriașă în imobilul situat în str. Sf. Andrei nr.6A, imobil care nu mai prezintă siguranță în exploatare.

 • 3.  Se aprobă atribuirea la schimb a locuinței din str. Tabacului nr.7, et.3, ap.38 doamnei Ciuntu Ecaterina, chiriașă în imobilul situat în str. Sf. Andrei nr. 6A, imobil care nu mai prezintă siguranță în exploatare.

 • 4. Se revocă atribuirea aprobată prin HCL 432/29.11.2019 - beneficiari, Moldovanu Vasile și Jeny.

 • 5.  Se aprobă atribuirea la schimb a locuinței din str. I.C. Brătianu nr.16, parter, familiei Andronic Valeriu, chiriașă în imobilul situat în str. Elena Doamna nr.41, imobil care nu mai prezintă siguranță în exploatare.

 • 6.  Se revocă atribuirea aprobată prin HCL 432/29.11.2019 - beneficiar, Vasiliu Gabriela.

 • 7.  Se aprobă atribuirea locuinței din str. I.C. Brătianu nr. 30, familiei Budeanu Gheorghe și Mariana, evacuată din locuința retrocedată situată în str. Vasile Lupu nr. 42.

 • 8. Se revocă atribuirea aprobată prin HCL 459/20.12.2019 - beneficiari, Buhan Florin și Andreea.

 • 9.  Se aprobă atribuirea locuinței din str. Sărărie nr. 93, doamnei Stan Teofana, chiriaș aflat în procedură de evacuare din locuința retrocedată situată în str. Vasile Lupu nr. 30.

 • 10. Se revocă atribuirea aprobată prin HCL 312/29.08.2019 - beneficiar, Țîțan Daniela.

 • 11. Se aprobă atribuirea la schimb a locuinței din str. Sărărie nr.165, doamnei Enache Tincuța, chiriaș în locuința situată în str. Trei Ierarhi nr.2.

 • 12. Se aprobă atribuirea la schimb a locuinței din Șos. Rediu nr. 8A, bl. 482D, tr .3, et. 8, ap. 49, familiei Zavache Anișoara, chiriașă în imobilul situat în str. Sf. Andrei nr. 6A, imobil care nu mai prezintă siguranță în exploatare.

 • 13. Se revocă atribuirea aprobată prin HCL 432/29.11.2019 - beneficiari, Ipatov Constantin și Iulia Minodora .

 • 14. Se aprobă scoaterea din circuitul locativ a spațiului de locuit situat în str. 14 Decembrie 1989 nr . 2, et. 1, compus din 2 camere în suprafață de 21 mp și dependințe de 31 mp .

 • 15. Se revocă atribuirea aprobată prin HCL 432/29.11.2019 - beneficiar, Dodan Carmen.

 • 16. Se aprobă atribuirea la schimb a locuinței din str. Titu Maiorescu nr. 14A, doamnei Butnaru Natalea, chiriașă în imobilul situat în str. Smîrdan nr. 37, imobil care nu mai prezintă siguranță în exploatare.

 • 17. Se aprobă darea în administrare, a spațiului locativ din str. Cuza Vodă nr. 46, et. 1, către Ateneul Național Iași.

 • 18. Se revocă atribuirea aprobată prin HCL 459/20.12.2019 - beneficiar, Pintilie Ion.

 • 19. Se aprobă atribuirea la schimb a locuinței din str. Lascăr Catargi nr. 34, familiei Pilat Mirela Niculina, chiriașă în imobilul situat în str. Sf. Andrei nr. 6A, imobil care nu mai prezintă siguranță în exploatare.

 • 20. Se aprobă atribuirea la schimb a locuinței din Șos. Națională nr. 57, bl. A1, sc. A, et. 9, ap. 42 familiei Pintilie Ion, chiriașă în locuința situată în str. Sf. Andrei nr. 32, imobil care nu mai prezintă siguranță în exploatare.

