Hotărârea nr. 64/2020

HOTĂRÂRE privind a probarea listei de prioritate care stabileşte ordinea în soluţionarea cererilor de repartizare a locuinţelor pentru tineri destinate închirierii construite prin ANL cu persoanele şi familiile care au făcut dovada în anul 2019 că îndeplinesc condiţiile pentru a avea acces la locuinţă aprobarea listei de repartizare a locuinţelor vacante destinate tinerilor spre închiriere construite prin ANL aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în condiţiile Legii nr. 152/1998 consemnate in procesul verbal de şedinţa nr. 20746/19.02.2020

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind :

 • -  aprobarea listei de prioritate care stabilește ordinea în soluționarea cererilor de repartizare a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, construite prin ANL, cu persoanele și familiile care au făcut dovada, în anul 2019, că îndeplinesc condițiile pentru a avea acces la locuință;

 • -  aprobarea listei de repartizare a locuințelor vacante, destinate tinerilor spre închiriere, construite prin ANL;

 • -  aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în condițiile Legii nr. 152/1998, consemnate in procesul verbal de ședința nr. 20746/19.02.2020;

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28 februarie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 962/2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârarii Consiliului Local Iași 13/31.01.2019, privind criteriile de acces la locuință și ierarhizare prin punctaj pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe destinate închirierii tinerilor, construite prin ANL în Municipiul Iași;

Având în vedere Procesele verbale de sedinta nr. 13866/05.02.2020 și 20746/19.02.2020, încheiate în ședințele Comisiei sociale constituite în condițiile Legii 152/1998;

Analizând referatul de aprobare nr. 21318/19.02.2020 prezentat de inițiator, Primarul Municipiului Iași, Mihai Chirica, și raportul de specialitate nr. 21320/19.02.2020 al Direcției Fond Locativ ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă lista de prioritate care stabilește ordinea în soluționarea cererilor de repartizare a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, construite prin ANL, cu solicitanții care, în anul 2019, până la data de 31 decembrie, au făcut dovada îndeplinirii condițiilor restrictive prevăzute de lege pentru a avea acces la o astfel de locuință; lista este cuprinsă în Anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Se aprobă lista de repartizare a locuințelor vacante, destinate închirierii tinerilor, construite prin ANL. Lista este cuprinsă în Anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Solicitările locative adresate de către beneficiarii de locuințe construite prin ANL, în calitate de chiriași, vor fi soluționate direct de către Comisia socială constituită în condițiile Legii 152/1998.

Art. 3. (1) Se aprobă solicitările locative propuse de Comisia socială constituită în condițiile Legii nr. 152/1998, consemnate in procesul verbal de ședința nr. 20746/19.02.2020.

(2) Solicitările sunt cuprinse în Anexa nr. 3 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată către: Primarul Municipiului Iași; Direcția Fond Locativ si Instituția Prefectului Județului Iași.

Art. 5. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident Direcția Fond Locativ.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Mihai Liviu Gavril

Consilier local,


Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

9                                              9

Nr. 64 din 28 februarie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

ANEXA nr. 2 la H.C.L. nr. 64 /28.02.2020

Lista de repartizarea a locuințelor vacante, destinate închirierii tinerilor, construite prin ANL

 • 1. Se atribuie doamnei Papafil Mihaela și familiei sale locuința cu o cameră, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în B-dul Dacia nr. 42, bl. 2, sc. B, parter, ap. 02.

 • 2. Se atribuie doamnei Apopi Mihaela și familiei sale locuința cu o cameră, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Șos. Nicolina nr. 109, bl. 1004, tr. 3, parter, ap. 01.

 • 3. Se atribuie domnului Cojocaru Costel Emanuel și familiei sale locuința cu o cameră, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Șos. Nicolina nr. 113, bl. 1004, tr. 5, et. 3, ap. 19.

Beneficiarii atribuirilor vor reconfirma îndeplinirea criteriilor de acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, prevăzute de Normele metodologice pentru punerea în aplicare a Legii 152/1998, respectiv cele referitoare la locul de muncă al titularului de contract, care trebuie să fie în Municipiul Iași, și la nedeținerea unei locuințe în proprietate și/sau a unei locuințe cu chirie, proprietate de stat, proprietate publica sau privată a Municipiului Iași sau a unei locuințe cu chirie, situată în municipiul Iași, proprietate a unității la care este angajat, (ultimul criteriu, privind nedeținerea unei locuințe), are în vedere și soțul/soția titularului de contract de închiriere precum și membrii de familie majori, (acolo unde este cazul).

Beneficiarii atribuirilor se vor prezenta la sediul Direcției Fond Locativ, în scopul întocmirii contractului de închiriere, în termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei hotărâri de consiliu local. În caz contrar locuința repartizată va redeveni vacantă.

Presedinte de Sedinta Mihai Liviu Gavril Consilier local,

ANEXA nr. 3 la H.C.L. nr. 64/28.02.2020

Solicitările locative propuse de Comisia socială constituită în condițiile Legii 152/1998, consemnate in procesul verbal de ședința nr. 20746/19.02.2020

 • 1. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Săndulache Ana- Maria pentru locuința construită prin ANL, situată în B-dul Chimiei nr.63, bl. 2, sc. A, et.3, ap.16.

 • 2. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Ignat Ștefan-Daniel, pentru locuința construită prin ANL, situată în Șos. Nicolina nr.109, bl.1004, tr. 3, et.3, ap.13.

 • 3. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Tăbușcă Gabriela pentru locuința construită prin ANL, situată în B-dul Alexandru cel Bun nr. 70, bl. 250, sc.C, et. 10, ap.41.

 • 4. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Pavel Adriana pentru locuința construită prin ANL, situată în B-dul Alexandru cel Bun nr.70, bl.250, sc.D, et.1, ap.8.

 • 5. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Radu Mirela pentru locuința construită prin ANL, situată în B-dul Alexandru cel Bun nr.70, bl. 250, sc. A, et. 2, ap.9, condiționat de prezentarea certificatului de cazier judiciar pentru Radu Lucian.

 • 6. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Manta Silviu-Toader pentru locuința construită prin ANL, situată în șos. Nicolina nr.111, bl.1004, tr.4, et.6, ap.27.

 • 7. Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu familia Neacșu Daniel- Florin și Cătălina și schimbarea titularului de contract pe numele soției, pentru locuința construită prin ANL, situată în B-dul Dacia nr.40, bl. 1, sc. A, et. 3, ap.14.

 • 8. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Rîmbu Cristina- Mihaela pentru locuința construită prin ANL, situată în B-dul Dacia nr.42B, bl. 4, sc. B, et. 2, ap.9. În contractul de închiriere nu va mai figura Hîrtan Alexandru-Ionuț.

Presedinte de Sedinta Mihai Liviu Gavril Consilier local,