 • 21. Se respinge solicitarea d-nei Ispiri Elena de atribuire la schimb a locuinței din Bd. Chimiei nr. 103, bl. 11, parter, ap.1.

 • 22. Se aprobă atribuirea la schimb a locuinței din Bd. Chimiei nr. 103, bl. 11, parter, ap.1 familiei Alupoaei Elena, chiriașă în locuința situată în str. Canta nr. 60B, parter, ap.5.

 • 23. Se revocă atribuirea aprobată prin HCL 343/27.09.2019 - beneficiar, Bîrsan Laura.

 • 24. Se aprobă atribuirea la schimb a locuinței din str. Decebal nr. 1, bl. Cantemir, parter, ap.6, doamnei Hurdui Corina, chiriașă în locuința situată în str. Canta nr. 60B, et.3, ap.55.

 • 25. Se revocă atribuirea aprobată prin HCL 432/29.11.2019 - beneficiari, Oprica Ionel Laurențiu și Livia Mihaela.

 • 26. Se aprobă atribuirea la schimb a locuinței din str. Decebal nr.1, bl. Cantemir, et.3, ap.99 doamnei Hrițcu Iuliana, chiriașă în locuința situată în str. Canta nr.60B, et.3, ap.56.

 • 27. Se revocă atribuirile aprobate prin HCL 172/24.04.2019 și 432/29.11.2019- beneficiari, Parnică Roger Marian și Daniela Elena.

 • 28. Se aprobă atribuirea la schimb a locuinței din str. Decebal nr. 1, bl. Cantemir, et. 3, ap. 93 doamnei Cooș Ramona, chiriașă în locuința situată în str. Canta nr.60B, et. 4, ap.75.

 • 29. Se aprobă atribuirea la schimb a locuinței din str. Decebal nr. 1, bl. Cantemir, et. 2, ap. 71 , domnului Ferariu Ciprian , chiriaș în locuința situată în str. Canta nr. 60B, parter, ap. 14.

 • 30. Se revocă atribuirea aprobată prin HCL 432/29.11.2019 - beneficiar, Sofrone Gabriela Luminița.

 • 31. Se aprobă atribuirea la schimb a locuinței din str. Bularga nr. 14A, parter, ap. 7, doamnei Ionescu Cristina, chiriașă în locuința situată în str. Elena Doamna nr. 41, imobil care nu mai prezintă siguranță în exploatare.

 • 32. Se revocă atribuirea aprobată prin HCL 432/29.11.2019 - beneficiar, Covaliu Angela.

 • 33. Se aprobă atribuirea locuinței din str. Bularga nr. 14A, et. 2, ap. 32, familiei Serban Rodica, recazată din locuința situată în str. Elena Doamna nr. 41, imobil care nu mai prezintă siguranță în exploatare. Atribuirea va avea caracter de necesitate. Contractul de închiriere se va încheia pentru o perioadă de 1 an.

 • 34. Se revocă atribuirea aprobată prin HCL 459/20.12.2019 - beneficiar, Enache Carmen Ștefania.

 • 35. Se aprobă atribuirea la schimb a locuinței din str. Canta nr. 60B, et. 2, ap. 44, domnului Nechita Dumitru, chiriaș în locuința situată în str. Sf. Teodor nr. 16, imobil care nu mai prezintă siguranță în exploatare.

 • 36. Se aprobă suplimentarea spatiului locativ detinut de Chirilă Ion, chiriaș în str. Canta nr. 60B, et. 3, camera 52 cu camera nr. 51, în suprafață de 15,85mp.

 • 37. Se revocă atribuirea aprobată prin HCL 343/27.09.2019, beneficiar, Agapi Ruxandra Andreea, motivat de necesitatea expertizării tehnice a imobilului din aleea Veronica Micle nr. 1.

 • 38. Se respinge solicitarea formulată de Agapi Ruxandra Andreea privind suplimentarea spațiului de locuit în imobilul situat în aleea Veronica Micle nr. 1.

 • 39. Se aprobă atribuirea locuinței din str. Anastasie Panu nr. 23, bl. Muntenia, sc. A, et. 4, ap.19, d-nei Agapi Ruxandra Andreea. Atribuirea se va face pentru o perioadă de un an și va avea caracter de necesitate.

 • 40. Se respinge solicitarea d-nei Baicu Lenuța, privind suplimentarea spațiului locativ.

 • 41. Se aprobă schimbarea destinației spațiului locativ, compus din 1 cameră - 15,75 mp, 1 dependință principală - 5,40 mp și 1 dependință secundară - 6,60 mp., situat în str. Cuza Vodă nr.1, parter, în spațiu cu altă destinație decât cea de locuință și transferarea acestuia din administrarea Direcției Fond Locativ în administrarea Direcției Exploatare Patrimoniu.

 • 42. Se aprobă schimbarea destinației spațiului locativ, compus din o magazie de 6,66 mp., situat în str. Cuza Vodă nr. 1, în spațiu cu altă destinație decât cea de locuință și transferarea acestuia din administrarea Direcției Fond Locativ în administrarea Direcției Exploatare Patrimoniu.

 • 43. Se aprobă scoaterea din circuitul locativ a spațiului situat în str. Elena Doamna nr. 41-demisol, cu suprafață locuibilă de 21,10 mp și dependințe de 36,53 mp.

 • 44. Se aprobă scoaterea din circuitul locativ a spațiului situat în str. Sf. Andrei nr. 32, cu suprafață locuibilă de 46,02 mp, dependințe principale de 20,61 mp și magazii de 4,18 mp.

 • 45. Se aprobă preluarea contractului de inchiriere pentru locuința situată in str. Dimineții nr. 9, bl. 775, sc. B, et. 2, ap. 7, în calitate de titular, de către Preda Elena.

 • 46. Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Bogdan Evelina și Vasile pentru locuința situată în str. Tătărași nr. 41 și suplimentarea spatiului locativ cu 1 cameră - 13,84 mp și dependință - 10,80 mp din același imobil.

 • 47. Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere pentru locuința situată în str. Spital Pascanu nr. 25 și preluarea beneficiului contractului de închiriere de către Ignat Petronica

 • 48. Se aprobă închirierea, pe o durată de 5 ani, a spațiului situat în str. Sărărie nr. 184, doamnei Mardare Clarisa.

 • 49. Se aprobă închirierea, pe o durată de 5 ani, a spațiului situat în șos. Sărărie nr. 19, doamnei Tănasă Elena, cu obligația de reabilitare a acestuia în termen de 1 an.

 • 50. Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Alupoaiei Ioan pentru locuința situată în str. I.C. Brătianu nr. 30.

51.Se respinge solicitarea formulată de Georgescu Aneta privind prelungirea relațiilor contractuale pentru locuința situată în str. Păcurari nr. 80.

52.Se respinge solicitarea formulată de Ispir Daniela privind reluarea relațiilor contractuale pentru locuința situată în str. Agatha Bîrsescu nr. 11.

 • 53. Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Lupu Elena pentru locuința situată în str. Cuza Vodă nr. 27, condiționat de achitarea debitului la bugetul local începând cu data angajamentului încheiat. Închirierea se va face pentru o durată de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale și a angajamentului de plată, după încheierea contractului.

54. Se respinge solicitarea formulată de Lupu Florin privind prelungirea relațiilor contractuale pentru locuința situată în str. Cuza Vodă nr.9.

 • 55. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Lica Adriana pentru locuința situată în str. Nicolae Gane nr. 20A. Închirierea se va face pentru o durată de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale și angajamentului de plată.

 • 56. Se respinge solicitarea formulată de Lucaci Mariana privind prelungirea relațiilor contractuale pentru locuința situată în Șos. Ștefan Cel Mare și Sfânt nr. 14.

57.Se respinge solicitarea formulată de Murad Constanța privind prelungirea relațiilor contractuale pentru locuința situată în str. Vovideniei nr.23.

 • 58. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Nădejde Cosmin Ionuț pentru locuința situată în str. Vasile Conta nr.24. Închirierea se va face pentru o durată de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale.

 • 59. Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Năstasă Ionel pentru locuința situată în str. Cișmeaua Păcurari nr. 2. În contractul de închiriere nu vor mai figura fiii Dulgheru Irinel Laurențiu, Dulgheru George Amiel și Begescu Eduard Ionel.

60.Se respinge solicitarea formulată de Prodan Irina Nicoleta privind prelungirea relațiilor contractuale pentru locuința situată în str. Florilor nr. 36.

61.Se respinge solicitarea formulată de Popescu Mihai lonuț și Cristina privind reluarea relațiilor contractuale pentru locuința situată în str. Rîpei nr.13.

62.Se respinge solicitarea formulată de Petroi Aurica privind reluarea relațiilor contractuale pentru locuința situată în str. Sf. Teodor nr.32.

 • 63. Se aprobă reluarea relațiilor de închirire și atribuirea la schimb a locuinței din str. Canta nr. 60B, ap.62 doamnei Căldăraru Maria și familiei sale, chiriași în locuința situată în str. Sf. Teodor nr. 16, imobil ce nu mai prezintă siguranță în exploatare. Închirierea se va face pentru o durată de 1 an cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale și angajamentului de plată.

64. Se respinge solicitarea formulată de Enache Ghiorghe privind reluarea relațiilor contractuale pentru locuința situată în str. Cuza Vodă nr. 68.

 • 65. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Stoica Marius și Dumitru Salia pentru locuința situată în str. Cișmeaua Păcurari nr. 3A. Închirierea se va face pentru o durată de 1 an, condiționat de prezentarea unui angajament pentru debitul restant la bugetul local, cu posibilitate de prelungire, dacă sunt respectate clauzele contractuale și angajamentul de plată.

 • 66. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Raicu Costel Dan pentru locuința situată în str. Toma Cozma nr. 27. Închirierea se va face pentru o durată de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale și angajamentului de plată.

 • 67. Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Sinescu Sermi Liuba pentru locuința situată în str. Sf. Teodor nr. 32. Închirierea se va face pentru o durată de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale și angajamentului de plată.

 • 68. Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Petroi Elena pentru locuința situată în str. Cuza Vodă nr. 25. Închirierea se va face pentru o durată de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale și angajamentului de plată. În contractul de inchiriere nu va figura soțul, Petroi Petrea, care își menține posibilitatea de reluare a dreptului locativ la adresă, condiționat de prezentarea documentelor necesare reincluderii in contract.

 • 69. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Polac Mihai pentru locuința situată în str. Nicolae Bălcescu nr. 11.

 • 70. Se respinge solicitarea formulată de Nechita Elena privind prelungirea relațiilor contractuale pentru locuința situată în str. Vovideniei nr. 23.

71.Se respinge solicitarea formulată de Lăcustă Sorin și Saria privind reluarea relațiilor contractuale pentru locuința situată în str. Păcurari nr. 86.

72.Se respinge solicitarea formulată de Enache Liliana Victorița privind prelungirea relațiilor contractuale pentru locuința situată în str. Cuza Vodă nr. 68.

 • 73. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Barhan Cristian pentru locuința situată în str. Bularga nr.14A, ap.23. Reluarea se va face condiționat de achitatea debitelor la plata cheltuielilor de întreținere. Închirierea se va face pentru o durată de 1 an, cu posibilitate de prelungire, dacă sunt respectate clauzele contractuale și angajamentul privind plata eșalonată a debitului restant la bugetul local.

 • 74. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Popescu Liliana pentru locuința situată în str. Canta nr. 60B, ap.8.

 • 75. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Șerban loan pentru locuința situată în str. Canta nr. 60B, ap. 67. Reluarea se face condiționat de achitarea a 10% din debitul restant și încheierea unui angajament de plată pentru debitul rămas. Închirierea se va face pentru o durată de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale și angajamentului de plată.

 • 76. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Gheorghiu Costică pentru locuința situată în std. Grădinari nr. 2, ap.2. Închirierea se va face pentru o durată de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale.

 • 77. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Onofrei Radu pentru locuința situată în std. Grădinari nr. 2, ap. 4. Reluarea se va face condiționat de achitatea debitelor la plata cheltuielilor de întreținere. Închirierea se va face pentru o durată de 1 an, cu posibilitate de prelungire, dacă sunt respectate clauzele contractuale.

78. Se respinge solicitarea formulată de Șrainer Cristian privind reluarea relațiilor contractuale pentru locuința situată în std. Grădinari nr. 2, ap. 8.

 • 79. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Moraru Vasilică pentru locuința situată în std. Grădinari nr. 2, ap. 14. Închiriere se va face pentru o durată de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale.

80.Se respinge solicitarea formulată de Dumitrașcu Doina Mirela privind reluarea relațiilor contractuale pentru locuința situată în std. Grădinari nr. 2, ap.20.

 • 81. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Mustață Traian pentru locuința situată în std. Grădinari nr. 2, ap. 24. Închirierea se va face pentru o durată de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale.

 • 82. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Gâlii Mirela pentru locuința situată în Bd. Tudor Vladimirescu nr.79A, camerele 12 și 13. Închirierea se va face pentru o durată de 1 an, condiționat de încheierea unui angajament pentru debitul la plata cheltuielilor de întreținere, cu posibilitate de prelungire, dacă sunt respectate clauzele contractuale și angajamentul de plată.

 • 83. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Muscu Ionut Eugen pentru locuința situată în Bd. Tudor Vladimirescu nr. 79A, camerele 60, 61 și 62. Închirierea se va face pentru o durată de 1 an, condiționat de încheierea unui angajament pentru debitul la plata cheltuielilor de întreținere, cu posibilitate de prelungire dacă sunt respectate clauzele contractuale și angajamentul de plată.

 • 84. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Istrate Mihaela pentru locuința situată în Bd. Tudor Vladimirescu nr. 79A, camerele 39 și 41, condiționat de achitarea debitului la plata chiriei și încheierea unui angajament de eșalonare a plăților la bugetul local. Închirierea se va face pentru o durată de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale și a angajamentelor de plată pentru debitele restante la bugetul local și la cheltuielile de întreținere.

 • 85. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Cioclu Gabriela pentru locuința situată în std. Grădinari nr. 2, ap.17. Închirierea se va face pentru o durată de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale.

 • 86. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Șurubaru Maria pentru locuința situată în Bd. Tudor Vladimirescu nr.79A, camera 40, condiționat de încheierea unui angajament pentru debitul la plata cheltuielilor de întreținere. Închirierea se va face pentru o durată de 1 an, cu posibilitate de prelungire, dacă sunt respectate clauzele contractuale și angajamentul de plată.

 • 87. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Pompaș Luminița Elena pentru locuința situată în Bd. Tudor Vladimirescu nr. 79A, camera 45.

 • 88. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Răducanu Ramona Angelica pentru locuința situată în Bd. Tudor Vladimirescu nr.79A, camera 63, condiționat de achitarea debitului la plata chiriei și încheierea unui angajament pentru debitul la plata cheltuielilor de întreținere. Închirierea se va face pentru o durată de 1 an, cu posibilitate de prelungire, dacă sunt respectate clauzele contractuale și angajamentul de plată.

89.Se respinge solicitarea formulată de Constantin Anișoara privind reluarea relațiilor contractuale pentru locuința situată în Bd. Tudor Vladimirescu nr. 79A, camerele 18 și 29.

 • 90. Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Baicu Florin pentru locuința situată în std. Grădinari nr. 2, ap. 16, condiționat de încheierea unui angajament pentru debitul la plata cheltuielilor de întreținere. Închirierea se va face pentru o durată de 1 an, dacă sunt respectate clauzele contractuale și angajamentul de plată.

 • 91. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Gheorghe Sîn-Crinel pentru locuința situată în str. Tabacului nr. 7, ap. 48.

 • 92. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Coșarcă Laurența pentru locuința situată în str. Bularga nr. 14A, et. 1, ap. 18, condiționat de achitarea debitului principal la plata cheltuielilor de întreținere și încheierea unui angajament de plată pentru penalități. Închirierea se va face pentru o durată de 1 an, cu posibilitate de prelungire, dacă sunt respectate clauzele contractuale și angajamentul încheiat.

 • 93. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Baciu Violeta pentru locuința situată în str. Bularga nr.14A, et.1, ap.16, condiționat de achitarea debitului principal la plata cheltuielilor de întreținere și încheierea unui angajament de plată pentru penalități. Închirierea se va face pentru o durată de 1 an, cu posibilitate de prelungire, dacă sunt respectate clauzele contractuale și angajamentul încheiat.

 • 94. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Onu Mariea pentru locuința situată în str. Canta nr. 60B, et.2, ap.45.

 • 95. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Florea Ionel pentru locuința situată în șos. Națională nr. 51, bl. C2, sc .A, et. 8, ap. 36.

 • 96. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Damian Nicoleta Daniela pentru locuința situată în str. Orientului nr. 13-17, bl. 809, sc. A, et. 4, ap. 16.

97.Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Corodeanu Angelica pentru locuința situată în str. Decebal nr. 1, bl. Cantemir, et. 3, ap. 95. Contractul de închiriere se va încheia pentru o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire.

 • 98. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Molocea Mirela pentru locuința situată în Șos. Rediu nr. 8A, bl. 482D, tr. 2, et. 4, ap. 25.

 • 99. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Panțir Daniel Corneliu pentru locuința situată în str. Sălciilor nr. 5, bl. 829, sc. B, et. 3, ap.13.

 • 100.      Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Botnari Valentin pentru locuința situată în str. Vântu nr. 10. Reluarea se face condiționat de achitarea a 10% din debitul restant la bugetul local și eșalonarea diferenței. Închirierea se va face pentru o durată de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale și plăților eșalonate a debitului.

101.     Se respinge solicitarea formulată de Stoica Veorica privind prelungirea relațiilor contractuale pentru locuința situată în std. Vântu nr.1.

 • 102.      Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Radu Bebi pentru locuința situată în str. Mr. Eremia Popescu nr.28.

 • 103.      Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Chirilă Verginia pentru locuința situată în str. Tătărași nr.41.

 • 104.      Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Oprea Ionuț și Oprea Petronel pentru locuința situată în str. Elena Doamna nr. 43.

 • 105.      Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Aliman Adela pentru locuința situată în str. Elena Doamna nr. 43. Închirierea se va face pentru o durată de 1 an, cu posibilitate de prelungire, dacă sunt respectate clauzele contractuale și angajamentul de plată încheiat pentru debitele restante la bugetul local.

Beneficiarii atribuirilor de locuințe trebuie sa se prezinte la sediul Direcției Fond Locativ, în scopul întocmirii contractului de închiriere, în termen de 30 de zile de la comunicarea hotărârii de consiliu local. În caz contrar locuințele repartizate vor redeveni vacante și vor fi înaintate Comisiei constituite în condițiile Legii 114/1996 pentru a fi propuse spre reatribuire. Procedura repartizării unei alte locuințe va fi reluată la cererea expresă formulată în scris de către cei ale căror atribuiri vor fi revocate motivat de nerespectarea termenului de 30 de zile anterior menționat.

Presedinte de Sedinta

Mihai Liviu Gavril Consilier local,